Datum 2.1.2020.

Umanjenje godišnjeg poreza na dohodak fizičkim osobama do 25 godina života

Korisnik umanjenja
Fizička osoba do 25 godina života koja ostvari dohodak od nesamostalnog rada (plaću).

 
Porez na koji se umanjenje odnosi
Porez na dohodak od nesamostalnog rada (plaću).
 
Porezna osnovica i stopa

 
Visina umanjenja
100% razmjernog dijela porezne obveze obračunane na dio godišnje porezne osnovice od 360.000,00 kn a koja se odnosi na dohodak od nesamostalnog rada (plaću).
 
Razdoblje obračunavanja
Kalendarska godina.
 
Način ostvarivanja
U godišnjem obračunu poreza na dohodak (za cijelo porezno razdoblje u kojem obveznik navršava određenu godinu života).


 
Napomena
Ovo umanjenje priznaje se prije   umanjenja predujma poreza na dohodak za 50% rezidentu koji ima prebivalište i boravi na potpomognutim područjima I skupine i području Grada Vukovara. 
 
Zakonske odredbe (propis i članci)
  Zakon o porezu na dohodak (NN 115/16, 106/18, 121/19) 
  Pravilnik o porezu na dohodak (NN 137/15, 10/17, 128/17, 106/18, 1/19, 80/19, 1/20)