Datum 11.11.2003

Nasljeđivanje, darovanja i drugo stjecanje nekretnina bez naknade

Korisnik olakšice/oslobođenja
Porez na promet nekretnina pri nasljeđivanju, darovanju ili drugom stjecanju bez naknade ne plaćaju:

1. bračni drug, potomci i preci koji čine uspravnu liniju te posvojenici i posvojitelji koji su u tom odnosu s umrlim ili darovateljem

Uspravnu liniju čine osobe koje potječu jedna od druge, odnosno preci i potomci: pradjed - djed - otac - sin - unuk - praunuk.

U skladu s odredbama Obiteljskog zakona i Zakona o životnom partnerstvu osoba istog spola, članovi izvanbračne zajednice i neformalni životni partneri u području darovanja i nasljeđivanja ostvaruju ista prava.
Izvanbračna zajednica je zajednica neudane žene i neoženjenog muškarca koja traje najmanje 3 godine, a kraće ako je u njoj rođeno zajedničko dijete ili je nastavljena sklapanjem braka.
Neformalno životno partnerstvo je zajednica obiteljskog života dviju osoba istog spola koje nisu sklopile životno partnerstvo pred nadležnim tijelom, ako zajednica traje najmanje 3 godine i od početka je udovoljavala pretpostavkama propisanim za valjanost životnog partnerstva.


2. pravne i fizičke osobe kojima RH ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave daruje, odnosno daje nekretnine bez naknade radi odštete ili iz drugih razloga u svezi s Domovinskim ratom

3. bivši bračni drugovi kada uređuju svoje imovinske odnose


Bivši izvanbračni drugovi imaju ista prava kad rješavaju svoje imovinske odnose kao i bračni drugovi.

 
Porezni obveznik
Stjecatelj nekretnine (nasljednik ili zapisovnik, daroprimatelj, osoba koja stječe nekretninu bez naknade).

Ako se nasljednik tijekom ostavinske rasprave odrekne nasljedstva ili ga ustupi drugome sunasljedniku, ne plaća se porez po Zakonu na odricanje, odnosno ustupanje nasljedstva.
 
Porez na koji se olakšica/oslobođenje odnosi
Porez na promet nekretnina
 
Porezna osnovica
Tržišna vrijednost nekretnine u trenutku nastanka porezne obveze (ukupan iznos naknade koju daje ili isplaćuje stjecatelj ako je približno jednaka cijenama koje se postižu ili se mogu postići na tržištu).
 
Porezna stopa
3%
 
Nastanak porezne obveze
Porezna obveza nastaje u trenutku sklapanja ugovora ili u trenutku pravomoćnosti rješenja o nasljeđivanju
 
Visina olakšice/oslobođenja
U 100% iznosu poreza
 
Prijava prometa nekretnina
Ovjereni ugovor ili rješenje o nasljeđivanju dostavlja javni bilježnik u roku od 30 dana po ovjeri potpisa. Dostavom ovih isprava smatra se da je izvršena prijava prometa nekretnina.

Iznimno, ako ugovor ili rješenje o nasljeđivanju nije ovjereno od strane javnog bilježnika, porezni obveznik / stjecatelj nekretnine, obvezan je prijaviti promet nekretnina u roku od 30 dana od dana nastanka porezne obveze.
 
Potrebna dokumentacija
Porezni obveznik dostavlja iznimno:
- Prijavu prometa nekretnina
- ispravu o stjecanju nekretnine.
 
Napomena (opća rubrika predviđena za posebnosti pojedinih olakšica/oslobođenja)
Ako su u ispravi o stjecanju nekretnina (koje podnose javni bilježnici, sudovi i druga javnopravna tijela i iznimno porezni obveznik) navedene sve činjenice bitne za utvrđenje porezne obveze, službena osoba Porezne uprave neposrednim rješavanjem i bez njihove provjere privremeno utvrđuje poreznu obvezu.
Ako iz isprave o stjecanju nisu razvidne činjenice bitne za utvrđenje porezne obveze, niti je te činjenice moguće utvrditi iz službenih evidencija poreznog tijela, porezni obveznik je dužan na poziv službene osobe dostaviti podatke potrebne za utvrđivanje porezne obveze, ali i druge podatke koje zatraži službena osoba, te kada službena osoba naknadnom provjerom utvrdi da postoji osnova za izmjenu porezne obveze utvrđene privremenim poreznim rješenjem, donijet će porezno rješenje kojim će utvrditi razliku naknadno utvrđene porezne obveze.
Kada službena osoba utvrdi sve činjenice bitne za utvrđenje porezne obveze temeljem članka, donosi porezno rješenje.

Po zaprimljenim ispravama o stjecanju nekretnina, na koje se ne plaća porez na promet nekretnina, porezno tijelo ne donosi rješenje.
Iznimno, porezno tijelo donosi rješenje ako se porezni obveznik oslobađa plaćanja poreza pod uvjetima propisanima posebnim propisom, ako se u slučaju neispunjenja tih uvjeta porez naknadno naplaćuje.
 
Zakonske odredbe (propis i članci)
Zakon o porezu na promet nekretnina (NN br. 115/16, 106/18)
Pravilnik o obrascu Prijave prometa nekretnina i Evidencija prometa nekretnina (NN br. 1/17)