Datum 12.11.2003

Dio osobnog odbitka za dana darovanja

Korisnik olakšice
  Porezni obveznici  mogu uvećati osobni odbitak za darovanja dana u tuzemstvu u naravi i u novcu doznačena na žiroračun, a u kulturne, odgojno-obrazovne, znanstvene, zdravstvene, humanitarne, sportske i vjerske svrhe, udrugama i drugim osobama koje te djelatnosti obavljaju u skladu s posebnim propisima.
 
Visina olakšice
Do visine 2% primitaka za koje je u tekućoj godini podnesena godišnja porezna prijava i utvrđen godišnji porez na dohodak ili je proveden poseban postupak utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak.

Iznimno i dana darovanja iznad propisane visine, pod uvjetom da su dana prema odlukama nadležnih ministarstava o provedbi i financiranju posebnih programa i akcija, ali ne i za redovnu djelatnost primatelja darovanja.
 
Način ostvarivanja i razdoblje obračunavanja olakšice
Godišnje - kod obračuna poreza na dohodak.
 
Propisani obrasci i rokovi podnošenja obrasca
Prijava poreza na dohodak (Obrazac DOH) - do kraja veljače tekuće godine za prethodnu godinu.
Zahtjev za priznavanjem prava u posebnom postupku (Obrazac ZPP-DOH) - do kraja veljače tekuće godine za prethodnu godinu.
 
Potrebna dokumentacija
- preslike naloga o doznaci u novcu i/ili ugovora odnosno potvrda o danim darovanjima u drugim dobrima i uslugama-
 
Napomena
Osobni odbitak uvećan za dana darovanja priznaje se nakon osnovnog osobnog odbitka i odbitka za uzdržavane članove i invalidnost, a u godišnjem obračunu poreza na dohodak na temelju podnesene godišnje porezne prijave ili na temelju podnesenog zahtjeva za priznavanjem prava u posebnom postupku utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak.
 
Zakonske odredbe
Zakon o porezu na dohodak ( NN br. 136/15, 115/16, 106/18)
Pravilnik o porezu na dohodak (NN br. 137/15, 10/17, 128/17, 106/18, 1/19)