Datum 29.11.2005

Uzdržavani članovi uže obitelji

Uzdržavani članovi uže obitelji
Uzdržavanim članovima uže obitelji smatraju se bračni drug, roditelji poreznog obveznika, djeca nakon prvog zaposlenja te punoljetne osobe kojima je porezni obveznik imenovan skrbnikom. Djecom se smatraju djeca koju roditelji, posvojitelji, udomitelji i skrbnici uzdržavaju. Djecom se smatraju i djeca nakon završenog redovitog školovanja do prvog zapošljavanja.

Status uzdržavanih članova uže obitelji dokazuje se na osnovi pravomoćnih sudskih presuda. Ako pravomoćna presuda nije donijeta status uzdržavanih članova uže obitelji dokazuje se na temelju vjerodostojnih isprava i javnih ili ovjerovljenih isprava, uz ispunjavanje uvjeta kako je to utvrđeno posebnim propisima.

Uzdržavani članovi uže obitelji (uzdržavani članovi uže obitelji i uzdržavana djeca) su fizičke osobe kojima oporezivi primici, primici na koje se ne plaća porez i drugi primici koji se ne smatraju dohotkom na godišnjoj razini ne prelaze 15.000,00 kuna.
Iznimno se ne uzimaju u obzir:
1. primici prema posebnim propisima po osnovi socijalnih potpora,
2. doplatak za djecu,
3. novčane potpore utvrđene u iznosu koji je zakonom kojim se uređuju rodiljne i roditeljske potpore propisan kao iznos ispod kojeg se ne može isplatiti novčana potpora,
4. potpore za novorođenče, odnosno primitak za opremu novorođenog djeteta,
5.obiteljske mirovine djece nakon smrti roditelja,
6. primici koji po svojoj prirodi predstavljaju samo uzdržavanje od roditelja ili članova uže obitelji,
7. darovanja od pravnih i fizičkih osoba za zdravstvene potrebe do visine stvarno nastalih izdataka za namjenu (za operativne zahvate, liječenja, nabavu lijekova i ortopedskih pomagala, koje nije plaćeno osnovnim,dopunskim,dodatnim i privatnim zdravstvenim osiguranjem niti na teret sredstava fizičke osobe, a pod uvjetom da je darovanje odnosno plaćanje nastalih izdataka za tu namjenu obavljeno na žiroračun primatelja dara ili zdravstvene ustanove te na temelju vjerodostojnih isprava)
8. naknada troškova prijevoza na posao i s posla mjesnim i međumjesnim javnim prijevozom i naknada troškova službenog putovanja do propisanih iznosa na koje se ne plaća porez na dohodak .
 
Uzdržavani članovi uže obitelji koji žive u inozemstvu

Ako bračni ili izvanbračni drug, odnosno životni ili neformalni životni partner, djeca i drugi uzdržavani članovi uže obitelji i/ili djeca rezidenta imaju prebivalište ili uobičajeno boravište u inozemstvu tada se uvjeti za korištenje osobnog odbitka moraju dokazati potvrdama mjerodavnih inozemnih tijela (ne smiju biti starije od 6 mjeseci).

Navedene isprave rezident je obvezan priložiti svojoj godišnjoj poreznoj prijavi odnosno ako godišnju poreznu prijavu nije obvezan podnijeti, dostaviti na uvid najkasnije do kraja veljače tekuće za prethodnu godinu nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema svom prebivalištu/uobičajenom boravištu koja izdaje poreznu karticu – Obrazac PK, ako za te članove uže obitelji koristi osobni odbitak pri utvrđivanju predujma poreza na dohodak od nesamostalnog rada.

Ove potvrde moraju sadržavati sljedeće:
-osobne podatke o bračnom ili izvanbračnom drugu, odnosno životnom ili neformalnom životnom partneru, djeci i uzdržavanim članovima uže obitelji, uz naznaku stupnja srodstva
-podatke o primicima uzdržavanih osoba, na osnovi kojih se može procijeniti mogu li se smatrati uzdržavanim članovima
-rješenja o možebitnoj invalidnosti članova uže obitelji