Datum 8.1.2018.

Poseban postupak utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak

Poseban postupak utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak

Poreznim postupkom utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak smatra se postupak utvrđivanja ukupnog godišnjeg dohotka i poreza na dohodak koji provodi Porezna uprava po službenoj dužnosti. Godišnjim dohotkom na koji se primjenjuje poseban postupak smatra se dohodak od nesamostalnog rada i drugi dohodak koji se ne smatra konačnim.

Poseban postupak se ne primjenjuje na:
-porezne obveznike koji obvezno podnose godišnju poreznu prijavu
-porezne obveznike koji su u poreznog razdoblju ostvarili dohodak koji se smatra konačnim, te dohodak koji se oporezuje u paušalnom iznosu
-porezne obveznike za koje Porezna uprava ne raspolaže podacima o dohotku.

Porezni obveznici koji u posebnom postupku žele ostvariti prava na umanjenje dohotka, odnosno na uvećanje osobnog odbitka, a za koje Porezna uprava ne raspolaže podacima bitnim za utvrđivanje tih prava, mogu do kraja veljače tekuće godine za prethodnu godinu podnijeti nadležnoj ispostavi Porezne uprave obrazac za priznavanje prava u posebnom postupku – Obrazac ZPP-DOH. Također, Obrazac ZPP-DOH predaju i porezni obveznici – nasljednici u ime umrle osobe.

Na porezne obveznike koji su ostvarili dohodak u ili iz inozemstva, u posebnom postupku uzet će se u obzir podaci iz izvješća o ostvarenom dohotku i plaćenom porezu u inozemstvu. Ako porezni obveznici do roka propisanog za dostavu izvješća ili do roka za podnošenje obrasca za priznavanjem prava u posebnom postupku iz opravdanih razloga ne raspolažu dokazima o uplaćenom porezu u inozemstvu, a žele da im se uplaćeni porez u inozemstvu uračuna u tuzemnu obvezu poreza na dohodak, dužni su o tome izvijestiti Poreznu upravu u podnesenom obrascu za priznavanjem prava u posebnom postupku u roku. Porezni obveznik je tada dužan dostaviti potvrdu inozemnog poreznog tijela ili za to ovlaštene osobe o uplaćenom porezu u inozemstvu, a najkasnije do 30. studenog tekuće godine za prethodnu godinu. Ove odredbe primjenjuju se i na porezne obveznike koji nisu bili obvezni plaćati predujam poreza na dohodak u tuzemstvu tijekom poreznog razdoblja budući da su po osnovi primitka ostvarenog u ili iz inozemstva u tijeku poreznog razdoblja predujam poreza na dohodak iz tog primitka plaćali u inozemstvu.

Porezna uprava obvezna je utvrditi poreznom obvezniku godišnji dohodak ostvaren u poreznom razdoblju te razliku poreza i prireza za uplatu ili povrat, o čemu izdaje privremeno porezno rješenje koje će dostaviti poreznom obvezniku prema adresi prebivališta ili uobičajenog boravišta najkasnije do 30. lipnja tekuće godine za prethodnu godinu. Porezni obveznik kojem je izvršeno zaduženje poreza i prireza obvezan je dužnu razliku uplatiti u roku od 15 dana od isteka roka za prigovor.

Protiv privremenog poreznog rješenja porezni obveznik može podnijeti prigovor najkasnije do 31. srpnja, ako smatra da su podaci iz privremenog poreznog rješenja nepotpuni ili netočni. Iznimno, porezni obveznici koji privremeno porezno rješenje zaprime nakon 30. lipnja, mogu prigovor podnijeti najkasnije 30 dana od dana primitka privremenog poreznog rješenja. Izjavljeni prigovor odgađa izvršenje privremenog poreznog rješenja do donošenja rješenja po prigovoru.

O prigovoru odlučuje prvostupanjsko porezno tijelo u roku od 30 dana od dana zaprimanja prigovora.

Ako prvostupanjsko tijelo po podnesenom prigovoru utvrdi da postoji osnova za izmjenu privremenog poreznog rješenja u skladu navodima iz prigovora, donosi porezno rješenje protiv kojeg nije dopuštena žalba, a porezna obveza utvrđena poreznim rješenjem smatra se konačno utvrđenom poreznom obvezom. Porezni obveznik kojem je ovim rješenjem izvršeno zaduženje poreza i prireza obvezan je uplatiti isti iznos u roku od 15 dana od dana osobne dostave ovog rješenja.

Osnova za izmjenu privremenog poreznog rješenja ne može biti propuštanje roka za podnošenje obrasca za priznavanje prava u posebnom postupku ili obrasca za pokretanje posebnog postupka, osim u slučaju opravdanih razloga.
Ako prvostupanjsko tijelo po podnesenom prigovoru utvrdi da navodi iz prigovora nisu osnovani, donosi se porezno rješenje kojim se odbija prigovor te se protiv takvog rješenja može izjaviti žalba u roku od 30 dana od dana dostave poreznog rješenja. Izjavljena žalba ne odgađa izvršenje poreznog rješenja.

Za porezne obveznike koji ne podnesu prigovor na rješenje u predviđenom roku, obveza utvrđena privremenim poreznim rješenjem smatra se konačno utvrđenom poreznom obvezom te će Porezna uprava izvršiti zaduženja poreznih obveznika za utvrđenu razliku poreza i prireza za uplatu ili izvršiti povrat ako porezni obveznik ispunjava uvjete za povrat preplaćenog poreza i prireza.

U slučaju provedbe posebnog postupka kojim je utvrđeno da razlike godišnjeg poreza i prireza nema ili da bi troškovi utvrđivanja i naplate poreza bili nerazmjerni naplaćenog porezu i prirezu, Porezna uprava neće poreznim obveznicima dostavljati privremeno porezno rješenje.