Datum 12.11.2003

Uvećanje za dana darovanja

Korisnik olakšice/oslobođenja
Porezni obveznici koji daju darovanja u tuzemstvu u novcu ili naravi doznačena na žiro račun, u kulturne, odgojno-obrazovne, znanstvene, zdravstvene, humanitarne, sportske i vjerske svrhe, udrugama i drugim osobama koje te djelatnosti obavljaju u skladu s posebnim propisima.
 
Porez na koji se olakšica odnosi
Porez na dohodak
 
Porezni obveznik
Fizička osoba koja ostvaruje oporezivi dohodak.
  Dohodak  
  Izvori dohotka  
  Primici što se ne smatraju dohotkom  
  Primici na koje se ne plaća porez na dohodak  
  Neoporezive naknade, potpore i drugi primici 
 
Porezna osnovica
POREZNU OSNOVICU REZIDENTA čini: ukupan iznos dohotka od nesamostalnog rada, od samostalne djelatnosti i drugog dohotka koji se ne smatra konačnim, a umanjen za osobni odbitak za rezidenta.
  Rezident 
  Prebivalište / Uobičajeno boravište 
 
Porezna stopa

 
Visina olakšice/oslobođenja
Do visine 2% primitaka za koje je u tekućoj godini podnesena godišnja porezna prijava i utvrđen godišnji porez na dohodak ili je proveden poseban postupak utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak.

Iznimno i dana darovanja iznad propisane visine, pod uvjetom da su dana prema odlukama nadležnih ministarstava o provedbi i financiranju posebnih programa i akcija, ali ne i za redovnu djelatnost primatelja darovanja.
 
Razdoblje obračunavanja olakšice/oslobođenja (kalendarska godina, mjesec)
Kalendarska godina.
 
Način ostvarivanja olakšice/oslobođenja
-godišnje - kod godišnjeg obračuna poreza na dohodak
 
Propisani obrasci
- Prijava poreza na dohodak (Obrazac DOH)
- Zahtjev za priznavanjem prava u posebnom postupku (Obrazac ZPP-DOH)
 
Rokovi podnošenja obrazaca
Do kraja veljače tekuće godine za prethodnu godinu.
 
Potrebna dokumentacija
- preslike naloga o doznaci u novcu i/ili ugovora odnosno potvrda o danim darovanjima u drugim dobrima i uslugama-
 
Napomena (opća rubrika predviđena za posebnosti pojedinih olakšica/oslobođenja)
Osobni odbitak uvećan za dana darovanja priznaje se nakon osnovnog osobnog odbitka i odbitka za uzdržavane članove i invalidnost, a u godišnjem obračunu poreza na dohodak na temelju podnesene godišnje porezne prijave ili na temelju podnesenog zahtjeva za priznavanjem prava u posebnom postupku utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak.
 
Zakonske odredbe
Zakon o porezu na dohodak ( NN br. 136/15, 115/16)
Pravilnik o porezu na dohodak (NN br. 137/15, 10/17, 128/17)