Datum 16.12.2005

Stranica 4

Dio I, K, O, D i INOZEMNI DOHODAK
Dio I, K, O, D i INOZEMNI DOHODAK na stranicama 4. i 5. Prijave poreza na dohodak popunjavaju porezni obveznici koji su u 2014. godini ostvarili:
1. dohodak od imovine i imovinskih prava i/ili
2. dohodak od kapitala i/ili
3. dohodak od osiguranja i/ili,
4. drugi dohodak i/ili
5. inozemni dohodak.

  Dohodak od imovine i imovinskih prava 
  Dohodak od kapitala 
  Dohodak od osiguranja 
  Drugi dohodak 
 
Redni broj: 4.3. DOHODAK OD IMOVINE I IMOVINSKIH PRAVA

DOHODAK POJEDINCA (stupac 2.)
Iskazuju se podaci o dohotku od imovine i imovinskih prava kojeg je porezni obveznik ostvario u 2014. godini po osnovi najamnine, zakupnine (osim iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima i organiziranja kampova za koje se plaća paušalni porez ili se dohodak utvrđuje na način propisan za samostalnu djelatnost na temelju propisanih poslovnih knjiga pa se podaci popunjavaju pod 4.2. Obrasca DOH), primitaka od vremenski ograničenog ustupa autorskih prava, prava industrijskog vlasništva i drugih imovinskih prava, primitaka od otuđenja nekretnina i imovinskih prava, i to kao obveznik pojedinac.

  Dohodak od imovine i imovinskih prava 

ZAJEDNIČKI DOHODAK – OIB nositelja zajedničke djelatnosti (stupac 3.)
Upisuje se osobni identifikacijski broj nositelja zajedničke djelatnosti i imovinskih prava.

  Nositelj zajedničke djelatnosti 

ZAJEDNIČKI DOHODAK – Iznos (stupac 4.)
Upisuje se podatak o iznosu (u kunama i lipama) dijela zajedničkog dohotka kojeg je obveznik ostvario kao supoduzetnik ili suvlasnik, a prema rješenju Porezne uprave na temelju podnesene zajedničke porezne prijave na obrascu DOH-Z ili prema podacima iz te prijave.

UKUPAN DOHODAK (stupac 5.)
Upisuje se svota dohotka kao zbroj iznosa u stupcima 2 i 4.

UPLAĆENI POREZ I PRIREZ (stupac 6.)
Upisuje se podatak o iznosu (u kunama i lipama) uplaćenog predujma poreza i prireza na dohodak od imovine i imovinskih prava.

Redni broj: 4.3.1. UKUPNO DOHODAK OD IMOVINE, IMOVINSKIH PRAVA, UPLAĆENI POREZ I PRIREZ
UKUPAN DOHODAK
Upisuje se podatak o iznosu (u kunama i lipama) ukupnog dohotka od imovine i imovinskih prava.

UPLAĆENI POREZ I PRIREZ
Upisuje se podatak o ukupnom iznosu (u kunama i lipama) uplaćenog predujma poreza i prireza na dohodak od imovine i imovinskih prava.

Dohotkom od imovine i imovinskih prava smatra se i otuđenje nekretnina i imovinskih prava koje je porezni obveznik nabavio u razdoblju od 1. siječnja 2012. i otuđio do 31. prosinca 2014, a koje je ostvario kao vlasnik i/ili suvlasnik otuđene nekretnine i imovinskog prava te otuđenje više od tri nekretnine ili više od tri imovinska prava iste vrste u razdoblju od pet godina prema članku 27. stavcima 5. do 11. Zakona. Podatak o iznosu dohotka upisuje se iz rješenja Porezne uprave i to u stupac 2 za obveznika pojedinca odnosno u stupac 5 za obveznika suvlasnika.

Kod dohotka od imovinskih prava porezni obveznik može ostvarene primitke po toj osnovi u poreznoj prijavi umanjiti za stvarno nastale izdatke u svezi sa ostvarivanjem tih primitaka. Obveznik pojedinac podatke o dohotku popunjava prema priloženom pregledu primitaka i izdataka, te prema potvrdama isplatitelja, a obveznik suvlasnik/supoduzetnik prema podatku iz stupca 6 pod 10. Prijave o utvrđenom dohotku od zajedničke djelatnosti - Obrazac DOH-Z, odnosno prema primljenom rješenju Porezne uprave.
 
Redni broj: 4.4. Dohodak od kapitala


  Dohodak od kapitala 

Redni broj: 4.4.1. PODACI O DIVIDENDI I UDJELU U DOBITI NA TEMELJU UDJELA U KAPITALU (prema potvrdama isplatitelja)
OIB ISPLATITELJA (stupac 2.)
Upisuje se osobni identifikacijski broj isplatitelja.

PRIMITAK (stupac 3.)
Upisuje se primitak od dividendi i udjela u dobiti.

NEOPOREZIVI DIO PRIMITKA (do 12.000,00 kn) (stupac 4.)
Upisuje se neoporezivi dio primitka do 12.000,00 kuna godišnje.

DOHODAK (stupac 5.)
Upisuje se iznos (u kunama i lipama) dohotka od kapitala po osnovi dividende i udjela u dobiti.

UPLAĆENI POREZ I PRIREZ (stupac 6.)
Upisuje se iznos (u kunama i lipama) uplaćenog predujma poreza na dohodak i prireza.

Ukupno 4.4.1.
DOHODAK (stupac 5.)
Upisuje se podatak o ukupnom iznosu (u kunama i lipama) dohotka po osnovi dividendi i udjela u dobiti na temelju udjela u kapitalu koje su poreznom obvezniku isplaćene u 2014. godini.

Od 1. ožujka 2012. propisano je da se dohotkom od kapitala smatraju i primici od dividendi i udjela u dobiti na temelju udjela u kapitalu iz članka 10. točke 19. Zakona iznad 12.000,00 kuna godišnje, a umanjenje za neoporezivi dio primitka iz članka 10. točke 19. Zakona priznaje se u godišnjem obračunu poreza na dohodak na temelju podnesene godišnje porezne prijave (iznimno, dohodak od kapitala ne utvrđuje se po osnovi primitaka od dividendi i udjela u dobiti ako su ti primici ostvareni u okviru ESOP programa, odnosno po osnovi radničkog dioničarstva, te ako su dividende i ti udjeli iskorišteni za uvećanje temeljnog kapitala društva).

UPLAĆENI POREZ I PRIREZ (stupac 6.)
Upisuje se podatak o ukupnom iznosu (u kunama i lipama) uplaćenog predujma poreza i prireza na dohodak prema potvrdama isplatitelja.

OIB ISPLATITELJA (stupac 2.)
Upisuje se osobni identifikacijski broj isplatitelja.

DOHODAK (stupac 3.)
Upisuje se podatak o iznosu (u kunama i lipama) dohotka od kapitala.

UPLAĆENI POREZ I PRIREZ (stupac 4.)
Upisuje se podatak iz potvrde isplatitelja o iznosu (u kunama i lipama) uplaćenog poreza i prireza u 2014. godini.

Redni broj: 4.4.2. PODACI O OSTVARENOM DOHOTKU OD KAMATA (prema potvrdama isplatitelja)


Upisuju se podaci o ostvarenom dohotku od kamata koje su porezni obveznici u 2013. godini ostvarili po osnovi danih kredita i zajmova (uključivo kamate po komisionim kreditima), ako su kamate obračunate za razdoblje od 1. siječnja 2001. godine do kraja 2014. godine i naplaćene u 2014. godini.

Kamatama koje podliježu porezu na dohodak od kapitala ne smatraju se kamate na kunsku i deviznu štednju, na pologe po viđenju i oročene na žiro računu, tekućem i deviznom računu naplaćene od banaka, štedionica i štedno kreditnih zadruga, kamate po vrijednosnim papirima izdanim po posebnom zakonu (članak 9. stavak 1. Zakona), zatezne kamate (uključivo i zatezne kamate koje su ostvarene u okviru samostalne djelatnosti iz članka 18. Zakona, jer se smatraju primitkom od samostalne djelatnosti), kamate po sredstvima i plasmanima sredstava koja služe za obavljanje djelatnosti (smatraju se primicima od samostalne djelatnosti u skladu s člankom 21. stavkom 5. Zakona), kamate naplaćene po sudskim rješenjima i rješenjima tijela javne vlasti, kamate naplaćene kao odštete prema članku 9. stavku 2. točki 2.5. Zakona, kamate koje se smatraju primitkom od nesamostalnog rada i oporezuju kao dohodak od nesamostalnog rada, pa se ni ne iskazuju u poreznoj prijavi kao dohodak od kapitala i zatezne kamate na isplaćene plaće i mirovine po sudskim presudama ili sudskim nagodbama iz članka 15. stavka 3. Zakona koje ne podliježu oporezivanju.

Redni broj: 4.4.3. PODACI O IZUZIMANJIMA (prema potvrdama isplatitelja)


Upisuju se podaci o izuzimanjima imovine i korištenju usluga kojima se smatraju izuzimanja imovine i korištenje usluga od strane članova trgovačkih društava za njihove privatne potrebe (skrivene isplate dobiti) izvršeni tijekom poreznog razdoblja na teret dobiti tekućeg razdoblja, te izuzimanja fizičkih osoba koje obavljaju samostalnu djelatnost iz članka 18. Zakona od koje se plaća porez na dobit.

Redni broj: 4.4.4. PODACI O DOHOTKU OD DODJELE I OPCIJSKE KUPNJE DIONICA (prema potvrdama isplatitelja)
Iskazuju se podaci o dohotku po osnovi dodjele vlastitih dionica društva tijekom 2014. godine i uplaćenom predujmu poreza na dohodak i prireza od ukupnog primitka po toj osnovi.

Dohodak se ne utvrđuje po osnovi primitaka od prava, koja su ostvarena do 31. prosinca 2000. godine, bez obzira kada se ti primici ostvaruju. Prema tome u poreznoj prijavi se ne iskazuju primici od realizacije opcija za koje su ugovori zaključeni u ranijim godinama, već samo po opcijskim ugovorima zaključenim od 1. siječnja 2001. godine, a po kojima su porezni obveznici kao vlasnici prava ista i realizirali u 2014. godini i to bilo prodajom prava bilo kupnjom dionica društva. Dohodak od kapitala od opcijske kupnje dionica utvrđuje se samo ako vlastite dionice društva u trenutku dodjele tih dionica ili realizacije prava iz opcije kotiraju na burzi ili uređenim javnim tržištima kapitala. Ako ovaj uvjet nije ispunjen, od primitka po toj osnovi ne utvrđuje se dohodak od kapitala, već drugi dohodak i iskazuje pod 4.6. Obrasca DOH.

Redni broj: 4.4.5. UKUPNI DOHODAK OD KAPITALA, UPLAĆENI POREZ I PRIREZ (4.4.1.+4.4.2.+4.4.3.+4.4.4.)
DOHODAK (stupac 3.)
Upisuje se ukupan iznos dohotka od kapitala iskazanom pod 4.4.1., 4.4.2., 4.4.3. i 4.4.4.

UPLAĆENI POREZ I PRIREZ (stupac 4.)
Upisuje se podatak o uplaćenom predujmu poreza na dohodak i prirezu u 2014. godini.
 
Redni broj: 4.5. DOHODAK OD OSIGURANJA (prema potvrdama isplatitelja)

Upisuju se podaci o dohotku od osiguranja koji je ostvaren od osiguravatelja prema članku 31. Zakona u 2014. godini, a na temelju premija osiguranja koje su u razdoblju od 1. srpnja 2001. do 30. lipnja 2010. godine uplaćene za životno osiguranje sa obilježjem štednje te dobrovoljno mirovinsko osiguranje i umanjivale osnovicu za utvrđivanje poreza na dohodak, te na temelju premija dobrovoljnog mirovinskog osiguranja koje su (počevši od 1. srpnja 2010.) bile oslobođene oporezivanja sukladno članku 10. točki 17. Zakona te su poslodavcu ili osobno poreznom obvezniku koji obavlja samostalnu djelatnost iz članka 18. Zakona bile porezno priznati rashod, odnosno izdatak. Iskazuju se i podaci o predujmu poreza na dohodak kojega su po odbitku uplatili osiguravatelji. Podaci se popunjavaju prema potvrdama isplatitelja dohotka odnosno osiguravatelja.

  Dohodak od osiguranja 

OIB ISPLATITELJA (stupac 2.)
Upisuje se osobni identifikacijski broj isplatitelja.

DOHODAK (stupac 3.)
Upisuju se podaci o iznosu (u kunama i lipama) ostvarenog dohotka od osiguranja.

UPLAĆENI POREZ I PRIREZ (stupac 4.)
Upisuje se podatke iz potvrda isplatitelja o iznosu (u kunama i lipama) uplaćenog poreza i prireza u 2014. godini.

UKUPNO 4.5.1. UKUPNO DOHODAK OD OSIGURANJA, UPLAĆENI POREZ I PRIREZ
DOHODAK (stupac 3.)
Upisuje se ukupan iznos dohotka od osiguranja.

UPLAĆENI POREZ I PRIREZ (stupac 4.)
Upisuje se podatak o ukupnom iznosu uplaćenog predujma poreza i prireza na dohodak.