Datum 29.11.2005

Uzdržavani članovi uže obitelji

Uzdržavani članovi uže obitelji
Uzdržavanim članovima uže obitelji smatraju se   bračni drug  , roditelji poreznog obveznika, maćehe odnosno očusi koji punoljetno pastorče uzdržava, djeca nakon prvog zaposlenja te punoljetne osobe kojima je porezni obveznik imenovan skrbnikom.
Djecom se smatraju djeca koju roditelji, posvojitelji, udomitelji i skrbnici uzdržavaju.
Djecom se smatraju i djeca nakon završenog redovitog školovanja do prvog zapošljavanja.

Status uzdržavanih članova uže obitelji dokazuje se na osnovi pravomoćnih sudskih presuda.
Ako pravomoćna presuda nije donijeta status uzdržavanih članova uže obitelji dokazuje se na temelju vjerodostojnih isprava i javnih ili ovjerovljenih isprava, uz ispunjavanje uvjeta kako je to utvrđeno posebnim propisima.

Uzdržavani članovi uže obitelji (uzdržavani članovi uže obitelji i uzdržavana djeca) su fizičke osobe kojima oporezivi primici, primici na koje se ne plaća porez i drugi primici koji se ne smatraju dohotkom na godišnjoj razini ne prelaze 15.000,00 kuna.

Iznimno se ne uzimaju u obzir:
1. primici prema posebnim propisima po osnovi socijalnih potpora,
2. doplatak za djecu,
3. novčane potpore utvrđene u iznosu koji je zakonom kojim se uređuju rodiljne i roditeljske potpore propisan kao iznos ispod kojeg se ne može isplatiti novčana potpora,
4. potpore za novorođenče, odnosno primitak za opremu novorođenog djeteta,
5.obiteljske mirovine djece nakon smrti roditelja,
6. primici koji po svojoj prirodi predstavljaju samo uzdržavanje od roditelja ili članova uže obitelji,
7. darovanja od pravnih i fizičkih osoba za zdravstvene potrebe do visine stvarno nastalih izdataka za namjenu (za operativne zahvate, liječenja, nabavu lijekova i ortopedskih pomagala) te troškove prijevoza i smještaja u zdravstvene ustanove, koje nije plaćeno obveznim, dopunskim, dodatnim i privatnim zdravstvenim osiguranjem niti na teret sredstava fizičke osobe, a pod uvjetom da je darovanje odnosno plaćanje nastalih izdataka za tu namjenu obavljeno na žiroračun primatelja dara ili zdravstvene ustanove te na temelju vjerodostojnih isprava,
8. naknada troškova prijevoza na posao i s posla mjesnim i međumjesnim javnim prijevozom i naknada troškova službenog putovanja do propisanih iznosa na koje se ne plaća porez na dohodak,
9. odštete od osiguranja isplaćene zbog teške ozljede i priznate invalidnosti,
10. stipendije, nagrade za izvrsnost učenika i studenata isplaćene iz proračuna i bespovratna sredstva koja se isplaćuju iz proračuna, fondova i programa Europske unije i drugih međunarodnih fondova i programa uređenih posebnim propisima i međunarodnim sporazumima, u svrhe obrazovanja i stručnog usavršavanja,
11. potpore djetetu za školovanje do 15. godine života odnosno do završetka osnovnoškolskog obrazovanja, koje poslodavac isplaćuje djetetu umrlog radnika ili djetetu bivšeg radnika kod kojeg je nastupio potpuni gubitak radne sposobnosti, uz uvjet da bivši radnik ne ostvaruje primitke iz članka 21. Zakona o porezu na dohodak (plaću/mirovinu).
 
Uzdržavani članovi uže obitelji/dijete koji žive u inozemstvu

Ako bračni ili izvanbračni drug, odnosno životni ili neformalni životni partner, djeca i drugi uzdržavani članovi uže obitelji i/ili djeca rezidenta imaju prebivalište ili uobičajeno boravište u inozemstvu tada se uvjeti za korištenje osobnog odbitka moraju dokazati potvrdama mjerodavnih inozemnih tijela (ne smiju biti starije od 6 mjeseci).

Navedene isprave rezident je obvezan priložiti svojoj godišnjoj poreznoj prijavi odnosno ako godišnju poreznu prijavu nije obvezan podnijeti, dostaviti na uvid najkasnije do kraja veljače tekuće za prethodnu godinu nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema svom prebivalištu/uobičajenom boravištu koja izdaje poreznu karticu – Obrazac PK, ako za te članove uže obitelji koristi osobni odbitak pri utvrđivanju predujma poreza na dohodak od nesamostalnog rada.

Ove potvrde moraju sadržavati sljedeće:
-osobne podatke o bračnom ili izvanbračnom drugu, odnosno životnom ili neformalnom životnom partneru, djeci i uzdržavanim članovima uže obitelji, uz naznaku stupnja srodstva
-podatke o primicima uzdržavanih osoba, na osnovi kojih se može procijeniti mogu li se smatrati uzdržavanim članovima
-rješenja o možebitnoj invalidnosti članova uže obitelji.

Rezident je obvezan svaku promjenu u svezi sa uzdržavanim članovima uže obitelji i/ili djece i/ili invalidnosti koja utječe na visinu osobnog odbitka prijaviti nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema svom prebivalištu/uobičajenom boravištu i izmijeniti poreznu karticu - Obrazac PK.