Datum 20.04.2005

Rezident

Pojašnjenje
Rezident je fizička osoba koja u Republici Hrvatskoj ima   prebivalište ili uobičajeno boravište. 
Rezident je i fizička osoba koja u Republici Hrvatskoj nema prebivalište ni uobičajeno boravište, a zaposlen je u državnoj službi Republike Hrvatske i po toj osnovi prima plaću.