Datum 18.10.2013

Osobni odbitak nerezidenta

Pojašnjenje
Nerezidentu se ostvareni dohodak umanjuje za osnovni osobni odbitak (3.800,00 kn) za mjesece u kojima ostvaruje dohodak u tuzemstvu.

Iznimno, rezident države članice Europske unije ili Europskog gospodarskog prostora, osim Republike Hrvatske koji u Republici Hrvatskoj ostvari dohodak od nesamostalnog rada, samostalne djelatnosti, imovine i imovinskih prava, kapitala i/ili drugi dohodak, može u godišnjem obračunu poreza na dohodak na temelju podnesene godišnje porezne prijave ili u posebnom postupku utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak koristiti i osobni odbitak za uzdržavane članove i invalidnost za cijelo porezno razdoblje, uz uvjet da vjerodostojnim ispravama dokaže da navedeni dohodak ostvaren u Republici Hrvatskoj čini najmanje 90% njegova ukupnog (svjetskog) dohotka ostvarenog u poreznom razdoblju i da je isti izuzet ili oslobođen oporezivanja u državi članici čiji je rezident.

Nerezidentu se osobni odbitak može uvećati i za   osobni odbitak za uzdržavane članove i djecu  i   invalidnost  za cijelo porezno razdoblje, uz uvjet da vjerodostojnim ispravama dokaže da navedeni dohodak ostvaren u Republici Hrvatskoj čini najmanje 90% njegova ukupnog (svjetskog) dohotka ostvarenog u poreznom razdoblju i da je isti izuzet ili oslobođen oporezivanja u državi članici čiji je rezident.

Nerezidentu se osobni odbitak može uvećati i za   dio osobnog odbitka za dana darovanja  i   dio osobnog odbitka za doprinose za zdravstveno osiguranje   .

Osnova za uvećanje, koeficjenti, mjesečne i godišnje svote osobnog odbitka: