Datum 10.11.2003

Osobni odbitak ili neoporezivi dio dohotka

Korisnik olakšice/oslobođenja
Rezident koji ostvari dohodak u Republici Hrvatskoj i inozemstvu.
Nerezident koji ostvari dohodak u Republici Hrvatskoj.
  Rezident 
  Nerezident 
  Osobni odbitak nerezidenta 
  Prebivalište/Uobičajeno boravište 
 
Porez na koji se olakšica odnosi
Porez na dohodak
 
Porezni obveznik
Rezident i nerezident koji ostvaruju oporezivi dohodak.
  Dohodak 
  Izvori dohotka 
  Primici što se ne smatraju dohotkom 
  Primici na koje se ne plaća porez na dohohdak 
  Neoporezive naknade, potpore i drugi primici 
 
Porezna osnovica
GODIŠNJU POREZNU OSNOVICU čini ukupni iznos dohotka od nesamostalnog rada, od samostalne djelatnosti i drugog dohotka koji se ne smatra konačnim, a umanjen za osobni odbitak za rezidenta.
 
Porezna stopa
Porezne stope i razredi

 
Visina olakšice/oslobođenja
Osobni odbici


  Osobe s invaliditetom 
  Umirovljenici 
  Uzdržavani članovi uže obitelji 
  Uzdržavano dijete 
 
Razdoblje obračunavanja olakšice/oslobođenja (kalendarska godina, mjesec)
- svaki mjesec kalendarske godine pri isplati primitka (porezni obveznici koji ostvaruju dohodak od nesamostalnog rada i poslodavcu su predali poreznu karticu)

- kalendarska godina po godišnjem obračunu (za sve obveznike poreza na dohodak)
 
Način ostvarivanja olakšice/oslobođenja
- mjesečno - prilikom isplate plaće/mirovine na osnovi podataka iz obrasca PK
- godišnje - po godišnjem obračunu
 
Propisani obrasci
- Porezna kartica (Obrazac PK)
- Prijava poreza na dohodak (Obrazac DOH)
- Zahtjev za priznavanje prava u posebnom postupku (Obrazac ZPP-DOH)
 
Rokovi podnošenja obrazaca
- Porezna kartica (Obrazac PK) - 30 dana od dana nastanka promjene
- Prijava poreza na dohodak (Obrazac DOH)– do kraja veljače tekuće godine za prethodnu godinu
- Zahtjev za priznavanjem prava u posebnom postupku (Obrazac ZPP-DOH) - do kraja veljače tekuće godine za prethodnu godinu
 
Potrebna dokumentacija
Osobni odbitak se priznaje u mjesečnom (na temelju porezne kartice-Obrazac PK) ili u godišnjem obračunu poreza na dohodak.

Potrebna dokumentacija za izdavanje i promjenu podataka u poreznoj kartici ili u godišnjem obračunu poreza na dohodak

*za poreznog obveznika:
-predočenje osobne iskaznice-u slučaju izdavanja ili promjene podataka na poreznoj kartici
-potvrde o prebivalištu ili uobičajenom boravištu i drugo
-rješenje o invalidnosti doneseno u skladu s posebnim propisima o mirovinskom osiguranju, zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, socijalnoj skrbi, odgoju i obrazovanju te drugim propisima kojima je utvrđena invalidnost ili tjelesno oštećenje i/ili koji zbog invalidnosti ili tjelesnog oštećenja imaju pravo na doplatak za pomoć i njegu
-izjave o omjeru (postotku) raspodjele osobnog odbitka
-pravomoćno rješenje o nasljeđivanju

*za uzdržavane članove uže obitelji:
izvatke i potvrde iz matice rođenih, vjenčanih i umrlih
-izvadak i potvrda iz registra životnog partnerstva
-potvrda o usvojenju djeteta i skrbništvu
-pravomoćne sudske odluke, javne i ovjerovljene isprave, rješenja suda o plaćanju alimentacije za bivšeg bračnog i izvanbračnog druga/ životnog i neformalnog životnog i neformalnog životnog partnera
-rješenje o invalidnosti doneseno u skladu s posebnim propisima o mirovinskom osiguranju, zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, socijalnoj skrbi, odgoju i obrazovanju te drugim propisima kojima je utvrđena invalidnost ili tjelesno oštećenje i/ili koji zbog invalidnosti ili tjelesnog oštećenja imaju pravo na doplatak za pomoć i njegu
-potvrda o redovitom školovanju na školama i fakultetima

Također, status uzdržavanih članova uže obitelji dokazuje se na temelju pravomoćnih sudskih odluka. Iznimno, ako nije donijeta pravomoćna presuda status uzdržavanih članova uže obitelji dokazuje se na temelju gore navedenih isprava i javih isprava, uz ispunjavanje uvjeta kako je to utvrđeno posebnim propisima.

NAPOMENA:
UZDRŽAVANI ČLANOVI U INOZEMSTVU:
Ako bračni ili izvanbračni drug, odnosno životni ili neformalni životni partner, djeca i drugi uzdržavani članovi uže obitelji i/ili djeca rezidenta imaju prebivalište ili uobičajeno boravište u inozemstvu tada se uvjeti za korištenje osobnog odbitka moraju dokazati potvrdama mjerodavnih inozemnih tijela (ne smiju biti starije od 6 mjeseci).

Navedene isprave rezident je obvezan priložiti svojoj godišnjoj poreznoj prijavi odnosno ako godišnju poreznu prijavu nije obvezan podnijeti, dostaviti na uvid najkasnije do kraja veljače tekuće za prethodnu godinu nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema svom prebivalištu/uobičajenom boravištu koja izdaje poreznu karticu – Obrazac PK, ako za te članove uže obitelji koristi osobni odbitak pri utvrđivanju predujma poreza na dohodak od nesamostalnog rada.

Ove potvrde moraju sadržavati sljedeće:
-osobne podatke o bračnom ili izvanbračnom drugu, odnosno životnom ili neformalnom životnom partneru, djeci i uzdržavanim članovima uže obitelji, uz naznaku stupnja srodstva
-podatke o primicima uzdržavanih osoba na osnovi kojih se može procijeniti mogu li se smatrati uzdržavanim članovima
-rješenja o možebitnoj invalidnosti članova uže obitelji

  Porezna kartica 
 
Napomena (opća rubrika predviđena za posebnosti pojedinih olakšica/oslobođenja)
RASPODJELA OSOBNOG ODBITKA ZA UZDRŽAVANE ČLANOVE:

Ako oba bračna ili izvanbračna druga odnosno životnog ili neformalnog životnog partnera ostvaruju dohodak i uzdržavaju članove uže obitelji, osobni odbitak za uzdržavane članove uže obitelji u načelu dijele na jednake dijelove, ali mogu utvrditi i drugačiju raspodjelu.
Ovom mogućnošću mogu se koristiti i druge osobe koje nisu bračni drugovi ako istodobno zajednički uzdržavaju jednog ili više članova svoje uže obitelji.
Dio osobnog odbitka za uzdržavane članove uže obitelji/ili djecu može se preraspodijeliti po godišnjoj poreznoj prijavi, odnosno u posebnom postupku. U tom slučaju, osobe koje žele podijeliti osobni odbitak za uzdržavane članove uže obitelji, svojim godišnjim poreznim prijavama obavezno prilažu izjavu o omjeru (postotku) raspodjele osobnog odbitka, te o imenima i prezimenima i osobnom identifikacijskom broju osoba za koje su osobni odbitak podijelile i s kojima su osobni odbitak podijelile, odnosno u slučaju posebnog postupka isto prilažu zahtjevu za priznavanje prava u posebnom postupku (Obrazac ZPP-DOH).

Ako se osobe ne mogu dogovoriti o raspodijeli dijela osobnog odbitka za uzdržavane članove i uzdržavanu djecu, a jedan od uzdržavatelja traži preraspodjelu osobnog odbitka, tada se osobni odbitak dijeli na jednake dijelove, odnosno svakom poreznom obvezniku osobni odbitak priznaje se u jednakom dijelu.
U tom slučaju raspodjelu osobnog odbitka izvršit će Porezna uprava na način:
1. ako se traži preraspodjela osobnog odbitka u tijeku poreznog razdoblja – za oba porezna obveznika izvršit će izmjene poreznih kartica – Obrazaca PK, te ih dostaviti poreznim obveznicima odnosno njihovim poslodavcima/isplatiteljima primitaka (plaće) i mirovine,
2. ako se traži preraspodjela osobnog odbitka po podnesenim godišnjim poreznim prijavama – po podnesenim godišnjim poreznim prijavama za oba porezna obveznika izvršit će raspodjelu osobnog odbitka.


UVIJETI ZA PRIZNAVANJE OSOBNOG ODBITKA ZA UZDRŽAVANE ČLANOVE:

Uzdržavanim članovima uže obitelji i uzdržavanom djecom smatraju se fizičke osobe čiji oporezivi primici, primici na koje se ne plaća porez i drugi primici koji se u smislu Zakona o porezu na dohodak ne smatraju dohotkom, ne prelaze iznos od 15.000,00 kuna na godišnjoj razini izračunan kao šesterostruki iznos osnovice osobnog odbitka.

Iznimno, pri utvrđivanju prava na osobni odbitak za uzdržavane članove ne uzimaju se u obzir:
1. primici prema posebnim propisima po osnovi socijalnih potpora,
2. doplatak za djecu,
3. novčane potpore utvrđene u iznosu koji je zakonom kojim se uređuju rodiljne i roditeljske potpore propisan kao iznos ispod kojeg se ne može isplatiti novčana potpora,
4. potpore za novorođenče, odnosno primitak za opremu novorođenog djeteta,
5. obiteljske mirovine djece nakon smrti roditelja,
6. primici koji po svojoj prirodi predstavljaju samo uzdržavanje od roditelja ili članova uže obitelji,
7. darovanja od pravnih i fizičkih osoba za zdravstvene potrebe do visine stvarno nastalih izdataka za tu namjenu, prema članku 8. stavku 1. točki 4. ovoga Zakona i/ili
8. naknada troškova prijevoza na posao i s posla mjesnim i međumjesnim javnim prijevozom i naknada troškova službenog putovanja do propisanih iznosa na koje se ne plaća porez na dohodak.


U slučaju promjena tijekom mjeseca u kojem se koristi osobni odbitak isti se zaokružuje u korist poreznog obveznika na pune mjesece.
Ako više osoba uzdržava člana ili članove, osobni odbitak za te osobe ravnomjerno se raspoređuje na sve koji te članove uzdržavaju, osim ako se sporazume drukčije.

Ako u tijeku poreznog razdoblja uzdržavani član za kojeg porezni obveznik u istom poreznom razdoblju koristi dio osobnog odbitka ostvari primitke u iznosu većem od 15.000,00 kuna godišnje, porezni obveznik koji je po toj osnovi koristio osobni odbitak obvezan je podnijeti godišnju poreznu prijavu ili će se izvršiti poseban postupak utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak.
U tom slučaju, porezni obveznik nema pravo u godišnjoj poreznoj prijavi ili posebnom postupku utvrđivanja godišnjeg poreza koristiti osobni odbitak za tog uzdržavanog člana, a uzdržavani član koji je ostvario oporezive primitke od kojih se utvrđuje dohodak može, u navedenim postupcima godišnjeg obračuna, koristiti osobni odbitak.

Ako u tijeku poreznog razdoblja uzdržavani član za kojeg porezni obveznik u istom poreznom razdoblju koristi dio osobnog odbitka ostvari primitke u godišnjem iznosu od 15.000,00 kuna ili manjem, godišnju poreznu prijavu za to porezno razdoblje može podnijeti, odnosno bit će obuhvaćen posebnim postupkom utvrđivanja godišnjeg poreza, u skladu s ovim Zakonom, i to:
1. porezni obveznik – uzdržavatelj po osnovi ostvarenog dohotka i koristiti osobni odbitak za tog uzdržavanog člana i
2. porezni obveznik – uzdržavani član po osnovi ostvarenog dohotka i koristiti pravo na osobni odbitak.
 
Zakonske odredbe
Zakon o porezu na dohodak (NN br. 136/15, 115/16)
Pravilnik o porezu na dohodak (NN br. 137/15, 10/17, 128/17)