Datum 11.11.2003

Povlastice na područjima posebne državne skrbi

Korisnik povlastice
Porez na promet nekretnina ne plaća građanin koji u svrhu stambenog zbrinjavanja stječe nekretninu u vlasništvu Republike Hrvatske na području posebne državne skrbi ako ima prebivalište na adresi te nekretnine.

Porez na promet nekretnina plaća se naknadno ako se unutar 10 godina od dana stjecanja ta nekretnina otuđi, ili ako porezni obveznik promjeni prebivalište.
Iznimno, porez na promet nekretnina se ne plaća ako građanin koji je ostvario pravo na oslobođenje od plaćanja tog poreza unutar 10 godina od dana stjecanja tu nekretninu otuđi u vlasništvo svom nasljedniku prvoga nasljednog reda koji ima prebivalište na području posebne državne skrbi. U tom slučaju novi stjecatelj stupa u položaj pravnog slijednika, a rok od 10 godina se računa od dana kad je prednik nekretninu stekao.

  Područja posebne državne skrbi - popis 
 
Porezni obveznik
1. Građanin koji je u svrhu stambenog zbrinjavanja stekao nekretninu na području posebne državne skrbi u vlasništvu Republike Hrvatske, a građaninu je unutar 10 godina od dana stjecanja tu nekretninu otuđio, ili je promijenio prebivalište.
Iznimno, porez na promet nekretnina se ne plaća ako građanin koji je ostvario pravo na oslobođenje od plaćanja tog poreza unutar 10 godina od dana stjecanja tu nekretninu otuđi u vlasništvo svom nasljedniku prvoga nasljednog reda koji ima prebivalište na području posebne državne skrbi.

2. Građanin nasljednik prvoga nasljednog reda građanina koji je u svrhu stambenog zbrinjavanja stekao nekretninu u vlasništvu Republike Hrvatske na području posebne državne skrbi, a tu je nekretninu otuđio unutar 10 godina od dana kad je prednik nekretninu stekao, ili je promijenio prebivalište.
 
Porez na koji se olakšica/oslobođenje odnosi
Porez na promet nekretnina
 
Porezna osnovica
Tržišna vrijednost nekretnine u trenutku njezinog stjecanja.
 
Porezna stopa
3%
 
Visina olakšice/oslobođenja
U 100% iznosu poreza
 
Propisani obrasci
Prijava prometa nekretnina – dostavlja iznimno porezni obveznik ako ispravu o stjecanju nekretnine nije ovjerio javni bilježnik odnosno nije ju izdao sud ili drugo javnopravno tijelo.

Smatra se da je prijava prometa nekretnina izvršena dostavom isprava o prodaji ili drugom načinu otuđenja nekretnine ili javnobilježničkog akta, kao i svake druge isprave na osnovi koje dolazi do prometa nekretnine koju dostavlja javni bilježnik, te odluke kojima se stječe ili mijenja vlasništvo nekretnina u zemljišnim knjigama, odnosno u službenim evidencijama koju dostavljaju sudovi i druga javnopravna tijela, uz podatak o osobnom identifikacijskom broju sudionika postupka.

Iznimno porezni obveznik podnosi Prijavu prometa nekretnina u nadležnu ispostavu Porezne uprave na području gdje se nalazi nekretnina koja se stječe, ako isprava o stjecanju nekretnine nije ovjerena od strane javnog bilježnika odnosno, nije izdana od strane suda ili drugog javnopravnog tijela.
 
Potrebna dokumentacija
Porezni obveznik dostavlja iznimno:
-Prijavu prometa nekretnina
-Ispravu o stjecanju nekretnine.

Ako iz isprave o stjecanju nisu razvidne činjenice bitne za utvrđenje porezne obveze, niti je te činjenice moguće utvrditi iz službenih evidencija poreznog tijela, porezni obveznik je dužan na poziv službene osobe dostaviti podatke potrebne za utvrđivanje porezne obveze, ali i druge podatke koje zatraži službena osoba.
 
Napomena (opća rubrika predviđena za posebnosti pojedinih olakšica/oslobođenja)
Građani koji su do 31. prosinca 2013. godine stekli pravo vlasništva na nekretninama na područjima posebne državne skrbi i ispunjavali su propisane uvjete ne plaćaju porez na promet nekretnina.
Oni su obvezni taj porez platiti ako u roku 10 godina od dana stjecanja nekretninu otuđe, ili ako promijene prebivalište izvan područja posebne državne skrbi, ili ako stvarno ne borave na području posebne državne skrbi.
Iznimno, ako građanin unutar 10 godina otuđi nekretninu, za koju je ostvario oslobođenje, u vlasništvo svom nasljedniku prvog nasljednog reda koji ima prebivalište i boravi na području posebne državne skrbi nema obvezu plaćanja poreza na promet nekretnina.
U tom slučaju novi stjecatelj stupa u položaj pravnog slijednika glede zabrane otuđenja nekretnine, s time da se rok zabrane otuđenja računa od kada je prednik nekretninu stekao.
 
Zakonske odredbe (propis i članci)
članak 21. Zakona o područjima posebne državne skrbi (NN br. 86/08, 57/11, 51/13, 148/13, 76/14, 147/14, 18/15)
Zakon o porezu na promet nekretnina (NN br. 115/16, 106/18)
Pravilnik o obrascu Prijave prometa nekretnina i Evidencija prometa nekretnina (NN br. 1/17)