Datum 28.12.2012

GOTOVINSKA PLAĆANJA OBVEZNIKA FISKALIZACIJE GRAĐANIMA

Pojašnjenje
Obveznik fiskalizacije može građanima plaćati   gotovim novcem  , osim za namjene koje se   prema odredbama Pravilnika o porezu na dohodak  uplaćuju na bankovni račun. Obveznik fiskalizacije dužan je svaku isplatu gotovog novca građanima evidentirati prema posebnim propisima prema kojima vodi poslovne knjige.
Obveznik fiskalizacije koji na računima u banci ima evidentirane neizvršene obveze plaćanja ne može plaćati   gotovim novcem.  Takav obveznik je dužan primljeni   gotov novac  odmah uplatiti na svoj bankovni račun za redovno poslovanje, a najkasnije idući radni dan.