Datum 21.12.2005

Stranica 6

5. SVEUKUPNO DOHODAK, UPLAĆENI POREZ I PRIREZ (u kunama i lipama) (4.1.3+4.2.3. stup. 7 i 8 +4.3.1+4.4.5.+4.5.1.+4.6.9.+4.7.1. stup. 4 i 5)

DOHODAK
Upisuje se podatak o ukupnom iznosu dohotka po svim izvorima koje je porezni obveznik ostvario u tuzemstvu i iskazao pod 4.1.3., 4.2.3., 4.3.1., 4.4.5., 4.5.1. i 4.6.9., te iznosu dohotka kojeg je ostvario u inozemstvu i iskazao pod 4.7.1. godišnje porezne prijave.

UPLAĆENI POREZ I PRIREZ
Upisuje se podatak o iznosute iznosu uplaćenog predujma poreza na dohodak i prireza u tuzemstvu.

Iznos inozemnog poreza koji se može uračunati u tuzemnu obvezu poreza na dohodak za 2014. godinu izračunat će Porezna uprava i odbiti od ukupne godišnje obveze poreza (podatak pod 9.6.13. Priloga UPO godišnje porezne prijave).

 
6. PODACI O OLAKŠICAMA, OSLOBOĐENJIMA I POTICAJIMA

Porezni obveznici koji su u tijeku 2014. godine koristili ili u godišnjem obračunu poreza na dohodak na temelju podnesene godišnje porezne prijave za 2014. godinu koriste propisane olakšice, oslobođenja i poticaje, obvezni su popuniti podatke pod 6. Obrasca DOH.

Godišnju poreznu prijavu – Obrazac DOH s popunjenim podacima pod 1. (opći podaci) i pod 6. o iskorištenim olakšicama, oslobođenjima i poticajima te određenim izdacima, sastavljaju i Poreznoj upravi dostavljaju i oni porezni obveznici koji su u 2014. godini iskoristili propisane olakšice i oslobođenja, a nemaju obvezu niti ne žele ostvareni dohodak u 2014. godini iskazati u godišnjoj poreznoj prijavi.

Radi se o poreznim obveznicima koji su u tijeku poreznog razdoblja pri obračunu predujma poreza na dohodak od nesamostalnog rada (plaće ili mirovine) koristili umanjenje poreza za olakšicu hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata te porezni obveznici koji su u 2014. godini pri utvrđivanju predujma poreza na dohodak od drugog dohotka po osnovi umjetničkog autorskog honorara koristili umanjenje ostvarenog primitka po toj osnovi za neoporezivi dio u visini 25%.
 
1. Neoporezivi primici umjetnika (čl. 24 st. 2. pravilnika)
Upisuje se podatak o iznosu (u kunama i lipama) neoporezivih primitaka umjetnika odnosno o darovanjima do iznosa 20.000,00 kuna godišnje koje su dobili umjetnici koji obavljaju samostalnu djelatnost slobodnog zanimanja od koje se dohodak utvrđuje na način propisan za samostalne djelatnosti odnosno na temelju poslovnih knjiga.

 
2. Neoporezivi dio umjetničkog honorara (čl. 46. st. 5. Pravilnika)
Upisuje se podatak o iznosu (u kunama i lipama) neoporezivog dijela umjetničkog autorskog honorara (25% od ostvarenih primitaka).
Podatak će iskazati porezni obveznici koji obavljaju umjetničku djelatnost za koju se dohodak utvrđuje na način propisan za samostalne djelatnosti odnosno na temelju poslovnih knjiga, a podatak će iskazati i porezni obveznici koji od umjetničke djelatnosti dohodak utvrđuju na način propisan za drugi dohodak.

 
3. Porezno priznati izdaci reprezentacije (čl. 22. st. 1. t. 1. Zakona)
Podatak iskazuju samo oni porezni obveznici koji obavljaju samostalne djelatnosti, a upisuje se podatak o iznosu (u kunama i lipama) porezno priznatih izdataka reprezentacije u visini 30% od stvarno nastalih.

 
4. Razlika osobnog odbitka (čl. 36. st. 1. i 2. Zakona u odnosu na čl. 54. Zakona)
Podatak iskazuju porezni obveznici koji su tijekom 2014. godine imali prebivalište i boravili i/ili su uzdržavani članovi njihove uže obitelji imali prebivalište i boravili na potpomognutim područjima i području grada Vukovara za koje je propisana olakšice, a koji u godišnjem obračunu po podnesenoj poreznoj prijavi koriste uvećani osobni odbitak.
Iskazuje se iznos razlike uvećanog osobnog odbitka u odnosu na osobni odbitak koji bi se utvrdio od osnovice 2.200,00 kuna mjesečno.

 
5. Umanjenje poreza za olakšicu HRVI (čl. 53. st. 1. Zakona)
Podatak iskazuju HRVI iz Domovinskog rata. Upisuje se podatak o iznosu poreza i prireza na dohodak za koji je godišnja porezna obveza umanjena odnosno porez i prirez manje uplaćeni. Upisani podatak jednak je iznosu pod 9.6.10. Priloga UPO.
Umanjenje poreza iz primitaka po osnovi nesamostalnog rada (plaće i mirovine) koje ostvaruju HRVI iz Domovinskog rata i to za postotak njihovog invaliditeta, uzima se u obzir prilikom utvrđivanja predujma poreza i prireza tijekom poreznog razdoblja (kalendarske godine).
Ako je navedena olakšica korištena tijekom poreznog razdoblja pri obračunu predujma poreza na dohodak od nesamostalnog rada te ako HRVI po osnovi ostvarenog dohotka u 2014. godini nema obvezu niti ne želi podnijeti godišnju poreznu prijavu za ostvareni dohodak, obvezan je podnijeti godišnju poreznu prijavu s popunjenim podacima pod 1. (opći podaci) i pod 6.5.

  HRVI 
 
6. Umanjenje poreza za olakšice na potpomognutim područjima i području Grada Vukovara (čl. 55. Zakona)
Podatak iskazuju samo oni porezni obveznici koji na potpomognutim područjima i području grada Vukovara obavljaju samostalnu djelatnost, a koriste olakšicu koja se odnosi na umanjenje poreza na dohodak za 100% ili 50%.
Upisuje se iznos za koji su umanjili iznos godišnje porezne obveze odnosno upisuju podatak koji je istovjetan iznosu pod 9.6.8. Priloga UPO.
Porezni obveznici koji obavljaju samostalnu djelatnost u općinama i gradovima koja su tijekom poreznog razdoblja stekli status potpomognutih područja ili su razvrstani u drugu skupinu tih područja, mogu umanjenje poreza na dohodak i prireza za propisani postotak, a i ostale olakšice, koristiti za razmjerni broj mjeseci 2014. godine.

  Jedinice lokalne samouprave prema stupnju razvijenosti - detaljnije  
 
7. POPIS PRILOŽENIH ISPRAVA

Isprave koje se obvezno prilažu ovise o izvoru dohotka kojega je porezni obveznik ostvario u 2014. godini i iskazao u godišnjoj poreznoj prijavi, kao i o njegovom statusu (rezident ili nerezident) i s tim u svezi osobnim odbitkom kojeg je koristio u 2014. godini ili koji želi iskoristiti u godišnjem obračunu po podnesenoj godišnjoj poreznoj prijavi za 2014. godinu.

  Isprave koje se prilažu prijavi poreza na dohodak za 2014. godinu 
 
8. NAPOMENE POREZNOG OBVEZNIKA / OPUNOMOĆENIKA / POREZNOG SAVJETNIKA

Upisuju se možebitne napomene koje su bitne za utvrđivanje porezne obveze, a nisu kao podatak iskazane ni na jednom od predviđenih rednih brojeva.

Ako porezni obveznici imaju pravo na povrat razlike više plaćenog poreza i prireza, a žele da im se povrat obavi gotovinskim putem, a ne na račun koji su eventualno naznačili pod 1.8. Obrasca DOH, tu činjenicu posebno navode u ovom dijelu godišnje porezne prijave.
Međutim, u tom slučaju će im organizacija ovlaštena za obavljanje poslova platnog prometa pri povratu naplatiti i odgovarajući iznos provizije.
Za povrate koji se izvršavaju negotovinskim načinom na u prijavi naznačen tekući ili žiroračun, poreznim obveznicima neće biti naplaćena provizija.
 
VJERODOSTOJNOST I ISTINITOST ISKAZANIH PODATAKA I NADNEVAK PODNOŠENJA

Porezni obveznik (opunomoćenik ili porezni savjetnik) dužan je godišnju poreznu prijavu potpisati čime jamči za istinitost i vjerodostojnost iskazanih podataka, te upisati nadnevak njenog podnošenja.