Datum 21.12.2012

TKO NIJE OBVEZNIK FISKALIZACIJE

TKO NIJE OBVEZNIK FISKALIZACIJE
1. Prema odredbama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom porezni obveznici nisu obveznici fiskalizacije za obavljanje slijedećih djelatnosti:

a.)   Prodaja karata ili žetona u putničkom prometu 
b.)   Naplata cestarine 
c.) Punjenje naftnim derivatima aviona na avioservisima
d.)   Prodaja vlastitih poljoprivrednih proizvoda na tržnicama i otvorenim prostorima 
e.)   Prodaja proizvoda i/ili usluga u poštanskom prometu 
f.) Zaprimanje uplata za sudjelovanje u igrama na sreću i zabavnim igrama
g.)   Prodaja robe ili usluga putem prodajnih automata 
h.)   Pružanje bankovnih usluga i usluga osiguranja 
i.) Vođenja središnjeg depozitorija nematerijaliziranih vrijednosnih papira i središnjeg registra financijskih instrumenata
j.)   Ostvareni prometi evidentirani preko mjernih instrumenata (električna energija, plin, voda, javne komunikacijske usluge i slično), od energetskih, komunalnih, elektroničkih komunikacija i drugih pravnih osoba 
k.) Provođenja zdravstvene zaštite (sudjelovanje u troškovima zdravstvene zaštite do pune cijene zdravstvene usluge, kod izabranog doktora primarne zdravstvene zaštite i izdavanja lijekova na recept)
l.) Veterinarska djelatnost, provođenje mjera kontrole bolesti životinja propisanih Naredbom o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju, koju krajem godine za narednu godinu donosi ministar poljoprivrede, a koje se provode izvan veterinarske ambulante (na terenu) te se dokumentiraju posebnim evidencijama i izvješćima
m.) Prodaja robe u zrakoplovima na letovima Croatia Airlinesa d.d.

Ti porezni obveznici ne moraju za nabrojane djelatnosti internim aktom propisati način numeriranja brojeva računa i popis poslovnih prostora.
Međutim,ako osim nabrojanih obavljaju i druge djelatnosti, a prema odredbama Općeg poreznog zakona i Zakona o porezu na dodanu vrijednost imaju obvezu izdavanja računa,tada su za te djelatnosti obveznici fiskalizacije.

2. Porezni obveznici koji prema odredbama Zakona o porezu na dodanu vrijednost nemaju obvezu izdavanja računa

Porezni obveznik nije obvezan izdati račun za slijedeće obavljene usluge, osim u slučaju obavljanja mjenjačkih poslova u tuzemstvu:
a) transakcije osiguranja i reosiguranja, uključujući s njima povezane usluge što ih obavljaju posrednici u osiguranju i reosiguranju i zastupnici u osiguranju,
b) odobravanje kredita i zajmova, uključujući i posredovanje u tim poslovima te upravljanje kreditima ili zajmovima kada to čini osoba koja ih odobrava,
c) ugovaranje kreditnih garancija i svi drugi poslovi po kreditnim garancijama ili kojemu drugom osiguranju novca te upravljanje kreditnim garancijama kada to čini osoba koja odobrava kredit,
d)transakcije, uključujući posredovanje, u vezi sa štednim, tekućim i žiro računima, plaćanjima, transferima, dugovima, čekovima i drugim prenosivim instrumentima, osim naplate duga,
e) transakcije, uključujući posredovanje, u vezi s valutama, novčanicama i kovanicama koje se koriste kao zakonsko sredstvo plaćanja, osim kolekcionarskih predmeta, odnosno kovanica od zlata, srebra ili drugog metala te novčanica koje se u pravilu ne koriste kao zakonsko sredstvo plaćanja ili kovanica od numizmatičkog interesa,
f) transakcije, uključujući posredovanje, osim upravljanja i pohrane, u vezi s dionicama, udjelima u trgovačkim društvima ili udruženjima, obveznicama i drugim vrijednosnim papirima, uz iznimku dokumenata kojima se utvrđuje neko pravo nad dobrima te prava ili vrijednosnih papira kojima se utvrđuju određena prava na nekretninama,
g) usluge upravljanja investicijskim fondovima,
h) isporuka poštanskih maraka po nominalnoj vrijednosti za poštanske usluge u tuzemstvu te državnih i drugih sličnih biljega,
i) priređivanje lutrijskih igara, igara na sreću u casinima, igara klađenja i igara na sreću na automatima,
j) isporuka građevina ili njihovih dijelova i zemljišta na kojem se one nalaze, osim isporuka prije prvog nastanjenja odnosno korištenja ili isporuka kod kojih od datuma prvog nastanjenja odnosno korištenja do datuma sljedeće isporuke nije proteklo više od dvije godine. Građevinom u smislu ovoga Zakona smatra se objekt pričvršćen za zemlju ili učvršćen u zemlji,
k) isporuka zemljišta, osim građevinskog zemljišta,
l) najam stambenih prostorija.

Važna napomena: ako porezni obveznici osim nabrojanih obavljaju i druge djelatnosti, a prema odredbama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom za te su djelatnosti obveznici fiskalizacije, ili ako prema odredbama Općeg poreznog zakona za te djelatnosti imaju obvezu izdavanja računa, tada su za te djelatnosti obveznici fiskalizacije.

3. Porezni obveznici koji prema odredbama Općeg poreznog zakona nemaju obvezu izdavanja računa

Računi se ne moraju ispostavljati ako se promet ostvaruje od priređivanja lutrijskih igara, igara klađenja, igara u casinima, te na automatima za igre na sreću i zabavu, ako se pretežni dio vrijednosti prometa odnosi na maloprodaju dnevnog tiska, duhana i duhanskih prerađevina, maraka i drugih poštanskih vrijednosnica, ako se prodaja obavlja putem automata, ako se vlastiti poljoprivredni proizvodi proizvedeni na vlastitom obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu izravno prodaju krajnjem potrošaču u proizvodnim objektima seljačkih ili obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, ako se prodaja vlastitih poljoprivrednih proizvoda obavlja na tržnicama i otvorenim prostorima.
Prodajom na tržnicama i otvorenim prostorima smatra se isključivo prodaja vlastitih poljoprivrednih proizvoda krajnjem potrošaču što se obavlja na neki od sljedećih načina:
- na štandovima i klupama na tržnicama na malo
- na štandovima i klupama izvan tržnica na malo.

Važna napomena: ako porezni obveznici osim nabrojanih obavljaju i druge djelatnosti, a prema odredbama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom za te su djelatnosti obveznici fiskalizacije, ili ako prema odredbama Zakona o porezu na dodanu vrijednost za te djelatnosti imaju obvezu izdavanja računa, tada su za te djelatnosti obveznici fiskalizacije.

4. Obveznici poreza na dohodak od imovine

- Građani koji iznajmljuju stambeni prostor
- Građani koji iznajmljuju ili daju u zakup poslovne prostore i pokretnine
- Građani koji putnicima i turistima iznajmljuju postelje, sobe i apartmane i/ili organiziraju kamp na svojem zemljištu
- Građani koji su nabavljenu ili darovanu nekretninu prodali, darovali, zamijenili, ili na drugi način prenijeli na drugu osobu unutar 2 godine od dana njezine nabave
- Građani koji su unutar razdoblja od 5 godina prodali, zamijenili, ili na drugi način prenijeli vlasništvo nad više od 3 nekretnine iste vrste
- Građani koji su unutar razdoblja od 5 godina otuđili više od 3 imovinska prava iste vrste
- Građani autorovi slijednici (nasljednici ili stjecatelji) koji stečena imovinska prava ustupaju uz naknadu na određeni rok

5. Obveznici poreza na dohodak od drugog dohotka