Datum 14.2.2017.

Umanjenje predujma poreza na dohodak na području jedinica lokalne samouprave I. skupine i Grada Vukovara

Korisnik olakšice/oslobođenja
Poreznim obveznicima koji imaju prebivalište i borave na području jedinica lokalne samouprave razvrstanih u I. skupinu po stupnju razvijenosti prema posebnom propisu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske i na području Grada Vukovara utvrđenog prema posebnom propisu o obnovi i razvoju Grada Vukovara se obračunani predujam poreza na dohodak od nesamostalnog rada umanjuje za 50%.

(Napomena: Ako se radi o fizičkim osobama kojima je po posebnom propisu rješenjem utvrđen status hrvatskoga ratnoga vojnog invalida iz Domovinskog rata, umanjenje predujma poreza na dohodak za 50% radi se poslije umanjenja za postotak utvrđene invalidnosti.)

Na snazi od 01. siječnja 2017. godine:

Poreznom obvezniku koji ima prebivalište i boravi na potpomognutim područjima, obračunati predujam poreza na dohodak od nesamostalnog rada umanjuje se isključivo na temelju upisanog podatka na poreznoj kartici, i to ako su kumulativno zadovoljena dva uvjeta:
1.Da je na poreznoj kartici upisana oznaka grada/općine koja je razvrstana u I skupinu potpomognutih područja ili da je upisano područje Grada Vukovara
2.Da je na poreznoj kartici pod oznakom prebivalište i boravak poreznog obveznika upisana oznaka P1.

  I. skupina jedinica lokalne samouprave čija je vrijednost indeksa razvijenosti manja od 5'% prosjeka Republike Hrvatske 
 
Zakonske odredbe (propis i članci)
Zakon o porezu na dohodak (NN 115/16)
Odluka o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (NN 158/13)
Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 147/14)
Zakon o obnovi i razvoju Grada Vukovara („Narodne novine“ broj 44/01, 90/05, 80/08, 38/09, 148/13