Datum 21.04.2005

Uvećanje za obvezno zdravstveno osiguranje

Korisnik olakšice/oslobođenja
Rezident i nerezident koji je isključivo za sebe (ne i za uzdržavane članove) iz vlastitih sredstava platio obvezno zdravstveno osiguranje (ako porezni obveznik nije drukčije osiguran).
  Rezident 
  Nerezident 
  Uzdržavani član 
  Prebivalište / Uobičajeno boravište 
 
Porez na koji se olakšica odnosi
Porez na dohodak
 
Porezni obveznik
Fizička osoba koja ostvaruje oporezivi dohodak.
  Dohodak 
  Izvori dohotka  
  Primici što se ne smatraju dohotkom  
  Primici na koje se ne plaća porez na dohodak  
  Neoporezive naknade, potpore i drugi primici 
 
Porezna osnovica
POREZNU OSNOVICU REZIDENTA čini: ukupan iznos dohotka od nesamostalnog rada, od samostalne djelatnosti i drugog dohotka koji se ne smatra konačnim, a umanjen za osobni odbitak za rezidenta.
 
Porezna stopa

 
Visina olakšice/oslobođenja
Plaćene svote za obvezno zdravstveno osiguranje, ako porezni obveznik nije drukčije osiguran, do visine propisanoga obveznog doprinosa za zdravstveno osiguranje (15% na plaću i razliku plaće).
 
Razdoblje obračunavanja olakšice/oslobođenja (kalendarska godina, mjesec)
Kalendarska godina.
 
Način ostvarivanja olakšice/oslobođenja
- godišnje - kod godišnjeg obračuna poreza na dohodak
 
Propisani obrasci
- Prijava poreza na dohodak (Obrazac DOH)
- Zahtjev za priznavanjem prava u posebnom postupku (Obrazac ZPP-DOH)
 
Rokovi podnošenja obrazaca
Do kraja veljače tekuće godine za prethodnu godinu.
 
Potrebna dokumentacija
1. - rješenje Porezne uprave
2. - dokaz o plaćanju (preslike naloga o uplati doprinosa)
 
Napomena (opća rubrika predviđena za posebnosti pojedinih olakšica/oslobođenja)
Osobni odbitak uvećan za iznose plaćene za obvezno zdravstveno osiguranje priznaje se nakon osnovnog osobnog odbitka i odbitka za uzdržavane članove i invalidnost,
a u godišnjem obračunu poreza na dohodak na temelju podnesene godišnje porezne prijave ili na temelju podnesenog zahtjeva za priznavanjem prava u posebnom
postupku utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak.
 
Zakonske odredbe
Zakon o porezu na dohodak ( NN br. 136/15, 115/16 )
Pravilnik o porezu na dohodak (NN br. 137/15, 10/17, 128/17)