Datum 10.11.2003

Porez na cestovna motorna vozila

Korisnik izuzeća
Osobe koje su u cijelosti bile oslobođene plaćanja carine i poreza na dodanu vrijednost pri nabavi vozila.

Vlasnik osobnog automobila starijeg od 10 godina.

Vlasnici posebnih vozila koji tim vozilima obavljaju registriranu djelatnost za prijevoz umrlih i taksi službu te vozila prilagođena za prijevoz osoba s invaliditetom.
 
Porezni obveznik
Fizičke osobe koje su na dan registracije odnosno ovjere produženja važenja prometne dozvole vlasnici osobnih automobila, motocikala i četverocikala.

  Osobni automobil  
  Motocikl 
  Laki četverocikl  
  Četverocikl 
 
Porez na koji se olakšica/oslobođenje odnosi
Porez na cestovna motorna vozila

  Cestovno motorno vozilo  
 
Porezna osnovica
Porez na cestovna motorna vozila plaća se jednom godišnje prema snazi motora iskazanoj u kW i godinama starosti vozila i to:
 
Porezna stopa
Osobni automobili


Motocikli

Na snazi do 31. prosinca 2017. godine


Na snazi od 1. siječnja 2018. godine


Laki četverocikli i četverocikli

Na snazi do 31. prosinca 2017. godine


Na snazi od 1. siječnja 2018. godine

 
Visina olakšice/oslobođenja
U 100% iznosu poreza
 
Postupovne odredbe
Porez na cestovno motorno vozilo utvrđuje rješenjem jedinica područne (regionalne) samouprave, neposrednim rješavanjem bez provedbe ispitnog postupka.
Protiv rješenja se može izjaviti žalba Ministarstvu financija, koja ne odgađa izvršenje rješenja.
Rješenje se izdaje i uručuje poreznom obvezniku pri registraciji odnosno ovjeri produženja važenja prometne dozvole cestovnog motornog vozila, a smatra se da je osobna dostava izvršena, sukladno zakonu kojim je uređen porezni postupak, kada rješenje zaprimi vlasnik vozila ili osoba koja je pristupila registraciji odnosno ovjeri produženja važenja prometne dozvole cestovnog motornog vozila uz priloženi identifikacijski dokument vlasnika cestovnog motornog vozila ili uz priloženu punomoć.

Naplatu poreza na cestovna motorna vozila temeljem rješenja obavlja pravna osoba u čijem sastavu posluje stanica za tehnički pregled vozila, pri registraciji odnosno ovjeri produženja važenja prometne dozvole cestovnog motornog vozila.
Dokaz da je plaćen porez na cestovna motorna vozila uvjet je za pristupanje registraciji odnosno ovjeri produženja važenja prometne dozvole cestovnog motornog vozila.
 
Napomena (opća rubrika predviđena za posebnosti pojedinih olakšica/oslobođenja)
Ako je tijekom kalendarske godine nabavljeno cestovno motorno vozilo koje do tada nije bilo registrirano, vlasnik toga vozila plaća godišnji porez umanjen za dio godine prije nabave vozila.

Pri promjeni vlasništva cestovnog motornog vozila tijekom kalendarske godine novi vlasnik ne plaća porez na cestovna motorna vozila ako je taj porez bio utvrđen prijašnjem vlasniku.
 
Zakonske odredbe (propis i članci)
  Zakon o lokalnim porezima (NN br. 115/16, 101/17)