Datum 16.12.2005

Stranica 5

Redni broj: 4.6. Drugi dohodak (prema potvrdama isplatitelja)

  Drugi dohodak 

DRUGI DOHODAK PO OSNOVI
 
1. primitaka članova skupština i nadzornih odbora
PRIMICI (stupac 3.)
Upisuje se podatak o iznosu (u kunama i lipama) primitaka članova skupština i nadzornih odbora trgovačkih društava, upravnih odbora, upravnih vijeća i drugih njima odgovarajućih tijela drugih pravnih osoba, članova povjerenstava i odbora koje imaju ta tijela i sudaca porotnika koji nemaju svojstvo djelatnika u sudu, prema potvrdama isplatitelja.

OBVEZNI DOPRINOSI IZ PRIMITAKA (stupac 5.)
Upisuje se podatak o godišnjem iznosu (u kunama i lipama) uplaćenih doprinosa za obvezna osiguranja iz primitaka, a prema podacima iz potvrda isplatitelja.

DOHODAK (stupac 6.)
Upisuje se podatak o iznosu (u kunama i lipama) dohotka u 2014. godini. Izračunava se kao razlika između iznosa u stupcu 3. i iznosa u stupcu 5.

UPLAĆENI POREZ I PRIREZ (stupac 7.)
Upisuje se podatak o iznosu (u kunama i lipama) uplaćenog predujma poreza na dohodak i prireza u 2014. godini, a prema podacima iz potvrda isplatitelja.
 
2. autorskih naknada
PRIMICI (stupac 3.)
Upisuje se podatak o iznosu (u kunama i lipama) primitaka po osnovi autorskih naknada isplaćenih prema posebnom zakonu kojim se uređuju autorska i srodna prava (članak 32. stavak 3. točka 2. Zakona) u 2014. godini, a prema podacima iz potvrda isplatitelja dohotka.

IZDACI (stupac 4.)
Upisuje se podatak o iznosu (u kunama i lipama) propisanog izdatka za autorska djela u visini 30% (prema potvrdi isplatitelja), a za koji je u tijeku 2014. godine pri obračunu i uplati predujma poreza na dohodak od drugog dohotka i prireza, isplatitelj umanjio ostvareni primitak.

Poreznim obveznicima koji ostvaruju drugi dohodak po osnovi autorskih naknada ne mogu se u godišnjem obračunu poreza pri podnošenju godišnje porezne prijave priznati izdaci u visini 30%, ako nisu iskorišteni u tijeku 2014. godine pri plaćanju predujma poreza na dohodak.

DOHODAK (stupac 6.)
Upisuje se podatak o iznosu (u kunama i lipama) dohotka u 2014. godini. Izračunava se kao razlika između iznosa u stupcu 3. i iznosa u stupcu 4.

UPLAĆENI POREZ I PRIREZ (stupac 7.)
Upisuje se podatak o iznosu (u kunama i lipama) uplaćenog predujma poreza na dohodak i prireza u 2014. godini, a prema podacima iz potvrda isplatitelja.
 
3. umjetničkih, artističkih, zabavnih, športskih, književnih, likovnih djelatnosti, te djelatnosti u svezi s tiskom, radiom, televizijom i zabavnim priredbama NEREZIDENATA
PRIMICI (stupac 3.)
Upisuje se podatak o iznosu (u kunama i lipama) primitaka nerezidenata za obavljanje umjetničke, artističke, zabavne, športske, književne i likovne djelatnosti te djelatnosti u svezi s tiskom, radiom i televizijom te zabavnim priredbama u 2014. godini, a prema podacima iz potvrda isplatitelja dohotka.

IZDACI (stupac 4.)
Upisuje se podatak o iznosu (u kunama i lipama) propisanog paušalnog izdatka u visini 30% od ostvarenih primitaka (prema potvrdi isplatitelja), a za koji je u tijeku 2014. godine pri obračunu i uplati predujma poreza na dohodak od drugog dohotka i prireza, isplatitelj umanjio ostvareni primitak.
Poreznim obveznicima koji ostvaruju drugi dohodak po osnovi autorskih naknada ne mogu se u godišnjem obračunu poreza pri podnošenju godišnje porezne prijave priznati izdaci u visini 30%, ako nisu iskorišteni u tijeku 2014. godine pri plaćanju predujma poreza na dohodak.

OBVEZNI DOPRINOSI IZ PRIMITAKA (stupac 5.)
Upisuje se podatak o godišnjem iznosu (u kunama i lipama) uplaćenih doprinosa za obvezna osiguranja iz primitaka, a prema podacima iz potvrda isplatitelja.

DOHODAK (stupac 6.)
Upisuje se podatak o iznosu (u kunama i lipama) dohotka u 2014. godini. Izračunava se kao razlika između iznosa u stupcu 3. i iznosa u stupcima 4. i 5.

UPLAĆENI POREZ I PRIREZ (stupac 7.)
Upisuje se podatak o iznosu (u kunama i lipama) uplaćenog predujma poreza na dohodak i prireza u 2014. godini, a prema podacima iz potvrda isplatitelja.
 
4. primitaka trgovačkih putnika, agenata, akvizitera, športskih sudaca i delegata i dr.
PRIMICI (stupac 3.)
Upisuje se podatak o iznosu (u kunama i lipama) primitaka u 2014. godini (prema podacima iz potvrda isplatitelja dohotka) od djelatnosti trgovačkih putnika, agenata, akvizitera, sportskih sudaca i delegata i drugih osoba u sportu, tumača, prevoditelja, turističkih djelatnika, konzultanata, sudskih vještaka te drugih sličnih djelatnosti, pod uvjetima da porezni obveznici primitke od tih djelatnosti ne ostvaruju u radnom odnosu s poslodavcem odnosno isplatiteljem primitaka (plaće), u kojem slučaju se smatraju primicima od kojih se utvrđuje dohodak od nesamostalnog rada ili da se ne radi o primicima po osnovi tih djelatnosti od kojih se utvrđuje dohodak od samostalne djelatnosti na temelju propisanih poslovnih knjiga.

OBVEZNI DOPRINOSI IZ PRIMITAKA (stupac 5.)
Upisuje se podatak o godišnjem iznosu (u kunama i lipama) uplaćenih doprinosa za obvezna osiguranja iz primitaka, a prema podacima iz potvrda isplatitelja.

DOHODAK (stupac 6.)
Upisuje se podatak o iznosu (u kunama i lipama) dohotka u 2014. godini. Izračunava se kao razlika između iznosa u stupcu 3. i iznosa u stupcu 5.

UPLAĆENI POREZ I PRIREZ (stupac 7.)
Upisuje se podatak o iznosu (u kunama i lipama) uplaćenog predujma poreza na dohodak i prireza u 2014. godini, a prema podacima iz potvrda isplatitelja.
 
5. primitaka u naravi, nagrada učenicima, primitaka učenika i studenata za rad preko udruga, stipendija, nagrada, naknada iznad propisanih iznosa
PRIMICI (stupac 3.)
Upisuje se podatak o ukupno ostvarenim primicima u 2014. godini (prema podacima iz potvrda isplatitelja) po ovim izvorima dohotka:

- primici u naravi - korištenje zgrada, prometnih sredstava, povoljnije kamate pri odobravanju kredita i druge pogodnosti, a koje su davatelji tih primitaka dali fizičkim osobama koji nisu njihovi radnici odnosno osobe koje ostvaruju primitke od nesamostalnog rada u tijeku 2014. godine,

- nagrade učenicima za vrijeme praktičnog rada i naukovanja, koje se u dijelu razlike više isplaćenog iznosa (iznad 1.600,00 kuna mjesečno u 2014. godini), smatraju primitkom od kojeg se utvrđuje drugi dohodak,

- primici učenika i studenata na redovnom školovanju za rad preko učeničkih i studentskih udruga prema posebnim propisima, koji se u dijelu razlike više isplaćenog iznosa (pojedinačni ili ukupni primitak umanjen za naknadu za posredovanje iznad 50.000,00 kuna u 2014. godini), smatraju primicima od kojih se utvrđuje drugi dohodak,

- stipendije učenika i studenata za redovno školovanje na srednjim, višim i visokim školama i fakultetima koje se u dijelu razlike više isplaćenog iznosa (iznad ukupno 1.600,00 kuna mjesečno u 2014. godini odnosno iznad 4.000,00 kuna mjesečno za stipendije koje se dodjeljuju studentima za izvrsna postignuća u znanju i u ocjenama na sveučilištima u tuzemstvu i inozemstvu, a koji su za dodjelu stipendija izabrani na javnim natječajima kojima mogu pristupiti svi studenti pod jednakim uvjetima), smatraju primicima od kojih se utvrđuje drugi dohodak. Poreznom obvezniku – studentu, može se priznati neoporezivi dio stipendije do visine 4.000,00 kuna mjesečno po osnovi samo jedne dodijeljene stipendije.
Porezno priznati neoporezivi dio stipendije u visini do 4.000,00 kuna mjesečno i porezno priznati neoporezivi dio stipendije u visini do 1.600,00 kuna mjesečno, međusobno se isključuju.

- sportske stipendije koje se prema posebnim propisima isplaćuju sportašima za njihovo sportsko usavršavanje koje se u dijelu razlike više isplaćenog iznosa (iznad ukupno 1.600,00 kuna mjesečno u 2014. godini), smatraju primicima od kojih se utvrđuje drugi dohodak,

- naknade sportašima amaterima prema posebnim propisima, koje se u dijelu razlike više isplaćenog iznosa (iznad ukupno 1.600,00 kuna mjesečno u 2014. godini), smatraju primicima od kojih se utvrđuje drugi dohodak.

OBVEZNI DOPRINOSI IZ PRIMITAKA (stupac 5.)
Upisuje se podatak o godišnjem iznosu (u kunama i lipama) uplaćenih doprinosa za obvezna osiguranja iz primitaka, a prema podacima iz potvrda isplatitelja.

DOHODAK (stupac 6.)
Upisuje se podatak o iznosu (u kunama i lipama) dohotka u 2014. godini. Izračunava se kao razlika između iznosa u stupcu 3. i iznosa u stupcu 5.

UPLAĆENI POREZ I PRIREZ (stupac 7.)
Upisuje se podatak o iznosu (u kunama i lipama) uplaćenog predujma poreza na dohodak i prireza u 2014. godini, a prema podacima iz potvrda isplatitelja.
 
6. naknada umjetnika i kulturnih djelatnika (za isporučeno umjetničko djelo)

  Umjetničko djelo 

PRIMICI (stupac 3.)
Upisuje se podatak o iznosu (u kunama i lipama) primitaka u 2014. godini (prema podacima iz potvrda isplatitelja dohotka) po osnovi autorskih naknada od kojih se utvrđuje drugi dohodak za isporučeno umjetničko djelo osobama koje obavljaju umjetničku i kulturnu djelatnost isplaćenih prema posebnom zakonu kojim se uređuju autorska i srodna prava.

IZDACI (stupac 4.)
Upisuje se zbroj iznosa u visini 55% (prema potvrdi isplatitelja) po osnovi propisanog izdatka za autorska djela u visini 30% i iznosa neoporezivog dijela autorske naknade za isporučeno umjetničko djelo u visini 25%, a za koje je u tijeku poreznog razdoblja pri obračunu i uplati predujma poreza na dohodak od drugog dohotka i prireza, isplatitelj umanjio ostvareni primitak.

Poreznim obveznicima koji ostvaruju drugi dohodak po osnovi autorskih naknada za umjetnička djela ne mogu se u godišnjem obračunu poreza pri podnošenju godišnje porezne prijave priznati izdaci u visini 30%, niti neoporezivi dio autorske naknade za umjetničko djelo u visini 25%, ako nisu iskorišteni u tijeku poreznog razdoblja pri plaćanju predujma poreza na dohodak.

DOHODAK (stupac 6.)
Upisuje se podatak o iznosu (u kunama i lipama) dohotka u 2014. godini. Izračunava se kao razlika između iznosa u stupcu 3 i iznosa u stupcu 4.

UPLAĆENI POREZ I PRIREZ (stupac 7.)
Upisuje se podatak o iznosu (u kunama i lipama) uplaćenog predujma poreza na dohodak i prireza u 2014. godini, a prema podacima iz potvrda isplatitelja.
 
7. primitaka profesionalnih novinara, umjetnika i športaša
PRIMICI (stupac 3.)
Upisuje se podatak (prema podacima iz potvrda isplatitelja dohotka) o iznosu (u kunama i lipama) primitaka po osnovi profesionalnih djelatnosti novinara, umjetnika i sportaša koji su po osnovi tih djelatnosti osigurani i doprinose za obvezna osiguranja plaćaju po rješenju Porezne uprave, od kojih se u tijeku 2014. godine utvrđivao drugi dohodak.

IZDACI (stupac 4.)
Upisuje se iznos propisanog izdatka u visini 30% od ostvarenih primitaka (prema potvrdi isplatitelja), a za koje je u tijeku poreznog razdoblja pri obračunu i uplati predujma poreza na dohodak od drugog dohotka i prireza, isplatitelj umanjio ostvareni primitak.
U 30% paušalnih izdataka uključeni su i doprinosi za obvezna osiguranja koji se plaćaju prema rješenju Porezne uprave što znači da se ti doprinosi ne priznaju kao poseban izdatak niti pri obračunu i uplati predujma poreza od drugog dohotka niti u godišnjem obračunu poreza po podnesenoj godišnjoj poreznoj prijavi.
Primici po osnovi djelatnosti umjetnika mogu se u tijeku poreznog razdoblja umanjiti i za 25% neoporezivog dijela autorske naknade za umjetničko djelo, pa ti porezni obveznici upisuju zbroj iznosa u visini 55% (prema potvrdi isplatitelja) po osnovi propisanog izdatka za autorska djela u visini 30% i iznosa neoporezivog dijela autorske naknade za isporučeno umjetničko djelo u visini 25%, a za koje je u tijeku poreznog razdoblja pri obračunu i uplati predujma poreza na dohodak od drugog dohotka i prireza, isplatitelj umanjio ostvareni primitak.

Pod 4.6.7. unose se i primici po osnovi sportskih stipendija koje su u 2014. godini ostvarili sportaši osigurani po osnovi djelatnosti sportaša, a koje su isplatitelji, pri obračunu i uplati predujma poreza na dohodak od drugog dohotka, umanjivali za 30% paušalnih izdataka sukladno članku 46. stavku 6. Pravilnika. Sukladno članku 86. stavku 3. Pravilnika, poreznim obveznicima koji ostvaruju drugi dohodak po osnovi djelatnosti novinara, umjetnika i sportaša ne mogu se u godišnjem obračunu poreza pri podnošenju godišnje porezne prijave priznati izdaci u visini 30% prema članku 32. stavku 5. Zakona, niti neoporezivi dio autorske naknade za umjetničko djelo u visini 25% iz članka 46. stavka 5. Pravilnika, ako nisu iskorišteni u tijeku poreznog razdoblja pri plaćanju predujma poreza na dohodak.

DOHODAK (stupac 6.)
Upisuje se podatak o iznosu (u kunama i lipama) dohotka u 2014. godini. Izračunava se kao razlika između iznosa u stupcu 3 i iznosa u stupcu 4.

UPLAĆENI POREZ I PRIREZ (stupac 7.)
Upisuje se podatak o iznosu (u kunama i lipama) uplaćenog predujma poreza na dohodak i prireza u 2014. godini, a prema podacima iz potvrda isplatitelja.
 
8. ostalih primitaka
PRIMICI (stupac 3.)
Upisuje se podatak o iznosu (u kunama i lipama) primitaka ostalih posebno nenavedenih primitaka od kojih se utvrđuje drugi dohodak.
Upisuju se podaci o ukupno ostvarenim primicima (prema potvrdama isplatitelja ili samog primatelja) koje fizičkim osobama isplaćuju ili daju pravne i fizičke osobe (obveznici poreza na dobit i obveznici poreza na dohodak koji obavljaju samostalne djelatnosti) i drugi isplatitelji i davatelji, a nisu primici koji se ne smatraju dohotkom, nisu primici na koje se ne plaća porez na dohodak i ne smatraju se primicima određenim po osnovi nesamostalnog rada, samostalne djelatnosti, imovine i imovinskih, kapitala i osiguranja.

  Dohodok od samostalne djelatnosti 
  Dohodak od imovine i imovinskih prava 
  Dohodak od kapitala 
  Dohodak od osiguranja 
  Drugi dohodak 
  Primici koji se ne smatraju dohotkom 
  Primici na koje se ne plaća porez na dohodak  
  Primici po osnovi nesamostalnog rada 

OBVEZNI DOPRINOSI IZ PRIMITAKA (stupac 5.)
Upisuje se podatak o godišnjem iznosu (u kunama i lipama) uplaćenih doprinosa za obvezna osiguranja iz primitaka, a prema podacima iz potvrda isplatitelja.

DOHODAK (stupac 6.)
Upisuje se podatak o iznosu (u kunama i lipama) dohotka u 2014. godini. Izračunava se kao razlika između iznosa u stupcu 3 i iznosa u stupcu 5.

UPLAĆENI POREZ I PRIREZ (stupac 7.)
Upisuje se podatak o iznosu (u kunama i lipama) uplaćenog predujma poreza na dohodak i prireza u 2014. godini, a prema podacima iz potvrda isplatitelja.
 
Redni broj: 4.6.9. Ukupno drugi dohodak, uplaćeni porez i prirez (od r.br.1 do r.br. 8)
DOHODAK (stupac 6.)
Upisuje se podatak o ukupnom drugom dohotku u 2014. godini iskazanom pod 4.6.1., 4.6.2., 4.6.3., 4.6.4., 4.6.5., 4.6.6., 4.6.7. i 4.6.8.

UPLAĆENI POREZ I PRIREZ (stupac 7.)
Upisuje se podatak o iznosu ukupno uplaćenog predujmu poreza na dohodak od drugog dohotka i prirezu u 2014. godini iskazanom pod 4.6.1., 4.6.2., 4.6.3., 4.6.4., 4.6.5., 4.6.6., 4.6.7. i 4.6.8.
 
Redni broj: 4.7. Inozemni dohodak (prema potvrdama inozemnih isplatitelja)

Upisuje se podatak o inozemnom dohotku koji su tijekom 2014. godine ostvarili rezidenti izravno iz inozemstva i to od nesamostalnog rada, samostalne djelatnosti, imovine i imovinskih prava, kapitala i drugog dohotka, bez obzira može li Republika Hrvatska taj dohodak oporezivati u skladu s odredbama članka 141. Ustava Republike Hrvatske i ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja te u skladu sa Zakonom kao tuzemnim propisom.

Podaci se upisuju prema priloženim potvrdama o dohotku ostvarenom u inozemstvu i porezu plaćenom u inozemstvu u 2014. godini, odnosno kraćem razdoblju ostvarivanja dohotka u inozemstvu tijekom 2014. godine.

Rezidenti koje je tuzemni poslodavac uputio na rad u inozemstvo podatke o inozemnom dohotku od nesamostalnog rada (plaći) iskazuju pod 4.1.1. godišnje porezne prijave, a ne pod 4.7. godišnje porezne prijave, osim ako je porez na dohodak plaćen u tuzemstvu i u inozemstvu, ili samo u inozemstvu, te se tada podaci o tom dohotku i uplaćenom porezu upisuju pod 4.7. godišnje porezne prijave.

Ako međunarodnim sporazumima i ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja nije propisano drugačije, rezidenti plaćaju u Republici Hrvatskoj porez iz dohotka ostvarenog u inozemstvu, a u ukupnu obvezu godišnjeg poreza uračunava im se porez plaćen u inozemstvu do visine tuzemnog poreza, ako o uplaćenom porezu postoje odgovarajući dokazi koje trebaju priložiti uz godišnju poreznu prijavu.

Međutim, kod dobrovoljnog podnošenja godišnje porezne prijave, ako je porezni obveznik ostvario dohodak u zemlji s kojom Republika Hrvatska primjenjuje ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja kojim je propisano da kada se u skladu s bilo kojom odredbom tog ugovora, dohodak koji porezni obveznik ostvari izuzima od poreza u Republici Hrvatskoj, ista svejedno može, pri obračunu iznosa poreza na preostali dohodak tog rezidenta, uzeti u obračun izuzeti dohodak, tada će se u godišnjoj poreznoj prijavi za navedeni dohodak primijeniti metoda izuzimanja s progresijom, propisana člankom 82.a Pravilnika.

Ako rezident dobrovoljno podnosi godišnju poreznu prijavu i ostvario je dohodak u jednoj ili više spomenutih država, obvezan je taj dohodak unijeti u godišnju poreznu prijavu, a službenik u nadležnoj ispostavi Porezne uprave će na temelju iskazanih podataka o državi u kojoj je dohodak ostvaren i izvoru dohotka, na temelju odredbi ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja utvrditi ima li Republika Hrvatska pravo oporezivati taj dohodak ili ne, odnosno koja će se metoda za izbjegavanje dvostrukog oporezivanja primijeniti. Ako ima pravo tada je oporezivanje moguće ako je propisano tuzemnim Zakonom i na način propisan Zakonom.
Ako rezident obvezno podnosi godišnju poreznu prijavu i ostvario je dohodak u jednoj ili više spomenutih država, obvezan je u godišnju poreznu prijavu unijeti i taj dohodak samo ako nije platio predujam poreza na dohodak u Republici Hrvatskoj po osnovi tog dohotka ili je platio manji predujam poreza na dohodak od onog koji je propisan tuzemnim Zakonom ili ako se radi o dohotku od nesamostalnog rada, a sve pod uvjetom da Republika Hrvatska sukladno ugovoru ima pravo oporezivanja tog dohotka.

Ako s državom u kojoj je rezident ostvario dohodak Republika Hrvatska ne primjenjuje ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, dohodak će se oporezivati na način propisan Zakonom i Pravilnikom, uz uračunavanje u inozemstvu plaćenog poreza u tuzemnu obvezu poreza na način propisan odredbama članka 82. Pravilnika, ako je uz godišnju poreznu prijavu porezni obveznik priložio potvrdu inozemnog poreznog tijela o porezu koji odgovara tuzemnom porezu na dohodak, a plaćen je u 2014. godini u inozemstvu.

  Rezident 
  Ugovori o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja 

IZVOR DOHOTKA (stupac 2.)
Upisuje se podatak o izvoru dohotka.

  Izvori dohotka 

DRŽAVA IZVORA (stupac 3.)
Upisuje se podatak u kojoj je državi ostvaren dohodak.

DOHODAK (stupac 4.)
Upisuje se podatak o iznosu (u kunama i lipama) inozemnog dohotka ostvarenog u 2014. godini. Podatak se upisuje prema priloženim potvrdama o dohotku ostvarenom u inozemstvu u 2014. godini.

Ako je u inozemstvu ostvaren dohodak od dividende i udjela u dobiti, u stupac 4 upisuje se dohodak umanjen za neoporezivi dio, najviše do 12.000,00 kn godišnje, prema članku 10. točki 19. Zakona (ako je dohodak manji od 12.000,00 kn, tada se u stupac 4 upisuje 0). Ako je u istom poreznom razdoblju porezni obveznik ostvario i dohodak od dividende i udjela u dobiti u tuzemstvu, tada se neoporezivi dio dohotka najprije upisuje pod 4.4.1. stupac 4, a preostali neoporezivi dio koristi se za umanjenje dohotka od dividende u udjela u dobiti iz inozemstva.

UPLAĆENI POREZ I PRIREZ - TUZEMNI (stupac 5.)
Upisuje se podatak o predujmu (u kunama i lipama) poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak plaćenom u tuemstvu.

UPLAĆENI POREZ I PRIREZ - INOZEMNI (stupac 6.)
Upisuje se podatak (u kunama i lipama) o porezu koji je plaćen u inozemstvu u 2014. godini, a koji odgovara tuzemnom porezu na dohodak.
 
Redni broj: 4.7.1. UKUPNO INOZEMNI DOHODAK I UPLAĆENI POREZ
DOHODAK (Stupac 4.)
Upisuje se podatak o ukupnom iznosu (u kunama i lipama) inozemnog dohotka ostvarenog u 2014. godini.

UPLAĆENI POREZ (Stupac 5.)
Upisuje se podatak o ukupnom iznosu (u kunama i lipama) poreza koji je plaćen u inozemstvu u 2014. godini, a koji odgovara tuzemnom porezu na dohodak.