Datum 11.11.2003

Razvrgnuće suvlasništva i dioba zajedničkog vlasništva nekretnina

Korisnik olakšice/oslobođenja
Osoba koja razvrgnućem suvlasništva ili diobom zajedničkog vlasništva stječe posebne dijelove te ili tih nekretnina, neovisno o omjerima prije i nakon razvrgnuća suvlasništva ili diobe zajedničkog vlasništva.
 
Porezni obveznik
Stjecatelj nekretnine
 
Porez na koji se olakšica/oslobođenje odnosi
Porez na promet nekretnina
 
Porezna osnovica
Tržišna vrijednost nekretnine u trenutku nastanka porezne obveze (ukupan iznos naknade koju daje ili isplaćuje stjecatelj ako je približno jednaka cijenama koje se postižu ili se mogu postići na tržištu).
 
Porezna stopa
3%
 
Visina olakšice/oslobođenja
U 100% iznosu poreza.
 
Propisani obrasci
Prijava poreza na promet nekretnina – dostavlja iznimno porezni obveznik ako ispravu o stjecanju nekretnine nije ovjerio javni bilježnik odnosno nije ju izdao sud ili drugo javnopravno tijelo.

Smatra se da je prijava prometa nekretnina izvršena dostavom isprava o prodaji ili drugom načinu otuđenja nekretnine ili javnobilježničkog akta, kao i svake druge isprave na osnovi koje dolazi do prometa nekretnine koju dostavlja javni bilježnik, te odluke kojima se stječe ili mijenja vlasništvo nekretnina u zemljišnim knjigama, odnosno u službenim evidencijama koju dostavljaju sudovi i druga javnopravna tijela, uz podatak o osobnom identifikacijskom broju sudionika postupka.

Iznimno porezni obveznik podnosi Prijavu prometa nekretnina u nadležnu ispostavu Porezne uprave na području gdje se nalazi nekretnina koja se stječe, ako isprava o stjecanju nekretnine nije ovjerena od strane javnog bilježnika odnosno, nije izdana od strane suda ili drugog javnopravnog tijela.
 
Potrebna dokumentacija
Porezni obveznik dostavlja iznimno:
-Prijavu prometa nekretnina
-Ispravu o stjecanju nekretnine.

Ako iz isprave o stjecanju nisu razvidne činjenice bitne za utvrđenje porezne obveze, niti je te činjenice moguće utvrditi iz službenih evidencija poreznog tijela, porezni obveznik je dužan na poziv službene osobe dostaviti podatke potrebne za utvrđivanje porezne obveze, ali i druge podatke koje zatraži službena osoba.
 
Zakonske odredbe (propis i članci)
Zakon o porezu na promet nekretnina (NN br. 115/16, 106/18)
Pravilnik o obliku i sadržaju prijave poreza na promet nekretnina (NN br. 1/17)