Datum 29.11.2005

Uzdržavani članovi uže obitelji

Uzdržavani članovi uže obitelji
Uzdržavani članovi uže obitelji i uzdržavana djeca su fizičke osobe kojima oporezivi primici, primici na koje se ne plaća porez i drugi primici koji se ne smatraju dohotkom na godišnjoj razini ne prelaze 13.000,00 kuna.

Pri utvrđivanju prava na osobni odbitak za uzdržavane članove uže obitelji i djecu ne uzimaju se u obzir primici prema posebnim propisima po osnovi socijalnih potpora, doplatka za djecu, primitaka za opremu novorođenog djeteta, potpora za novorođenče, obiteljskih mirovina nakon smrti roditelja, primici koji po svojoj prirodi predstavljaju samo uzdržavanje od roditelja ili članova uže obitelji, te primici koji predstavljaju naknadu stvarno nastalih troškova, kao što su naročito naknada troškova prijevoza na posao i s posla mjesnim i međumjesnim javnim prijevozom i naknada troškova službenog putovanja.

Uzdržavani članovi uže obitelji su bračni i izvanbračni drug, odnosno životni partner i neformalni životni partner poreznog obveznika, roditelji poreznog obveznika i roditelji njegovog bračnog i izvanbračnog druga, odnosno životnog partnera i neformalnog životnog partnera, preci i potomci u izravnoj liniji, maćehe odnosno očusi koje punoljetno pastorče uzdržava, bivši bračni i izvanbračni drugovi, odnosno životni partneri i neformalni životni partneri za koje porezni obveznik plaća uzdržavanje i punoljetne osobe kojima je porezni obveznik imenovan skrbnikom.

Status uzdržavanih članova uže obitelji dokazuje se na osnovi pravomoćnih sudskih presuda. Ako pravomoćna presuda nije donijeta status uzdržavanih članova uže obitelji dokazuje se na temelju vjerodostojnih isprava i javnih ili ovjerovljenih isprava, uz ispunjavanje uvjeta kako je to utvrđeno posebnim propisima.

  Uzdržavano dijete 
 
Uzdržavani članovi uže obitelji koji žive u inozemstvu
Rezident može koristiti osobni odbitak za uzdržavane članove uže obitelji i/ili djecu koji žive u inozemstvu.
U tom slučaju obvezan je dokazati da postoje uvjeti za korištenje tog dijela osobnog odbitka (uzdržavanim članovima oporezivi primici, primici na koje se ne plaća porez i drugi primici koji se ne smatraju dohotkom na godišnjoj razini ne prelaze 13.000,00 kuna), odnosno predočiti o tome isprave koje je izdalo nadležno tijelo u inozemstvu.

Ove potvrde moraju sadržavati sljedeće:
1. osobne podatke o bračnom drugu, djeci i uzdržavanim članovima uže obitelji, uz naznaku stupnja srodstva,

2. podatke o primicima uzdržavanih osoba na osnovi kojih se može utvrditi mogu li se smatrati uzdržavanima,

3. rješenja o možebitnoj invalidnosti članova uže obitelji.

Navedene isprave, koje ne smiju biti starije od šest (6) mjeseci, rezident je obvezan priložiti svojoj godišnjoj poreznoj prijavi odnosno ako godišnju poreznu prijavu nije obvezan podnijeti, dostaviti na uvid najkasnije do kraja veljače tekuće za prethodnu godinu nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema svom prebivalištu/uobičajenom boravištu koja izdaje poreznu karticu – Obrazac PK, ako za te članove uže obitelji koristi osobni odbitak pri utvrđivanju predujma poreza na dohodak od nesamostalnog rada.Uzdržavani članovi uže obitelji i uzdržavana djeca su fizičke osobe kojima oporezivi primici, primici na koje se ne plaća porez i drugi primici koji se ne smatraju dohotkom na godišnjoj razini ne prelaze 13.000,00 kuna.

Pri utvrđivanju prava na osobni odbitak za uzdržavane članove uže obitelji i djecu ne uzimaju se u obzir primici prema posebnim propisima po osnovi socijalnih potpora, doplatka za djecu, primitaka za opremu novorođenog djeteta, potpora za novorođenče, obiteljskih mirovina nakon smrti roditelja, primici koji po svojoj prirodi predstavljaju samo uzdržavanje od roditelja ili članova uže obitelji, te primici koji predstavljaju naknadu stvarno nastalih troškova, kao što su naročito naknada troškova prijevoza na posao i s posla mjesnim i međumjesnim javnim prijevozom i naknada troškova službenog putovanja.

Uzdržavani članovi uže obitelji su bračni i izvanbračni drug, odnosno životni partner i neformalni životni partner poreznog obveznika, roditelji poreznog obveznika i roditelji njegovog bračnog i izvanbračnog druga, odnosno životnog partnera i neformalnog životnog partnera, preci i potomci u izravnoj liniji, maćehe odnosno očusi koje punoljetno pastorče uzdržava, bivši bračni i izvanbračni drugovi, odnosno životni partneri i neformalni životni partneri za koje porezni obveznik plaća uzdržavanje i punoljetne osobe kojima je porezni obveznik imenovan skrbnikom.

Status uzdržavanih članova uže obitelji dokazuje se na osnovi pravomoćnih sudskih presuda. Ako pravomoćna presuda nije donijeta status uzdržavanih članova uže obitelji dokazuje se na temelju vjerodostojnih isprava i javnih ili ovjerovljenih isprava, uz ispunjavanje uvjeta kako je to utvrđeno posebnim propisima.