Datum 14.2.2017.

Porezna kartica

Pojašnjenje
POREZNA KARTICA (Obrazac PK):
Osobni odbitak, pripadnost općini/gradu i ostali podaci bitni za utvrđivanje predujma poreza na dohodak, odnosno poreza na dohodak od nesamostalnog rada priznaje se i utvrđuje isključivo na temelju porezne kartice koju za radnika, umirovljenika imaju poslodavci i isplatitelji primitka, odnosno plaće i mirovine ili sam porezni obveznik.

Poreznu karticu poslodavcu i isplatitelju plaće ili mirovine ili samom poreznom obvezniku dostavlja elektroničkim putem Porezna uprava na njegov zahtjev i uz suglasnost radnika, odnosno fizičke osobe koja ostvaruje primitke od nesamostalnog rada, dok za umirovljenika – korisnika mirovine koju isplaćuje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje podatke bitne za utvrđivanje predujma poreza na dohodak Porezna uprava dostavlja elektroničkim putem po službenoj dužnosti.

Iznimno, ako poslodavac i isplatitelj plaće ili mirovine ili sam porezni obveznik nije korisnik sustava ePorezna ili ne ishodi suglasnost radnika ili umirovljenika, poreznu karticu može besplatno izdati Porezna uprava u papirnatom obliku, a poslodavci i isplatitelj plaće ili mirovine dužni su je čuvati dok radnik, umirovljenik i fizička osoba koja ostvaruje primitak od nesamostalnog rada kod njih radi, odnosno dok se isplaćuje mirovina ili primitak po osnovi nesamostalnog rada.

Radnik i umirovljenik obvezni su svaku promjenu u svezi s uzdržavanim članovima, promjenu prebivališta ili uobičajenog boravišta i drugo, koja utječe na osobni odbitak, odnosno neoporezivi dio dohotka, prijaviti Poreznoj upravi, u roku od 30 dana od dana nastanka promjene, putem svog poslodavca ili izravno putem sustava e-građani ili iznimno putem nadležne ispostave Porezne uprave i dostaviti vjerodostojne isprave.

Prihvaćene i evidentirane promjene poslodavac i isplatitelj plaće, mirovine ili sam porezni obveznik primjenjuje pri sljedećim isplatama plaća i mirovina.

Osobni odbitak pri utvrđivanju predujma poreza na dohodak od nesamostalnog rada priznaje se na temelju porezne kartice.
Osobni odbitak može se tijekom godine pri utvrđivanju predujma poreza na dohodak od nesamostalnog rada koristiti samo kod onog poslodavca/isplatitelja primitka (plaće) i mirovine kod kojega se nalazi porezna kartica radnika/umirovljenika.
Radnik/umirovljenik kod drugih poslodavaca/isplatitelja primitka (plaće) i mirovine osobni odbitak istodobno ne smije koristiti, odnosno ti poslodavci/isplatitelji primitka (plaće) i mirovine dužni su obračunati porez ne uzimajući u obzir osobni odbitak.

Svaku promjenu osobnih podataka i podataka koji utječu na neoporezivi dio dohotka (osobni odbitak) na Obrazac PK može upisati samo Ispostava Porezne uprave nadležna prema mjestu   prebivališta ili uobičajenog boravišta  radnika/umirovljenika.
Ako je Obrazac PK izdan u papirnatom obliku poslodavac i isplatitelj plaće i mirovine dužni su čuvati Obrazac PK, do uručenja radniku pri raskidu radnog odnosa ili prestanku isplate mirovine.

Radnik/umirovljenik može imati samo jedan Obrazac PK.

Poslodavac i isplatitelj plaće obvezan je Obrazac PK izdan u papirnatom obliku dati radniku pri raskidu radnog odnosa.
Poslodavac je također obvezan radniku, umirovljeniku dati Obrazac PK i pri promjeni podataka radi dostave istog Poreznoj upravi, a Porezna uprava će u svojim evidencijama evidentirati promjene nakon čega će izdati novi Obrazac PK.

Elektroničkim zapisom Obrasca PK smatra se onaj obrazac koji ima oznaku elektroničkog zapisa te se isti ne smatra Obrascem PK izdanom u papirnatom obliku.

U slučaju raskida radnog odnosa, odnosno prestanka rada kod tog poslodavca ili isplatitelja plaće, poslodavac i isplatitelj plaće za svoje potrebe, odnosno potrebe poreznog nadzora, zadržava presliku ili ovjereni prijepis Obrasca PK izdanog u papirnatom obliku koji je uručio radniku, odnosno izlistani elektronički zapis iz sustava ePorezna.
Iznimno od stavaka, radnik koji ostvaruje dohodak od nesamostalnog rada kod dva ili više poslodavaca u nepunom radnom vremenu ili koji uz rad u punom radnom vremenu ima sklopljen ugovor o radu za nepuno radno vrijeme odnosno, može osobni odbitak koristiti kod više isplatitelja uz uvjet da zatraži raspodjelu osobnog odbitka prema isplatiteljima (poslodavcima).
U tom slučaju Porezna uprava će na Obrascu PK evidentirati omjer (postotak) raspodjele osobnog odbitka prema isplatiteljima (poslodavcima) sukladno zahtjevu, a nakon evidentiranih promjena izdati novi Obrazac PK na temelju kojeg se priznaje osobni odbitak pri utvrđivanju predujma poreza na dohodak od nesamostalnog rada. U tom slučaju svaki poslodavac odnosno isplatitelj može koristiti osobni odbitak samo do utvrđenog postotka, neovisno o tome što u pojedinim mjesecima ostvareni dohodak može prelaziti taj iznos.
Porezna uprava će omjer (postotak) evidentirati i u slučaju kada porezni obveznici odluče osobni odbitak koristiti samo kod jednog isplatitelja (poslodavca) na način da će evidentirani omjer (postotak) biti 100% kod onog isplatitelja (poslodavca) kod kojeg je porezni obveznik odlučio u cijelosti koristiti osobni odbitak dok će kod drugih isplatitelja (poslodavaca) evidentirani omjer (postotak) biti 0%.

SADRŽAJ I POPUNJAVANJE POREZNE KARTICE (Obrasca PK):
Porezna kartica sadrži podatke:
- o izdavatelju kartice,
- osobnom identifikacijskom broju ( za poreznog obveznika kojemu se porezna kartica izdaje, a i osobnom broju umirovljenika ili korisnika obiteljske mirovine),
- opće podatke o radniku i umirovljeniku ili korisniku obiteljske mirovine te podatke za osobni odbitak,
- umanjenje poreza po osnovi statusa hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata
- i podatke o prebivalištu i boravku na područjima za koja su propisane olakšice,
- podaci o omjeru (postotku) raspodjele osobnog odbitka prema poslodavcima.

Podatke o radniku umirovljeniku ili korisniku obiteljske mirovine u Obrascu PK popunjava nadležna ispostava Porezne uprave, na temelju isprava koje ispostavljaju nadležna tijela države, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (osobna iskaznica, izvadak iz matice vjenčanih i slično).

Podatke za uvećanje osnovnog osobnog odbitka u Obrascu PK popunjava nadležna ispostava Porezne uprave na temelju isprava kao što su:
- izvatci i potvrde iz matice rođenih, vjenčanih i umrlih,
pravomoćne sudske odluke,
- javne isprave,
- potvrde o usvojenju djeteta i skrbništvu,
- potvrde nadležnog tijela za zapošljavanje,
- rješenja o utvrđenom invaliditetu ili uvjerenja Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom o upisu u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom,
- potvrda o školovanju na školama i fakultetima,
- potvrde o prebivalištu ili uobičajenom boravištu
te svih drugih isprava koje potvrđuju činjenice u svezi s korištenjem osobnog odbitka.

Sukladno odredbama propisa koji uređuje opći porezni postupak odredbe Zakona i ovoga Pravilnika koje se primjenjuju na bračnog druga primjenjuju se i na izvanbračnog druga, životnog partnera i neformalnog životnog partnera.

U Obrazac se unose podaci o radniku odnosno umirovljeniku:
1. oznaka osobnog odbitka radnika i osobe koja ostvaruje primitke (plaću) kao »A« odnosno umirovljenika ili korisnika obiteljske mirovine kao »B«

2. oznaka invalidnosti radnika i osobe koja ostvaruje primitke (plaću) odnosno umirovljenika ili korisnika obiteljske mirovine kao:
- »I« (dio osobnog odbitka za invalidnost) ili
- »I*« (dio osobnog odbitka za invalidnost utvrđenu po jednoj osnovi 100% i/ili korištenje, na temelju posebnih propisa, prava na doplatak za pomoć i njegu poreznog obveznika odnosno prava na osobnu invalidninu ),
- »V« oznaka statusa hrvatskoga ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata kao ili
- »V*« za invalidnost i invalidnost utvrđenu po jednoj osnovi 100% i/ili korištenje, na temelju posebnih propisa, prava na doplatak za pomoć i njegu poreznog obveznika odnosno prava na osobnu invalidninu

3. postotak invalidnosti hrvatskoga ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata

4. oznaka za prebivalište i boravak radnika i osobe koja ostvaruje primitke (plaću) odnosno umirovljenika ili korisnika obiteljske mirovine na potpomognutim područjima jedinica lokalne samouprave razvrstanih u I. skupinu po stupnju razvijenosti prema posebnom propisu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske i za područje Grada Vukovara utvrđenog prema posebnom propisu o obnovi i razvoju Grada Vukovara kao »P1«

5. nadnevak od kojega vrijede podaci.

U Obrazac PK upisuje se kratki opis promjena koje utječu na visinu faktora osobnog odbitka poreznog obveznika, a i drugih promjena koje utječu na pravilno utvrđivanje i usmjeravanje poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak te podaci o omjeru (postotku) raspodjele osobnog odbitka prema poslodavcima.
Pri prelasku kod novog poslodavca radnik može zatražiti da mu Porezna uprava izda Obrazac PK samo s važećim, postojećim podacima, bez navođenja povijesnih podataka i opisa promjene.

U Obrazac PK unose se sljedeći podaci o uzdržavanim članovima uže obitelji radnika i osobe koja ostvaruje primitke (plaću) odnosno umirovljenika ili korisnika obiteljske mirovine:
1. ime i prezime uzdržavanog člana uže obitelji i uzdržavanog djeteta
2. oznaka srodstva, i to za supružnika kao »S«, drugog uzdržavanog člana uže obitelji kao »U«, prvo dijete kao »D1«, drugo dijete kao »D2«, treće dijete kao »D3«........
3. osobni identifikacijski broj za uzdržavanog člana uže obitelji i uzdržavano dijete
4. podatak o invalidnosti uzdržavanog člana uže obitelji i uzdržavane djece kao »I« ili »I*«
5. nadnevak od kojega vrijede podaci
6. ime i prezime osobe s kojom porezni obveznik dijeli osobni odbitak za uzdržavanog člana uže obitelji
7. osobni identifikacijski broj osobe s kojom porezni obveznik dijeli osobni odbitak za uzdržavanog člana uže obitelji i uzdržavano dijete
8. postotak osobnog odbitka koji pripada osobi s kojom porezni obveznik taj osobni odbitak dijeli.

Obrazac PK ovjerava Porezna uprava.
Ako porezni obveznik nema pravo na osobni odbitak za određeno uzdržavano dijete u Obrazac PK upisuje se ime i prezime toga djeteta i podatke o poreznom obvezniku (ime i prezime i OIB) koji taj osobni odbitak koristi i pripadajući postotak osobnog odbitka (kao 100%).

Prilikom utvrđivanja mogućnosti korištenja osobnog odbitka Porezna uprava provjerava da li se odbici za uzdržavanu djecu i druge članove uže obitelji poreznog obveznika već koriste i u kojem dijelu se koriste od bračnog druga ili drugih članova uže obitelji.