Datum 11.11.2003

Kupnja zemljišta radi izgradnje kuće za rješavanje vlastitog stambenog pitanja (primjenjuje se do 31. prosinca 2016.)

Korisnik olakšice/oslobođenja
Građani koji na temelju sklopljenog ugovora o kupoprodaji stječu zemljište unutar građevinskog područja površine do 600 m2 na kojem će izgraditi kuću za rješavanje vlastitog stambenog pitanja.

Od 01. siječnja 2015. godine oslobođenje se primjenjuje jedino u slučaju stjecanja nekretnine (građevinskog zemljišta) od strane osobe koja nije upisana u registar obveznika PDV-a.
 
Porezni obveznik
Stjecatelj nekretnine – zemljišta (kupac)
 
Porez na koji se olakšica/oslobođenje odnosi
Porez na promet nekretnina
 
Porezna osnovica
Tržišna vrijednost zemljišta u trenutku nastanka porezne obveze (ukupan iznos naknade koju daje ili isplaćuje stjecatelj ako je približno jednaka cijenama koje se postižu ili se mogu postići na tržištu).
 
Porezna stopa
5%
 
Visina olakšice/oslobođenja
Ovisno o površini nekretnine (zemljišta) koja se kupuje.

Vidi napomenu
 

Razdoblje obračunavanja olakšice/oslobođenja
Jednokratno prilikom podnošenja Prijave prometa nekretnina.
 
Način ostvarivanja olakšice/oslobođenja
Podnošenjem Prijave prometa nekretnina nadležnoj ispostavi Porezne uprave na području gdje je nekretnina koja se kupuje.
 
Početak primjene
26. veljače 2011. godine
 
Propisani obrasci
Prijava prometa nekretnina
 
Rokovi podnošenja obrazaca
30 dana od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora.
 
Potrebna dokumentacija
1. preslika predugovora ili ugovora o kupnji stambenog prostora
2. Prijava prometa nekretnina
3. preslika domovnice ili osobne iskaznice
4. dokaz o vlasništvu nekretnine na kojoj je porezni obveznik imao zadnju prijavu prebivališta (vlasnički list ili izvod iz knjige položenih ugovora)
5. dokaz o nekretninama u vlasništvu (vlasnički list ili izvod iz knjige položenih ugovora)
6. za članove obitelji:
- vjenčani list (ne stariji od 6 mjeseci)
- izvod iz matične knjige rođenih (za djecu)
- potvrda nadležnog inozemnog tijela da član obitelji nema riješeno stambeno pitanje (ako je član obitelji strani državljanin)
7. za samca:
- izvod iz matične knjige rođenih (ne stariji od 6 mjeseci)
 
Napomena (opća rubrika predviđena za posebnosti pojedinih olakšica/oslobođenja)
Građani mogu ostvariti oslobođenje ako su kumulativno ispunjeni sljedeći uvjeti:
1. - da imaju hrvatsko državljanstvo

2. - da površina zemljišta unutar građevinskog područja ne prelazi površinu od 600m2
Ako površina zemljišta unutar građevisnkog područja prelezi površinu od 600m2, porez na promet nekretnina plaća se na razliku površine zemljišta.

3. - da građanin i članovi njegove uže obitelj nemaju, u tuzemstvu ili inozemstvu, u vlasništvu, suvlasništvu ili zajedničkom vlasništvu:

a) građevine (stan ili kuću) čija je ukupna (zbrojena) površina svih građevina jednaka, veća ili do najviše 10 m2 manja od površine građevine koju kupuju

b) nekretnine (osim poljoprivrednog zemljišta i poslovnog prostora u kojem građanin ili član njegove uže obitelji obavlja registriranu djelatnost) čija je ukupna (zbrojena) vrijednost svih nekretnina u trenutku nastanka porezne obveze jednaka ili veća od tržišne vrijednosti nekretnine koju građanin stječe pri čemu se u izračun uzimaju i vrijednosti građevina iz točke a).

Iznimno, ako je porezni obveznik od 1. siječnja 2003., a do trenutka nastanka porezne obveze imao, u tuzemstvu ili inozemstvu, u vlasništvu, suvlasništvu ili zajedničkom vlasništvu nekretnine koje je otuđio, neovisno o načinu otuđenja, u izračun vrijednosti nekretnina uzimaju se i te otuđene nekretnine.

Članovima uže obitelji smatraju se bračni drug i djeca.

Porez na promet nekretnina, kojeg je građanin bio oslobođen, plaća se naknadno ako u roku od 3 godine od dana stjecanja građanin ne izgradi kuću, otuđi ili iznajmi zemljište u cijelosti ili djelomično, ili ako Porezna uprava naknadno utvrdi da nisu ispunjeni uvjeti za porezno oslobođenje.

Građanin kojemu je rješenjem Porezne uprave utvrđeno pravo na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina nema pravo na ponovno oslobođenje, niti u slučaju ako mu je porez na promet nekretnina naknadno utvrđen rješenjem Porezne uprave.

Pravo na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina nema niti bračni drug građanina ako je građaninu utvrđeno pravo na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina, niti u slučaju ako je građaninu porez na promet nekretnina naknadno utvrđen rješenjem Porezne uprave.

 
Zakonske odredbe (propis i članci)
Zakon o porezu na promet nekretnina (NN br. 69/97, 26/00, 153/02, 22/11, 143/14, 115/16)
Pravilnik o obrascu Prijave prometa nekretnina i Evidencija prometa nekretnina (NN br. 157/14, 1/17)