Datum 10.11.2003

Osobni odbitak ili neoporezivi dio dohotka

Korisnik olakšice
  Rezident  koji ostvari dohodak u Republici Hrvatskoj i inozemstvu.
  Nerezident  koji ostvari dohodak u Republici Hrvatskoj.
 
Visina olakšice
Utvrđivanje osobnog odbitka
Osnovica osobnog odbitka iznosi 2.500,00 kuna.
Osnovni osobni odbitak i dijelovi osobnog odbitka za uzdržavane članove uže obitelji i djecu te invalidnost/tjelesno oštećenje izračunavaju se primjenom propisanih koeficijenata i osnovice.

Poreznom obvezniku se ostvareni dohodak umanjuje za osnovni osobni odbitak u visini 3800,00 kuna, izračunat kao koeficijent 1,5 osnovice osobnog odbitka zaokruženo na stoticu, i to za svaki mjesec poreznog razdoblja za koji se utvrđuje porez na dohodak.

Rezident može uvećati osnovni osobni odbitak u visini:


  Osobe s invaliditetom 
  Uzdržavani članovi uže obitelji i djeca 
 
Način ostvarivanja i razdoblje obračunavanja olakšice
- svaki mjesec pri isplati plaće/mirovine (porezni obveznici koji ostvaruju dohodak od nesamostalnog rada i poslodavcu su predali   poreznu karticu) 
- kalendarska godina po godišnjem obračunu (za sve obveznike poreza na dohodak)
 
Propisani obrasci i rokovi podnošenja obrazaca
Porezna kartica (Obrazac PK)) - 30 dana od nastanka promjene.
Prijava poreza na dohodak (Obrazac DOH)- do kraja veljače tekuće godine za prethodnu godinu.
Zahtjev za priznavanje prava u posebnom postupku (Obrazac ZPP-DOH) - do kraja veljače tekuće godine za prethodnu godinu.
 
Potrebna dokumentacija
Osobni odbitak se priznaje u mjesečnom (na temelju porezne kartice-Obrazac PK) ili u godišnjem obračunu poreza na dohodak.
Uz predani obrazac ZPP-DOH za 2018.g. nije potrebno prilagati vjerodostojne isprave i to: izvatke i potvrde iz matice rođenih, vjenčanih i umrlih, izvatke i potvrde iz registra životnog partnerstva budući da Ministarstvo financija, Porezna uprava ima uvid u iste, osim na zahtjev Porezne uprave u daljnjem poreznom postupku.

Potrebna dokumentacija za izdavanje i promjenu podataka u poreznoj kartici ili u godišnjem obračunu poreza na dohodak:

*za poreznog obveznika:
-predočenje osobne iskaznice-u slučaju izdavanja ili promjene podataka na poreznoj kartici
-potvrde o prebivalištu ili uobičajenom boravištu i drugo
-rješenje o invalidnosti doneseno u skladu s posebnim propisima o mirovinskom osiguranju, zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, socijalnoj skrbi, odgoju i obrazovanju te drugim propisima kojima je utvrđena invalidnost ili tjelesno oštećenje i/ili koji zbog invalidnosti ili tjelesnog oštećenja imaju pravo na doplatak za pomoć i njegu
-izjave o omjeru (postotku) raspodjele osobnog odbitka
-pravomoćno rješenje o nasljeđivanju

*za uzdržavane članove uže obitelji:
izvatke i potvrde iz matice rođenih, vjenčanih i umrlih
-izvadak i potvrda iz registra životnog partnerstva
-potvrda o usvojenju djeteta i skrbništvu
-pravomoćne sudske odluke, javne i ovjerovljene isprave, rješenja suda o plaćanju alimentacije za bivšeg bračnog i izvanbračnog druga/ životnog i neformalnog životnog i neformalnog životnog partnera
-rješenje o invalidnosti doneseno u skladu s posebnim propisima o mirovinskom osiguranju, zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, socijalnoj skrbi, odgoju i obrazovanju te drugim propisima kojima je utvrđena invalidnost ili tjelesno oštećenje i/ili koji zbog invalidnosti ili tjelesnog oštećenja imaju pravo na doplatak za pomoć i njegu
-potvrda o redovitom školovanju na školama i fakultetima.

Također, status uzdržavanih članova uže obitelji dokazuje se na temelju pravomoćnih sudskih odluka. Iznimno, ako nije donijeta pravomoćna presuda status uzdržavanih članova uže obitelji dokazuje se na temelju gore navedenih isprava i javih isprava, uz ispunjavanje uvjeta kako je to utvrđeno posebnim propisima.

NAPOMENA:
UZDRŽAVANI ČLANOVI U INOZEMSTVU:
Ako bračni ili izvanbračni drug, odnosno životni ili neformalni životni partner, djeca i drugi uzdržavani članovi uže obitelji i/ili djeca rezidenta imaju prebivalište ili uobičajeno boravište u inozemstvu tada se uvjeti za korištenje osobnog odbitka moraju dokazati potvrdama mjerodavnih inozemnih tijela (ne smiju biti starije od 6 mjeseci).

Navedene isprave rezident je obvezan priložiti svojoj godišnjoj poreznoj prijavi odnosno ako godišnju poreznu prijavu nije obvezan podnijeti, dostaviti na uvid najkasnije do kraja veljače tekuće za prethodnu godinu nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema svom prebivalištu/uobičajenom boravištu koja izdaje poreznu karticu – Obrazac PK, ako za te članove uže obitelji koristi osobni odbitak pri utvrđivanju predujma poreza na dohodak od nesamostalnog rada.

Ove potvrde moraju sadržavati sljedeće:
-osobne podatke o bračnom ili izvanbračnom drugu, odnosno životnom ili neformalnom životnom partneru, djeci i uzdržavanim članovima uže obitelji, uz naznaku stupnja srodstva
-podatke o primicima uzdržavanih osoba na osnovi kojih se može procijeniti mogu li se smatrati uzdržavanim članovima
-rješenja o možebitnoj invalidnosti članova uže obitelji.

 
Zakonske odredbe
Zakon o porezu na dohodak (NN br. 136/15, 115/16, 106/18)
Pravilnik o porezu na dohodak (NN br. 137/15, 10/17, 128/17, 106/18, 1/19)