Datum 11.11.2003

Ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju

Korisnik olakšice/oslobođenja
1. Bračni drug, potomci i preci koji čine uspravnu liniju te posvojenici i posvojitelji koji su u tom odnosu s primateljem uzdržavanja te od njega stječu nekretnine na temelju ugovora o doživotnom uzdržavanju ili na temelju ugovora o dosmrtnom uzdržavanju.

Odredbe koje se primjenjuju na bračnog druga primjenjuju se i na izvanbračnog druga, životnog partnera i neformalnog životnog partnera.

Izvanbračna zajednica je zajednica neudane žene i neoženjenog muškarca koja traje najmanje 3 godine, a kraće ako je u njoj rođeno zajedničko dijete ili je nastavljena sklapanjem braka.
Neformalno životno partnerstvo je zajednica obiteljskog života dviju osoba istog spola koje nisu sklopile životno partnerstvo pred nadležnim tijelom, ako zajednica traje najmanje 3 godine i od početka je udovoljavala pretpostavkama propisanim za valjanost životnog partnerstva.

Uspravnu liniju čine osobe koje potječu jedna od druge, odnosno preci i potomci: pradjed - djed - otac - sin - unuk - praunuk.


2. Druge osobe koje stječu nekretninu na temelju ugovora o doživotnom uzdržavanju.

Druge osobe koje stječu nekretninu na temelju ugovora o doživotnom uzdržavanju imaju pravo na smanjenje poreza na promet nekretnina u iznosu od 5% za svaku godinu proteklu od dana sklapanja ugovora o doživotnom uzdržavanju.
 
Porezni obveznik
Stjecatelj nekretnine – davatelj uzdržavanja
 
Porez na koji se olalšica/oslobođenje odnosi
Porez na promet nekretnina
 
Porezna osnovica
Tržišna vrijednost nekretnine u trenutku nastanka porezne obveze (ukupan iznos naknade koju daje ili isplaćuje stjecatelj ako je približno jednaka cijenama koje se postižu ili se mogu postići na tržištu).
 
Porezna stopa
3%
 
Nastanak porezne obveze
Ugovor o doživotnom uzdržavanju – porezna obveza nastaje u trenutku smrti primatelja uzdržavanja
Ugovor o dosmrtnom uzdržavanju – porezna obveza nastaje u trenutku sklapanja tog ugovora
 
Visina olakšice/oslobođenja
1. Bračni drug, potomci i preci koji čine uspravnu liniju te posvojenici i posvojitelji - u 100% iznosu (cijeli iznos poreza).

2. Pri stjecanju nekretnine na temelju ugovora o doživotnom uzdržavanju porez na promet nekretnina umanjuje se za 5% za svaku godinu trajanja uzdržavanja proteklu od dana sklapanja ugovora o doživotnom uzdržavanju
 
Prijava prometa nekretnina
Ugovor o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju dostavlja javni bilježnik, sud ili drugo javnopravno tijelo u roku od 30 dana po ovjeri potpisa. Dostavom ovih isprava smatra se da je izvršena prijava prometa nekretnina.

Iznimno, ako ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju nije ovjeren od strane javnog bilježnika, porezni obveznik / stjecatelj nekretnine, obvezan je prijaviti promet nekretnina u roku od 30 dana od dana nastanka porezne obveze.
 
Potrebna dokumentacija
Porezni obveznik dostavlja iznimno:
-Prijavu prometa nekretnina
-Ispravu o stjecanju nekretnine (ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju).

Ako iz isprave o stjecanju nisu razvidne činjenice bitne za utvrđenje porezne obveze, niti je te činjenice moguće utvrditi iz službenih evidencija poreznog tijela, porezni obveznik je dužan na poziv službene osobe dostaviti podatke potrebne za utvrđivanje porezne obveze, ali i druge podatke koje zatraži službena osoba.
 
Zakonske odredbe (propis i članci)
Zakon o porezu na promet nekretnina (NN br. 115/16, 106/18)
Pravilnik o obrascu Prijave prometa nekretnina i Evidencija prometa nekretnina (NN br. 1/17)