Datum 23.12.2005

Stranica 8

9.5. UTVRĐIVANJE GODIŠNJEG POREZA I PRIREZA


Redni broj: 9.5.8. UKUPNI GODIŠNJI POREZ (9.5.5. + 9.5.6. + 9.5.7.)
Upisuje se podatak o iznosu ukupnog godišnjeg poreza (9.5.5. + 9.5.6. + 9.5.7.)

Redni broj: 9.5.9. GODIŠNJI PRIREZ (9.5.8. x stopa prireza)
Upisuje se podatak o iznosu godišnjeg prireza (9.5.8. X stopa prireza).

  Stope prireza po gradovima/općinama u 2014. godini 

 
Redni broj: 9.6. UTVRĐIVANJE RAZLIKE POREZA I PRIREZA

Redni broj: 9.6.1. GODIŠNJA OBVEZA POREZA I PRIREZA (9.5.8. + 9.5.9.)
Upisuje se podatak o iznosu godišnje obveze poreza i prireza (9.5.8. + 9.5.9.).

Redni broj: 9.6.2. PROSJEČNA POREZNA STOPA (9.6.1./5.x100)
Upisuje se prosječna porezna stopa (9.6.1./5.x100)

Redni broj: 9.6.3. DOHODAK IZ INOZEMSTVA IZUZET OD OPOREZIVANJA
Upisuje se podatak o iznosu dohotka iz inozemstva koji je izuzet od oporezivanja.

Redni broj: 9.6.4. UKUPNI OPOREZIVI DOHODAK (ukupni dohodak pod 5. - dohodak iz inoz. pod 9.6.3.)
Upisuje se iznos ukupnog oporezivog dohotka (ukupni dohodak pod 5. - dohodak iz inoz. pod 9.6.3.).

Redni broj: 9.6.5. GODIŠNJA OBVEZA POREZA I PRIREZA (9.6.2 x 9.6.4.)
Upisuje se podatak o iznosu godišnje obveze poreza i prireza (9.6.2. x 9.6.4.).

Redni broj: 9.6.6. UMANJENJE POREZA I PRIREZA OD SAMOSTALNE DJELATNOSTI NA POTPOMOGNUTIM PODRUČJIMA PRVE SKUPINE I GRADA VUKOVARA
Upisuje se podatak o iznosu umanjenja poreza i prireza od samostalne djelatnosti na potpomognutim područjima prve skupine i grada Vukovara.
Iznos poreza i prireza za koji se umanjuje godišnja obveza poreza i prireza pod 9.6.5. = [(godišnja obveza poreza i prireza pod 9.6.5.) * (postotak iz 4.2.6. stup.4. grada Vukovara i prve skupine)] * 100%.

Redni broj: 9.6.7. UMANJENJE POREZA I PRIREZA OD SAMOSTALNE DJELATNOSTI NA POTPOMOGNUTIM PODRUČJIMA DRUGE SKUPINE
Upisuje se podatak o iznosu umanjenja poreza i prireza od samostalne djelatnosti na potpomognutim područjima druge skupine.
Iznos poreza i prireza za koji se umanjuje godišnja obveza poreza i prireza pod 9.6.5. = [(godišnja obveza poreza i prireza pod 9.6.5.) * (postotak iz 4.2.6. stup.4. druge skupine)] * 50%.


Redni broj: 9.6.8. UKUPNO UMANJENJE POREZA I PRIREZA OD SAMOSTALNE DJELATNOSTI (9.6.6. + 9.6.7.)
Upisuje se podatak o iznosu ukupnog umanjenja poreza i prireza od samostalne djelatnosti (9.6.6. + 9.6.7.).

Redni broj: 9.6.9. UMANJENJE ZA OLAKŠICU HRVI
Upisuje se podatak o iznosu umanjenja za olakšicu HRVI.
Iznos poreza i prireza za koji se umanjuje godišnja obveza poreza i prireza pod 9.6.5. = [(godišnja obveza poreza i prireza pod 9.6.5.) * (postotak iz 4.1.4.) ] * postotak invalidnosti.
Ako se stupanj invalidnosti mijenja tijekom godine, umanjenje godišnje obveze poreza i prireza izračunava se posebno za pojedini stupanj invalidnosti te se dobiveni iznosi zbrajaju i upisuju.

  HRVI 
  HRVI - skupine 

Redni broj: 9.6.10. GODIŠNJA OBVEZA POREZA I PRIREZA (9.6.5. – 9.6.8. – 9.6.9.)
Upisuje se podatak o iznosu godišnje obveze poreza i prireza (9.6.5. – 9.6.8. – 9.6.9.).

Redni broj: 9.6.11. UPLAĆENI PREDUJAM POREZA I PRIREZA U TUZEMSTVU (pod 5.)
Upisuje se podatak o iznosu uplaćenog predujma poreza i prireza u tuzemstvu (pod 5.).

Redni broj: 9.6.12. UPLAĆENI POREZ U INOZEMSTVU (pod 4.7.1. stup.6)
Upisuje se podatak o iznosu uplaćenog poreza u inozemstvu (pod 4.7.1. stup.6).

Redni broj: 9.6.13. UPLAĆENI POREZ U INOZEMSTVU KOJI SE MOŽE ODBITI (= ili < 9.6.12.)
Upisuje se podatak o iznosu uplaćenog poreza u inozemstvu koji se može odbiti (= ili < 9.6.12.).

Redni broj: 9.6.14. UKUPNO UPLAĆENI POREZ I PRIREZ (9.6.11. + 9.6.13.)
Upisuje se podatak o iznosu ukupno uplaćenog poreza i prireza (9.6.11. + 9.6.13.).

Redni broj: 9.6.15. RAZLIKA POREZA I PRIREZA ZA UPLATU (9.6.10. – 9.6.14.)
Upisuje se podatak o iznosu razlike poreza i prireza za uplatu (9.6.10. – 9.6.14.).
Razliku poreza i prireza porezni obveznik mora platiti u roku od 15 dana od dana kada je rješenje o porezu i prirezu postalo konačno (kod privremenog rješenja od dana dostave poreznom obvezniku, u roku od 30 dana od donesenog rješenja na kojeg porezni obveznik nije uložio žalbu odnosno od dana dostave drugostupanjskog rješenja).

Ako razliku poreza na dohodak i prireza za dodatnu uplatu (pozitivna razlika) porezni obveznik ne uplati pravodobno obvezan je platiti kamatu zbog nepravodobne uplate javnih prihoda prema propisima koji uređuju plaćanje zatezne kamate.
Prema članku 29. stavak 2. Zakona o obveznim odnosima (Narodne novine, broj 35/05, 41/08 i 125/11), stopa zateznih kamata na odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovaca i osobe javnog prava određuje se, za svako polugodište, uvećanjem eskontne stope Hrvatske narodne banke koja je vrijedila zadnjeg dana polugodišta koje je prethodilo tekućem polugodištu za osam postotnih poena, a u ostalim odnosima za pet postotnih poena.

Stoga, od 1. siječnja 2015. godine na nepravodobne uplate razlike poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak (pozitivna razlika) po godišnjoj prijavi poreza na dohodak, primijenit će se zatezna kamata koja će se odrediti uvećanjem eskontne stope, koju će Hrvatska narodna banka objaviti za 31. prosinac 2014. godine, za 5 postotnih poena.

Redni broj: 9.6.16. RAZLIKA POREZA I PRIREZA ZA POVRAT (9.6.14. – 9.6.10.)
Upisuje se podatak o iznosu razlike poreza i prireza za povrat (9.6.14. – 9.6.10.).
Porezni obveznik može pisanim putem zahtijevati povrat, a ako povrat ne zahtijeva, preplaćeni iznos se uračunava u predujam poreza i prireza odnosno tekuću obvezu poreza i prireza za 2014. godinu (osim putem predujma preplaćenog poreza po odbitku koji se poreznom obvezniku vraća bez posebnog zahtjeva).