Datum 12.11.2003

Nasljedstva i darovi

Korisnik olakšice/oslobođenja
Bračni drug, potomci i preci koji čine uspravnu liniju, te posvojenici i posvojitelji koji su u tom odnosu s umrlim ili darovateljem.

Uspravnu liniju čine osobe koje potječu jedna od druge, odnosno preci i potomci: pradjed - djed - otac - sin - unuk - praunuk.

Fizičke i pravne osobe kojima Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave daruje, odnosno daje pokretnine bez naknade radi odštete ili iz drugih razloga u svezi s Domovinskim ratom.

Fizičke i pravne osobe kada primaju darove (donacije) za svrhe utvrđene posebnim propisima.
 
Porezni obveznik
Građanin koji na teritoriju Republike Hrvatske naslijedi ili primi na dar ili stekne po drugoj osnovi bez naknade imovinu na koju se plaća porez na nasljedstva i darove.

Ako se nasljednik odrekne nasljedstva ili ga ustupi u ostavinskom postupku, porez na nasljedstva i darove plaća osoba kojoj je nasljedstvo pripalo ili joj je ustupljeno.
 
Porez na koji se olakšica/oslobođenje odnosi
Porez na nasljedstva i darove
 
Porezna osnovica
Iznos gotova novca te tržišna vrijednost novčanih tražbina i vrijednosnih papira (vrijednosnica), kao i pokretnina (ako im je pojedinačna tržišna vrijednost veća od 50.000,00 kuna) na dan utvrđivanja porezne obveze, nakon odbitka dugova i troškova što se odnose na imovinu na koju se plaća taj porez.

Osnovicu poreza na nasljedstva i darove utvrđuje nadležno porezno tijelo.
 
Porezna stopa
4%.
 
Visina olakšice/oslobođenja
U 100% iznosu poreza
 
Razdoblje obračunavanja olakšice/oslobođenja (kalendarska godina, mjesec)
U trenutku pravomoćnosti rješenja o nasljeđivanju ili odluke javnopravnog tijela ili suda ili u trenutku primitka dara.

Dar se smatra primljenim u trenutku potpisa ugovora o darovanju, a ko nije sklopljen pisani ugovor o darovanju, u trenutku primitka dara.
 
Način ostvarivanja olakšice/oslobođenja, rokovi, dokumentacija
Javni bilježnik po ovjeri potpisa na ispravama o stjecanju pokretnina odnosno po njihovoj pravomoćnosti ili po sastavljanju javnobilježničkog akta, a najkasnije u roku od 30 dana, obvezan je jedan primjerak isprave, uz podatak o osobnom identifikacijskom broju sudionika postupka, dostaviti nadležnom poreznom tijelu prema prebivalištu ili uobičajenom boravištu ili sjedištu poreznog obveznika, po pravilima o obveznom osobnom dostavljanju pismena.
Sudovi i druga javnopravna tijela obvezni su nadležnom poreznom tijelu prema prebivalištu ili uobičajenom boravištu ili sjedištu poreznog obveznika dostavljati svoje odluke uz podatak o osobnom identifikacijskom broju sudionika postupka kojim se stječu pokretnine, u roku od 15 dana nakon isteka mjeseca u kojem je odluka postala pravomoćna, prema propisima o obveznom osobnom dostavljanju pismena.
Iznimno, ako ispravu o stjecanju pokretnine nije ovjerio javni bilježnik odnosno nije ju izdao sud ili drugo javnopravno tijelo, porezni obveznik ju je obvezan dostaviti nadležnom poreznom tijelu, u roku od 30 dana od dana njezina nastanka.

Isprava o stjecanju pokretnina je svaka isprava, javnobilježnički akt ili pravomoćna odluka kojom se stekne pokretnina oporeziva porezom na nasljedstva i darove, u postupku nasljeđivanja, darovanja ili drugog stjecanja bez naknade.
 
Postupovne odredbe
Porez na nasljedstva i darove plaća se u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o utvrđivanju toga poreza.

Iznimno, nadležno porezno tijelo ne donosi rješenje o zaprimljenim ispravama, temeljem kojih se ne utvrđuje porezna obveza.
 
Napomena (opća rubrika predviđena za posebnosti pojedinih olakšica/oslobođenja)
Porez na nasljedstva i darove ne plaća se ako se na naslijeđeni ili darovani gotov novac, novčane tražbine, vrijednosne papire (vrijednosnice) te pokretnine plaća neki drugi porez prema posebnom propisu.
 
Zakonske odredbe (propis i članci)
  Zakon o lokalnim porezima (NN br. 115/16, 101/17)