Datum 11.11.2003

Nasljeđivanje, darovanja i drugo stjecanje nekretnina bez naknade

Korisnik olakšice/oslobođenja
Porez na promet nekretnina pri nasljeđivanju, darovanju ili drugom stjecanju bez naknade ne plaćaju:

1. bračni drug, potomci i preci te osobe koje su u odnosu na umrlog ili darovatelja posvojenici i posvojitelji

2. - pravne i fizičke osobe kojima RH ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave daruje, odnosno daje nekretnine bez naknade radi odštete ili iz drugih razloga u svezi s Domovinskim ratom

3. – bivši bračni drugovi kada uređuju svoje imovinske odnose u svezi s rastavom braka

 
Porezni obveznik
Stjecatelj nekretnine (nasljednik, daroprimatelj, osoba koja stječe nekretninu bez naknade).
 
Porez na koji se olakšica/oslobođenje odnosi
Porez na promet nekretnina
 
Porezna osnovica
Tržišna vrijednost nekretnine u trenutku nastanka porezne obveze.
 
Porezna stopa
5%
 
Visina olakšice/oslobođenja
U 100% iznosu poreza
 
Razdoblje obračunavanja olakšice/oslobođenja
Jednokratno prilikom podnošenja Prijave prometa nekretnina.
 
Način ostvarivanja olakšice/oslobođenja
Podnošenjem Prijave prometa nekretnina u nadležnu ispostavu Porezne uprave na području gdje se nalazi nekretnina koja se stječe.
 
Propisani obrasci
Prijava prometa nekretnina
 
Rokovi podnošenja obrazaca
30 dana od dana sklapanja ugovora odnosno drugog pravnog posla kojim se stječe nekretnina, odnosno u roku od 30 dana od dana pravomoćnosti rješenja.
 
Potrebna dokumentacija
1. - pravomoćno rješenje o nasljeđivanju ili ugovor o nasljeđivanju
- ugovor o darovanju ili ostalo (bilo koji pravni posao kojim stjecatelj stječe nekretninu bez naknade)

2. - Prijava prometa nekretnina

3. - preslik osobnih iskaznica

4. - izvod iz matične knjige rođenih, vjenčani list ili ostala dokumentacija kojom se dokazuje srodstvo radi ostvarivanja prava na oslobađanje od plaćanja poreza na promet nekretnina
 
Zakonske odredbe (propis i članci)
Zakon o porezu na promet nekretnina (NN br. 69/97, 26/00, 153/02, 22/11, 143/14)
Pravilnik o obrascu Prijave prometa nekretnina i Evidencija prometa nekretnina (NN br. 157/14)