Datum 27.12.2012

SADRŽAJ RAČUNA

Pojašnjenje
Za potrebe postupka fiskalizacije račun, osim podataka propisanih posebnim propisima, mora sadržavati ove podatke:

1. VRIJEME IZDAVANJA RAČUNA (sat i minuta).

2. OZNAKA OPERATERA (osobe koja je izvršila naplatu) na naplatnom uređaju – obveznik fiskalizacije dužan je povezati oznaku operatera na naplatnom uređaju s OIB-om operatera osobnim identifikacijskim brojem te osobe.

Osobni identifikacijski broj (OIB) operatera naplatnog uređaja dostavlja se Ministarstvu financija, Poreznoj upravi kao element računa, kod provedbe postupka fiskalizacije izdavanja računa.

Iznimno, kao OIB operatera može se dostaviti OIB obveznika fiskalizacije ako se radi o djelatnostima fizičkih osoba, o izdavanju računa putem samonaplatnih uređaja te u ostalim sličnim slučajevima (npr.: kada račun ispostavlja osoba koja nije u radnom odnosu kod obveznika fiskalizacije, primjerice trgovački putnik, student..).

3. OZNAKA NAČINA PLAĆANJA RAČUNA (novčanice, kartica, ček, transakcijski račun, ostalo).

4.   JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR RAČUNA (JIR)   – alfanumerički zapis koji se u Poreznoj upravi programski generira za svaki račun za plaćanje u gotovini, iz određenog seta podataka.

5.   ZAŠTITNI KOD IZDAVATELJA OBVEZNIKA FISKALIZACIJE  – alfanumerički zapis kojim se potvrđuje veza između obveznika fiskalizacije i izdanog računa. Stvara ga obveznik fiskalizacije i ispisuje ga na računu te dostavlja Poreznoj upravi kao element računa.

Obveznici fiskalizacije dužni su na računu iskazati točne i potpune nabrojane podatke bez obzira na način na koji se obavlja naplata računa, a iznimno oni obveznici fiskalizacije koji ostvareni promet naplaćuju sredstvom koji se ne smatra prometom gotovine nisu dužni iskazati jedinstveni identifikator računa i zaštitni kod izdavatelja obveznika fiskalizacije.

Preslike izdanih računa obveznik fiskalizacije dužan je čuvati u skladu s odredbama Općeg poreznog zakona te posebnih propisa.BROJ RAČUNAkoji je prema odredbama posebnih propisa sastavni dio računa, obveznici fiskalizacije kod provedbe postupka fiskalizacije iskazuju u polju broj računa u tri djela:

1.) NUMERIČKI BROJ RAČUNA – mora slijediti neprekinuti numerički redoslijed, bez praznina, po svakom poslovnom prostoru ili po naplatnom uređaju u poslovnom prostoru.
Pravila slijednosti numeričkih brojeva računa, popis poslovnih prostora, te dodijeljene oznake poslovnih prostora obveznik fiskalizacije propisuje   INTERNIM AKTOM  koji predočuje za potrebe poreznog nadzora.

Neprekinuti numerički redoslijed svake kalendarske godine kreće od broja 1 do broja n, po svakom poslovnom prostoru, odnosno po naplatnom uređaju u poslovnom prostoru.

(Nisu dozvoljene razne kombinacije, kao na primjer: 7001, 100001, ili slično.

Obveznik fiskalizacije može kao dodatni element na računu iskazati i svoje brojčane oznake koje mu trebaju radi lakšeg knjigovodstvenog praćenja poslovanja (npr. broj skladišta i sl.).

Ako obveznik fiskalizacije u postupku fiskalizacije koristi zajedničke brojeve računa za promet u gotovini i bezgotovinski promet brojevi računa izdavanja računa za promet u gotovini neće uvijek ići istim slijedom.
U takvim je slučajevima važno da postoji brojčani slijed računa u knjigovodstvu poreznog obveznika, i to kako je propisano internim aktom obveznika fiskalizacije.
Ako se u poslovnom prostoru brojevi računa određuju jedinstveno za sve blagajne tada brojevi računa slijede neprekinuti brojčani redoslijed u svim blagajnama.
Primjerice, ako su u poslovnom prostoru 5 elektroničkih blagajni tada prvi račun ima broj 1-POS1-1, drugi 2-POS1-1, itd., bez obzira na kojoj je blagajni račun ispostavljen.
Kad se u poslovnom prostoru broj računa određuje posebno za svaku elektroničku blagajnu tada brojevi računa u svakoj blagajni slijede neprekinuti brojčani redoslijed.
Primjerice, ako su u poslovnom prostoru dvije elektroničke blagajne tada na prvoj blagajni prvi račun ima broj 1-POS1-1, drugi 2-POS1-1, a na drugoj blagajni prvi račun ima broj 1-POS1-2, a drugi 2-POS1-2.)


2.) OZNAKA POSLOVNOG PROSTORA - pravila označavanja poslovnih prostora obveznik fiskalizacije propisuje internim aktom na početku fiskalizacije
3.) OZNAKA NAPLATNOG UREĐAJA – pravila označavanja oznake naplatnih uređaja obveznik fiskalizacije propisuje internim aktom na početku fiskalizacije

Primjer računa: