Datum 21.12.2012

Zakonom o porezu na dohodak

Pojašnjenje
Prema odredbama Zakona o porezu na dohodak porezni obveznik je dužan ispostaviti račun za svaku isporuku i obavljenu uslugu, i to najmanje u dva primjerka, od kojih se jedan uručuje kupcu, a drugi služi kao isprava za knjiženje. Račun mora sadržavati podatke o izdavatelju (naziv radnje, podaci o vlasniku), nadnevku izdavanja računa, broju računa, nazivu robe ili usluge, jediničnoj cijeni i ukupnom iznosu računa.