Datum 11.11.2003

Kupnja stana/kuće kojim se rješava vlastito stambeno pitanje (primjenjuje se do 31. prosinca 2016.)

Korisnik olakšice/oslobođenja
Građani koji na temelju sklopljenog ugovora o kupoprodaji stječu prvu nekretninu (stan ili kuću) kojom rješavaju vlastito stambeno pitanje.
 
Porezni obveznik
Stjecatelj nekretnine u Republici Hrvatskoj kad se na takvo stjecanje ne plaća porez na dodanu vrijednost (PDV).

PDV se plaća kad isporučitelj koji je upisan u registar obveznika PDV-a isporučuje, to jest prodaje, daruje, ili na neki drugi način isporučuje, građevinska zemljište i građevine, ili njihove dijelove (i zemljišta na kojima su izgrađene), ako su te građevine i njihovi dijelovi nastanjeni ili korišteni manje od 2 godine. U svim drugim slučajevima porezni obveznik je stjecatelj nekretnine, bez obzira na vrstu zemljišta i vrijeme nastanjenosti ili korištenja građevina i njihovih dijelova.
 
Porez na koji se olakšica/oslobođenje odnosi
Porez na promet nekretnina
 
Porezna osnovica
Tržišna vrijednost nekretnine* u trenutku nastanka porezne obveze. Ako porezni obveznik ne prijavi nastanak porezne obveze u roku 30 dana od dana njezina nastanka ispostavi Porezne uprave na čijem je području nekretnina tada je porezna osnovica tržišna vrijednost nekretnine u trenutku prijave, odnosno saznanja Porezne uprave za nastanak porezne obveze (prema stanju nekretnine u trenutku nastanka porezne obveze).
*Pod tržišnom vrijednosti nekretnine podrazumijeva se cijena nekretnine što se postiže, ili se može postići na tržištu u trenutku nastanka porezne obveze
Porezna osnovica se u pravilu utvrđuje iz isprave o stjecanju nekretnine. Ako je ukupan iznos naknade iz isprave o stjecanju manji od cijene koja se može postići na tržištu, Porezna uprava je ovlaštena procjenom utvrditi tržišnu vrijednost nekretnine.
Iznimno Porezna uprava ne procjenjuje tržišnu vrijednost nekretnine ako se nekretninu stječe:
- od obveznika poreza na dobit koji vodi poslovne knjige, te je kao računovodstvenu politiku za nekretnine izabrao model revalorizacije,
- kroz postupak javnog natječaja, javne prodaje ili u stečajnom postupku uz odgovarajuću primjenu odredba propisa o ovrsi
- od pravne osobe u većinskom vlasništvu Republike Hrvatske ili Republike Hrvatske, jedinice lokalne i područne (regionalne samouprave), tijela državne vlasti, ustanove čiji je jedini osnivač Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.
 
Porezna stopa
5%
 
Visina olakšice/oslobođenja
Ovisno o površini građevine koja se kupuje.

Vidi napomenu
 

Razdoblje obračunavanja olakšice/oslobođenja
Jednokratno prilikom podnošenja Prijave prometa nekretnina.
 
Način ostvarivanja olakšice/oslobođenja
Podnošenjem Prijave prometa nekretnina nadležnoj ispostavi Porezne uprave na području gdje je nekretnina koja se kupuje.
 
Početak primjene
01. siječnja 2015. godine
 
Propisani obrasci
Prijava prometa nekretnina
 
Rokovi podnošenja obrazaca
30 dana od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora.
 
Potrebna dokumentacija
1. preslika predugovora ili ugovora o kupnji stambenog prostora
2. Prijava prometa nekretnina
3. preslika domovnice ili osobne iskaznice
4. dokaz o vlasništvu nekretnine na kojoj je porezni obveznik imao zadnju prijavu prebivališta (vlasnički list ili izvod iz knjige položenih ugovora)
5. dokaz o nekretninama u vlasništvu (vlasnički list ili izvod iz knjige položenih ugovora)
6. za članove obitelji:
- vjenčani list (ne stariji od 6 mjeseci)
- izvod iz matične knjige rođenih (za djecu)
- potvrda nadležnog inozemnog tijela da član obitelji nema riješeno stambeno pitanje
(ako je član obitelji strani državljanin)
7. za samca:
- izvod iz matične knjige rođenih (ne stariji od 6 mjeseci)
 
Napomena (opća rubrika predviđena za posebnosti pojedinih olakšica/oslobođenja)
Građani mogu ostvariti oslobođenje ako su kumulativno ispunjeni sljedeći uvjeti:
1. - da imaju hrvatsko državljanstvo

2. - da građanin i članovi njegove uže obitelji prijave prebivalište i borave u mjestu i na adresi gdje se nekretnina (koju stječe) nalazi

3. - da površina nekretnine, ovisno o broju članova uže obitelji građanina, ne prelazi površinu kako slijedi:
- za 1 osobu do 50m2 građevine
- za 2 osobe do 65m2 građevine
- za 3 osobe do 80m2 građevine
- za 4 osobe do 90m2 građevine
- za 5 osoba do 100m2 građevine
- za 6 osoba do 110m2 građevine
- za 7 i više osoba 120m2 građevine

Ako površina nekretnine prelazi zadane površine porez na promet nekretnina plaća se na razliku površine građevine.

Iznimno, ako površina izgrađenog zemljišta na kojemu se nalazi građevina prelazi površinu od 400 m2, porez na promet nekretnina plaća se na razliku površine zemljišta.

4. - da građanin i članovi njegove uže obitelj nemaju, u tuzemstvu ili inozemstvu, u vlasništvu, suvlasništvu ili zajedničkom vlasništvu:

a) građevine (stan ili kuću) čija je ukupna (zbrojena) površina svih građevina jednaka, veća ili do najviše 10 m2 manja od površine građevine koju kupuju

b) nekretnine (osim poljoprivrednog zemljišta i poslovnog prostora u kojem građanin ili član njegove uže obitelji obavlja registriranu djelatnost) čija je ukupna (zbrojena) vrijednost svih nekretnina u trenutku nastanka porezne obveze jednaka ili veća od tržišne vrijednosti nekretnine koju građanin stječe pri čemu se u izračun uzimaju i vrijednosti građevina iz točke a).

Iznimno, ako je porezni obveznik od 1. siječnja 2003., a do trenutka nastanka porezne obveze imao, u tuzemstvu ili inozemstvu, u vlasništvu, suvlasništvu ili zajedničkom vlasništvu nekretnine koje je otuđio, neovisno o načinu otuđenja, u izračun vrijednosti nekretnina uzimaju se i te otuđene nekretnine.

Članovima uže obitelji smatraju se bračni drug i djeca.

Porez na promet nekretnina, kojeg je građanin bio oslobođen, plaća se naknadno ako u roku od 3 godine od dana stjecanja:
1. građanin otuđi ili iznajmi nekretninu u cijelosti ili djelomično,

2. građanin ili njegov bračni drug odjave prebivalište, ne borave ili prijave promjenu adrese stanovanja,

3. Porezna uprava naknadno utvrdi da nisu ispunjeni uvjeti za porezno oslobođenje.

Otuđenjem nekretnine ne smatra se ako nekretninu za koju je građanin ostvario pravo na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina stječe bračni drug ili dijete građanina nasljeđivanjem ili darovanjem. U tom slučaju novi stjecatelj stupa u položaj pravnog sljednika glede zabrane otuđenja nekretnine, s time da se rok zabrane otuđenja računa od kada je prednik stekao nekretninu.

Građanin kojemu je rješenjem Porezne uprave utvrđeno pravo na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina nema pravo na ponovno oslobođenje, niti u slučaju ako mu je porez na promet nekretnina naknadno utvrđen rješenjem Porezne uprave.

Pravo na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina nema niti bračni drug građanina ako je građaninu utvrđeno pravo na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina, niti u slučaju ako je građaninu porez na promet nekretnina naknadno utvrđen rješenjem Porezne uprave.
 
Zakonske odredbe (propis i članci)
Zakon o porezu na promet nekretnina (NN br. 69/97, 26/00, 153/02, 22/11, 143/14, 115/16)
Pravilnik o obrascu Prijave prometa nekretnina i Evidencija prometa nekretnina (NN br. 157/14, 1/17)