Datum 10.11.2003

Osobni odbitak ili neoporezivi dio dohotka

Korisnik olakšice/oslobođenja
Rezident koji ostvari dohodak u Republici Hrvatskoj i inozemstvu.
Nerezident koji ostvari dohodak u Republici Hrvatskoj.
  Rezident 
  Nerezident 
  Osobni odbitak nerezidenta 
  Prebivalište/Uobičajeno boravište 
 
Porez na koji se olakšica odnosi
Porez na dohodak
 
Porezni obveznik
Rezident i nerezident koji ostvaruju oporezivi dohodak.
  Dohodak 
  Izvori dohotka 
  Primici što se ne smatraju dohotkom 
  Primici na koje se ne plaća porez na dohohdak 
  Neoporezive naknade, potpore i drugi primici 
 
Porezna osnovica
POREZNA OSNOVICA REZIDENTA: ukupni iznos dohotka od nesamostalnog rada, dohotka od samostalne djelatnosti, dohotka od imovine i imovinskih prava, dohotka od kapitala, dohotka od osiguranja i drugog dohotka, koji ostvari u tuzemstvu i u inozemstvu, a umanjen za osobni odbitak za rezidenta.

UVEĆANJE OSOBNOG ODBITKA REZIDENTA:
Nakon što se dohodak umanji za osnovni osobni odbitak, osobni odbitak za uzdržavane članove i osobni odbitak za invalidnost rezidentu se osobni odbitak može uvećati:

1. za svotu plaćenu za zdravstveno osiguranje, ako porezni obveznik nije drukčije osiguran, do visine propisanoga obveznog doprinosa za zdravstveno osiguranje

2. za darovanja u tuzemstvu u naravi i u novcu što su doznačena na žiro račun udrugama i drugim osobama koje te djelatnosti obavljaju u skladu s posebnim propisima, a u kulturne, odgojno-obrazovne, znanstvene, zdravstvene, humanitarne, športske i vjerske svrhe, do visine 2% primitaka za koje je u prethodnoj godini podnesena godišnja porezna prijava i utvrđen godišnji porez na dohodak. Iznimno, osobni odbitak se uvećava za darovanja dana iznad propisane visine, pod uvjetom da su dana prema odlukama nadležnih ministarstava o provedbi i financiranju posebnih programa i akcija, ali ne i za redovnu djelatnost primatelja darovanja.

POREZNA OSNOVICA NEREZIDENTA: ukupni iznos dohotka od nesamostalnog rada, dohotka od samostalne djelatnosti, dohotka od imovine i imovinskih prava, dohotka od kapitala, dohotka od osiguranja i drugog dohotka, koji ostvari u tuzemstvu, a umanjen za osnovni osobni odbitak za nerezidenta.

UVEĆANJE OSOBNOG ODBITKA NEREZIDENTA:
Nakon što se dohodak umanji za osnovni osobni odbitak nerezidentu se osobni odbitak može uvećati:

1. za svotu plaćenu za zdravstveno osiguranje, ako porezni obveznik nije drukčije osiguran, do visine propisanoga obveznog doprinosa za zdravstveno osiguranje

2. za darovanja u tuzemstvu u naravi i u novcu što su doznačena na žiro račun udrugama i drugim osobama koje te djelatnosti obavljaju u skladu s posebnim propisima, a u kulturne, odgojno-obrazovne, znanstvene, zdravstvene, humanitarne, športske i vjerske svrhe, do visine 2% primitaka za koje je u prethodnoj godini podnesena godišnja porezna prijava i utvrđen godišnji porez na dohodak. Iznimno, osobni odbitak se uvećava za darovanja dana iznad propisane visine, pod uvjetom da su dana prema odlukama nadležnih ministarstava o provedbi i financiranju posebnih programa i akcija, ali ne i za redovnu djelatnost primatelja darovanja.
 
Porezna stopa
Porezne stope i razredi

 
Visina olakšice/oslobođenja
Osobni odbici


  Osobe s invaliditetom 
  Umirovljenici 
  Uzdržavani članovi uže obitelji 
  Uzdržavano dijete 
 
Razdoblje obračunavanja olakšice/oslobođenja (kalendarska godina, mjesec)
- svaki mjesec kalendarske godine pri isplati primitka (porezni obveznici koji ostvaruju dohodak od nesamostalnog rada i poslodavcu su predali poreznu karticu)

- kalendarska godina po podnesenoj godišnjoj poreznoj prijavi poreza na dohodak (za sve obveznike poreza na dohodak)
 
Način ostvarivanja olakšice/oslobođenja
- mjesečno - prilikom isplate plaće/mirovine na osnovi podataka iz obrasca PK
- godišnje - po podnesenoj godišnjoj prijavi poreza na dohodak
 
Propisani obrasci
- Porezna kartica (Obrazac PK)
- Prijava poreza na dohodak
 
Rokovi podnošenja obrazaca
- Porezna kartica (Obrazac PK) - 30 dana od dana nastanka promjene
- Prijava poreza na dohodak – do kraja veljače tekuće godine za prethodnu godinu
 
Potrebna dokumentacija
1. POREZNA KARTICA (Obrazac PK:

Obrazac PK izdaje na zahtjev radnika besplatno nadležna ispostava Porezne uprave prema prebivalištu ili uobičajenom boravištu radnika kad radnik prvi put počinje raditi i prati ga trajno u razdoblju dok ostvaruje primitke po osnovi nesamostalnog rada.

Svaku promjenu koja utječe na neoporezivi dio dohotka (osobni odbitak) radnik treba prijaviti nadležnoj ispostavi Porezne uprave i dostaviti joj odgovarajuće isprave u roku trideset (30) dana od dana nastanka promjene.

Potrebna dokumentacija za izdavanje i promjenu podataka u obrascu PK:
•za poreznog obveznika:
-predočenje osobne iskaznice
-rješenje o utvrđenom invaliditetu

•za uzdržavane članove uže obitelji:
-izvatke iz matice rođenih, vjenčanih i umrlih
-potvrda o usvojenju djeteta i skrbništvu
-rješenja suda o plaćanju alimentacije za bivšeg bračnog druga
-potvrda nadležnog tijela za zapošljavanje
-rješenje o utvrđenom invaliditetu
-potvrda o redovitom školovanju na školama i fakultetima
-potvrde o prebivalištu ili uobičajenom boravištu i drugo
-podatke o dohotku i drugim primicima uzdržavanih osoba na osnovi kojih se može procijeniti mogu li se smatrati uzdržavanim članovima

Također, status uzdržavanih članova uže obitelji dokazuje se na osnovi sudskih i izvansudskih pravomoćnih presuda. Iznimno, ako nije donijeta pravomoćna presuda status uzdržavanih članova uže obitelji dokazuje se javnim ili ovjerovljenim ispravama, uz ispunjavanje uvjeta kako je to utvrđeno posebnim propisima.

NAPOMENA:
UZDRŽAVANI ČLANOVI U INOZEMSTVU:
Ako uzdržavani članovi uže obitelji i/ili djeca rezidenta imaju prebivalište ili uobičajeno boravište u inozemstvu tada se uvjeti za korištenje osobnog odbitka moraju dokazati potvrdama mjerodavnih inozemnih tijela (ne smiju biti starije od 6 mjeseci).

Navedene isprave rezident je obvezan priložiti svojoj godišnjoj poreznoj prijavi odnosno ako godišnju poreznu prijavu nije obvezan podnijeti, dostaviti na uvid najkasnije do kraja veljače tekuće za prethodnu godinu nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema svom prebivalištu/uobičajenom boravištu koja izdaje poreznu karticu – Obrazac PK, ako za te članove uže obitelji koristi osobni odbitak pri utvrđivanju predujma poreza na dohodak od nesamostalnog rada.

Ove potvrde moraju sadržavati sljedeće:
-osobne podatke o djeci i uzdržavanim članovima uže obitelji, uz naznaku stupnja srodstva
-podatke o dohotku i drugim primicima uzdržavanih osoba na osnovi kojih se može procijeniti mogu li se smatrati uzdržavanim članovima
-rješenja o invalidnosti članova uže obitelji

2. GODIŠNJA POREZNA PRIJAVA:

Ako osobni odbitak nije korišten tijekom godine i/ili uzdržavani članovi nisu upisani u poreznu karticu - Obrazac PK, uz godišnju poreznu prijavu potrebno je priložiti:
•za poreznog obveznika:
-rješenje o utvrđenom invaliditetu (ako je riječ o invalidnoj osobi)

•za uzdržavane članove uže obitelji:
-izvatke iz matice rođenih, vjenčanih i umrlih
-potvrda o usvojenju djeteta i skrbništvu
-rješenja suda o plaćanju alimentacije za bivšeg bračnog druga
-potvrda nadležnog tijela za zapošljavanje
-rješenje o utvrđenom invaliditetu
-potvrda o školovanju na školama i fakultetima
-potvrde o prebivalištu ili uobičajenom boravištu i drugo
-podatke o dohotku i drugim primicima uzdržavanih osoba na osnovi kojih se može procijeniti mogu li se smatrati uzdržavanima članovima

Također, status uzdržavanih članova uže obitelji dokazuje se na osnovi sudskih i izvansudskih pravomoćnih presuda. Iznimno, ako nije donijeta pravomoćna presuda status uzdržavanih članova uže obitelji dokazuje se poreznom karticom i javnim ili ovjerovljenim ispravama, uz ispunjavanje uvjeta kako je to utvrđeno posebnim propisima
 
Napomena (opća rubrika predviđena za posebnosti pojedinih olakšica/oslobođenja)
PODJELA OSOBNOG ODBITKA ZA UZDRŽAVANE ČLANOVE:
Ako oba bračna druga ostvaruju dohodak i uzdržavaju članove uže obitelji, osobni odbitak za uzdržavane članove uže obitelji u načelu dijele na jednake dijelove, ali mogu utvrditi i drugačiju raspodjelu.
Ovom mogućnošću mogu se koristiti i druge osobe koje nisu bračni drugovi ako istodobno zajednički uzdržavaju jednog ili više članova svoje uže obitelji.

Ako se osobe ne mogu dogovoriti o raspodijeli dijela osobnog odbitka za uzdržavane članove i uzdržavanu dijecu, a jedan od uzdržavatelja traži preraspodijeu osobnog odbitka, tada se osobni odbitak dijeli na jednake dijelove.

NEREZIDENTI:
Nerezident fizička osoba može odbiti osobni odbitak u visini osnovnoga osobnog odbitka prilikom obračuna predujma poreza na dohodak od nesamostalnog rada u poreznom razdoblju (u pravilu tijekom kalendarske godine) ili u godišnjem obračunu poreza.


Nerezident fizička osoba koja je rezident države članice Europske unije ili Europskog gospodarskog prostora i u Republici Hrvatskoj ostvaruje dohodak, pod uvjetom da vjerodostojnim ispravama dokaže da dohodak ostvaren u Republici Hrvatskoj čini najmanje 90% njegovog ukupnog (svjetskog) ostvarenog dohotka u poreznom razdoblju i da je taj dohodak izuzet ili oslobođen oporezivanja u državi članici čiji je rezident:

- osobni odbitak (neoporezivi dio dohotka) se tijekom poreznog razdoblja (u pravilu tijekom kalendarske godine) prilikom obračuna predujma poreza na dohodak od nesamostalnog rada

Uzdržavani članovi uže obitelji i uzdržavana djeca su fizičke osobe kojima oporezivi primici, primici na koje se ne plaća porez i drugi primici koji se ne smatraju dohotkom na godišnjoj razini ne prelaze 13.000,00 kn. Pri utvrđivanju prava na osobni odbitak za uzdržavane članove uže obitelji i djecu ne uzimaju se u obzir primici prema posebnim propisima po osnovi socijalnih potpora, doplatka za djecu, primitaka za opremu novorođenog djeteta, potpora za novorođenče i obiteljskih mirovina nakon smrti roditelja, primici koji po svojoj prirodi predstavljaju samo uzdržavanje od roditelja ili članova uže obitelji, te primici koji predstavljaju naknadu stvarno nastalih troškova, kao što su naročito naknada troškova prijevoza na posao i s posla mjesnim i međumjesnim javnim prijevozom i naknada troškova službenog putovanja.

Uzdržavani članovi uže obitelji su bračni i izvanbračni drug, odnosno životni partner i neformalni životni partner poreznog obveznika, roditelji poreznog obveznika i roditelji njegovoga bračnog i izvanbračnog druga, odnosno životnog partnera i neformalnog životnog partnera, preci i potomci u izravnoj liniji, maćehe odnosno očusi koje punoljetno pastorče uzdržava, bivši bračni i izvanbračni drugovi, odnosno životni partneri i neformalni životni partneri za koje porezni obveznik plaća uzdržavanje i punoljetne osobe kojima je porezni obveznik imenovan skrbnikom.
Status uzdržavanih članova uže obitelji dokazuje se na osnovi pravomoćnih sudskih presuda. Ako pravomoćna presuda nije donijeta status uzdržavanih članova uže obitelji dokazuje se na temelju vjerodostojnih isprava i javnih ili ovjerovljenih isprava, uz ispunjavanje uvjeta kako je to utvrđeno posebnim propisima.
Djetetom se smatra dijete kojega uzdržavaju roditelji, skrbnici, usvojitelji, poočimi i pomajke, kao i dijete nakon završetka redovnog školovanja do prvog zapošljavanja, ako je prijavljeno Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.

Osobama s invaliditetom smatraju se fizičke osobe – porezni obveznik i/ili uzdržavani članovi njegove uže obitelji i uzdržavana djeca kojima je invalidnost ili tjelesno oštećenje utvrđeno rješenjem što je doneseno prema propisima o mirovinskom osiguranju, zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, socijalnoj skrbi, odgoju i obrazovanju, kao i prema drugim posebnim propisima.
 
Zakonske odredbe
Zakon o porezu na dohodak (NN br. 177/04, 73/08, 80/10, 114/10, 22/12, 144/12, Odluka USRH-120/13, 125/13, 148/13, 143/14, 136/15)
Pravilnik o porezu na dohodak (NN br. 95/05, 96/06, 68/07, 146/08, 2/09, 9/09, 146/09, 123/10, 137/11, 61/12, 79/13, 160/13, 157/14, 137/15)