Datum 14.2.2017.

Umanjenje predujma poreza na dohodak na području jedinica lokalne samouprave I. skupine i Grada Vukovara

Korisnik olakšice/oslobođenja
Rezident koji ima prebivalište i boravi na potpomognutim područjima I skupine i području Grada Vukovara.

  I. skupina jedinica lokalne samouprave čija je vrijednost indeksa razvijenosti manja od 5'% prosjeka Republike Hrvatske 

  Rezident 
 
Porez na koji se olakšica odnosi
Porez na dohodak od nesamostalnog rada
 
Porezni obveznik
Rezident koji ostvaruje oporezivi dohodak od nesamostalnog rada i ima prebivalište i boravi na području jedinica lokalne samouprave razvrstanih u I skupinu potpomognutih područja po stupnju razvijenosti prema posebnom zakonu.
 
Porezna osnovica
Ukupni iznos dohotka od nesamostalnog rada umanjen za osobni odbitak rezidenta
 
Porezna stopa
do 31.12.2018.g.

od 01.01.2019.g.

 
Visina olakšice/oslobođenja
Obračunani porez na dohodak od nesamostalnog rada umanjuje se za 50 %
 
Razdoblje obračunavanja olakšice/oslobođenja (kalendarska godina, mjesec)
Mjesec
Kalendarska godina
 
Način ostvarivanja olakšice/oslobođenja
- Prilikom isplate mjesečne plaće ili mirovine
- U godišnjem obračunu poreza na dohodak na temelju podnesene godišnje prijave poreza na dohodak (Obrazac DOH) odnosno zahtjeva za priznavanjem prava u posebnom postupku (Obrazac ZPP-DOH)
 
Propisani obrasci
Porezna kartica PK
Godišnja prijava poreza na dohodak Obrazac DOH
Zahtjev za priznavanje prava u posebnom postupku Obrazac ZPP-DOH

  Porezna kartica 
 
Rokovi podnošenja obrazaca
Porezna kartica – 30 dana od dana nastanka promjene bitne za oporezivanje
Obrazac DOH i ZPP-DOH do kraja veljače tekuće godine za prethodnu godinu.
 
Potrebna dokumentacija
Potvrda o prebivalištu, preslika osobne iskaznice odnosno drugog dokumenta kojim se dokazuje prebivalište
 
Napomena (opća rubrika predviđena za posebnosti pojedinih olakšica/oslobođenja)
Obračunani predujam poreza na dohodak od nesamostalnog rada (plaće i mirovine) poreznom obvezniku koji ima prebivalište i boravi na potpomognutim područjima jedinica lokalne samouprave razvrstanih u I. skupinu po stupnju razvijenosti prema posebnom propisu, poslodavac, isplatitelj plaće ili mirovine ili sam porezni obveznik umanjuje za 50%, isključivo temeljem upisanog podatka na poreznoj kartici i to ako su kumulativno zadovoljena dva uvjeta:

1. da je na poreznoj kartici – Obrascu PK upisana oznaka grada/općine koja je, u trenutku obračuna razvrstana u I. skupinu po stupnju razvijenosti ili da je upisano područje Grada Vukovara i

2. da je na poreznoj kartici – Obrascu PK pod oznakom za prebivalište i boravak radnika i osobe koja ostvaruje primitke (plaću) odnosno umirovljenika ili korisnika obiteljske mirovine na potpomognutim područjima jedinica lokalne samouprave i području Grada Vukovara upisana oznaka »P1«.

Porezni obveznici koji na poreznoj kartici nemaju upisane podatke o prebivalištu na području jedinica lokalne samouprave razvrstanih u potpomognuta područja I. skupne prema posebnom propisu i području Grada Vukovara mogu do kraja veljače tekuće godine za prethodnu godinu podnijeti nadležnoj ispostavi Porezne uprave obrazac za priznavanjem prava u posebnom postupku na Obrascu ZPP-DOH ako žele iskoristiti pravo na umanjenje obračunanog poreza na dohodak od nesamostalnog rada.
 
Zakonske odredbe (propis i članci)
Zakon o porezu na dohodak (NN 115/16, 106/18)
Odluka o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (NN 158/13, 132/17)
Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 147/14, 123/17)
Zakon o obnovi i razvoju Grada Vukovara („Narodne novine“ broj 44/01, 90/05, 80/08, 38/09, 148/13)