Datum 13.12.2005

Stranica 3

Dio SD
Dio SD popunjavaju porezni obveznici koji obavljaju samostalnu djelatnost obrta, slobodnih zanimanja, poljoprivrede i šumarstva i djelatnosti koje se oporezuju kao samostalna djelatnost. Dohodak im se utvrđuje na temelju podataka iz poslovnih knjiga i evidencija, a prema priloženom izvatku (pregledu) iz poslovnih knjiga s podacima o ukupnim primicima i ukupnim izdacima.
Podatke ne iskazuju porezni obveznici čiji se dohodak od samostalne djelatnosti paušalno oporezuje.


Redni broj: 4.2. DOHODAK OD SAMOSTALNE DJELATNOSTI OBRTA, SLOBODNIH ZANIMANJA, POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA I DJELATNOSTI KOJE SE OPOREZUJU KAO SAMOSTALNA DJELATNOST (prema pregledu primitaka i izdataka)

OIB POREZNOG OBVEZNIKA:
Upisuje se osobni identifikacijski broj poreznog obveznika.
 
Redni broj: 4.2.1. DOHODAK/ GUBITAK U TEKUĆOJ GODINI


DOHODAK/ GUBITAK POJEDINCA (stupac 2.)
Upisuje se za obveznika pojedinca podatak o iznosu (u kunama i lipama) ostvarenog dohotka/gubitka u tekućoj godini od obrta i s obrtom izjednačenih djelatnosti, slobodnih zanimanja, poljoprivrede i šumarstva i djelatnosti od koje se dohodak utvrđuje na način propisan za samostalnu djelatnost, prije umanjenja dohotka ili uvećanja gubitka za olakšice i to za obveznika pojedinca. Ostvareni gubitak iskazuje se s predznakom "minus" (-).

UMANJENJA DOHOTKA /UVEĆANJE GUBITKA POJEDINCA (stupac 3.)
Upisuje se za obveznika pojedinca podatak ukupno pod 4.2.4. stupac 3. o umanjenju dohotka ili uvećanju gubitka pojedinca za olakšice- olakšice za plaće novozaposlenih osoba, iznos državne potpore za izvođenje praktične nastave i vježbi naukovanja u sustavu vezanih obrta te iznos državne potpore za obrazovanje i izobrazbu prema posebnim propisima te izdatke istraživanja i razvoja.

Temeljem Zakona o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu (Narodne novine, broj 109/07, 152/08, 14/14) korisnici državne potpore odnosno fizičke osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost te sudjeluju u prometu roba i usluga - obveznici poreza na dohodak, mogu umanjiti dohodak od samostalne djelatnosti za državnu potporu za obrazovanje i izobrazbu radnika te za državnu potporu za izvođenje praktične nastave i vježbi naukovanja u sustavu vezanih obrta prema posebnim propisima.

Prema članku 2. stavku 1. točkama c., d., i e. Zakona o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu, korisnici državne potpore, u smislu toga Zakona, jesu pravne i fizičke osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost te sudjeluju u prometu roba i usluga. Sukladno tom Zakonu poduzetnicima se smatraju poduzetnici razvrstani sukladno odredbama propisa kojima se uređuje poticanje razvoja malog gospodarstva. Dakle, veličina poduzetnika utvrđuje se u skladu s člankom 3. Zakona o poticanju i razvoja malog gospodarstva (Narodne novine, br. 29/02, 63/05 i 53/12) koji poduzetnike dijeli na mikro, male i srednje. Uzimajući u obzir Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva te članak 2. stavak 4. Zakona o porezu na dobit (Narodne novine, br. 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10, 22/12, 148/13 i 143/14) kojim su propisani uvjeti za prelazak sa oporezivanja porezom na dohodak na oporezivanje porezom na dobit proizlazi kako se obveznici poreza na dohodak ne mogu se smatrati srednjim odnosno velikim poduzetnikom.

U skladu s člankom 3. Zakona o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu, korisnik državne potpore koji se smatra mikro, malim, srednjim ili velikim poduzetnikom može osnovicu za obračun poreza na dohodak umanjiti do 60% opravdanih troškova u slučaju općeg obrazovanja i izobrazbe radnika te do 25% opravdanih troškova u slučaju posebnog obrazovanja i izobrazbe radnika. Iznimno od odredbe stavka 1. toga članka korisnik državne potpore koji se smatra mikro, malim i srednjim poduzetnikom može osnovicu za obračun poreza na dohodak umanjiti do 80% opravdanih troškova na način da se smanjenje porezne osnovice iz stavka 1. toga članka uveća za:
1. 20 postotnih bodova ako se smatra mikro ili malim poduzetnikom,
2. 10 postotnih bodova ako se smatra srednjim poduzetnikom.
Poduzetnik iz stavka 1. i 2. toga članka te članka 4. i 5. toga Zakona koji je po drugoj osnovi ostvario potporu za opće obrazovanje i izobrazbu radnika te posebno obrazovanje i izobrazbu radnika, može osnovicu za obračun poreza na dohodak temeljem istih opravdanih troškova umanjiti samo do visine najvišeg intenziteta potpore iz stavka 1. i 2. toga članka. Ukupan iznos smanjenja osnovice za obračun poreza na dohodak od samostalne djelatnosti niti s jedne osnove ne može biti veći od predviđenog stavcima 1. i 2. toga članka te članka 4. istoga Zakona.

Sukladno tome, korisnici državne potpore odnosno obveznici poreza na dohodak koji se smatraju mikro ili malim poduzetnikom mogu, osnovicu poreza na dohodak umanjiti za 80% opravdanih troškova u slučaju općeg obrazovanja i izobrazbe radnika. Kada je riječ o posebnom obrazovanju i izobrazbi radnika porezni obveznici koji se smatraju mikro ili malim poduzetnikom mogu osnovicu poreza na dohodak umanjiti za 45% opravdanih troškova posebnog obrazovanja i izobrazbe radnika.

Međutim, prilikom utvrđivanja iznosa umanjenja porezne obveze potrebno je u skladu s člankom 3. stavkom 3. Zakona o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu, utvrditi je li porezni obveznik prethodno po drugoj osnovi ostvario potporu za opće obrazovanje i izobrazbu radnika te posebno obrazovanje i izobrazbu radnika obzirom da se osnovica za obračun poreza na dohodak od samostalne djelatnosti može umanjiti temeljem istih opravdanih troškova samo do visine najvišeg intenziteta potpore iz stavaka 1. i 2. članka 3. Zakona o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu.

Prema članku 5. stavku 1. Zakona o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu, korisnik državne potpore može smanjenje porezne osnovice poreza na dohodak iz članka 3. stavaka 1. i 2. toga Zakona uvećati za 10 postotnih bodova u slučaju općeg obrazovanja i izobrazbe radnika u nepovoljnom položaju te posebnog obrazovanja i izobrazbe radnika u nepovoljnom položaju. Međutim, obzirom da je člankom 3. stavkom 1. Zakona utvrđeno da se porezna osnovica može maksimalno umanjiti do 80% opravdanih troškova, porezni obveznici koji se smatraju mikro ili malim poduzetnicima neće moći koristiti dodatno umanjenje u slučaju općeg obrazovanja i izobrazbe radnika u nepovoljnom položaju jer bi im tada iznos umanjenja iznosio 90%. Dakle, dodatno umanjenje porezne osnovice u svezi opravdanih troškova općeg obrazovanja i izobrazbe radnika u nepovoljnom položaju mogu koristiti veliki i srednji poduzetnici, odnosno ne mogu koristiti obveznici poreza na dohodak. Dodatno umanjenje porezne osnovice za opravdane troškove posebnog obrazovanja i izobrazbe radnika u nepovoljnom položaju mogu koristiti mikro, mali, srednji i veliki poduzetnici.

U skladu s člankom 4. Zakona o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu, korisnik državne potpore koji obavlja djelatnost pomorskog prijevoza može, iznimno od odredbi toga Zakona, osnovicu za obračun poreza na dohodak umanjiti i do 100% opravdanih troškova za obrazovanje i izobrazbu, bez obzira na to odnose li se ti troškovi na opće obrazovanje i izobrazbu ili na posebno obrazovanje i izobrazbu, ako su ispunjeni sljedeći uvjeti: obrazovanje se mora provoditi na brodovima koji su upisani u Hrvatski registar brodova i osoba koja se usavršava ne može biti djelatni već pričuvni član posade. Dakle, za poduzetnike koji obavljaju djelatnost pomorskog prijevoza, porezna osnovica se može umanjiti maksimalno za 100% opravdanih troškova obrazovanja i izobrazbe.

Prema članku 6. Zakona o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu, poduzetnik u čijim se pogonima ili radionicama izvodi praktična nastava i vježbe naukovanja za zanimanja u sustavu vezanih obrta može osnovicu za obračun poreza na dohodak umanjiti za iznos isplaćenih nagrada učenicima u vrijeme pohađanja praktične nastave i vježbi naukovanja. Poduzetnik iz stavka 1. toga članka koji je po bilo kojoj drugoj osnovi ostvario potporu male vrijednosti može osnovicu za obračun poreza na dohodak od samostalne djelatnosti umanjiti do gornje granice potpore male vrijednosti u skladu s odgovarajućim pravilima o potporama male vrijednosti uzimajući u obzir i ograničenje iz stavka 5. toga članka. Poduzetnik kod kojega su na praktičnoj nastavi i vježbama naukovanja jedan do tri učenika može poreznu osnovicu ili dohodak od samostalne djelatnosti iz stavka 1. toga članka umanjiti za 5%.

Poduzetnik kod kojeg su na praktičnoj nastavi i vježbama naukovanja više od tri učenika može postotak umanjenja porezne osnovice ili dohotka od samostalne djelatnosti iz stavka 3. toga članka povećati za jedan postotni bod po svakom učeniku, a najviše do 15% porezne osnovice ili dohotka od samostalne djelatnosti. Iznos umanjenja osnovice poreza na dohodak iz stavaka 2. i 3. toga članka ne može biti veći od godišnjeg neoporezivog iznosa nagrada učenicima za vrijeme izvođenja praktične nastave i vježbi naukovanja po svakom učeniku. Neoporezivi iznos nagrada učenicima za vrijeme izvođenja praktične nastave i vježbi naukovanja iz stavka 5. toga članka utvrđuje se sukladno propisima o oporezivanju dohotka.

Ovisno o tome koju djelatnost obavljaju porezni obveznici, pravila o potporama male vrijednosti pretpostavljaju primjenu:
- Uredbe Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. (SL L 352/1 od 24.12.2013.), koju primjenjuju porezni obveznici koji obavljaju djelatnosti osim primarne poljoprivredne proizvodnje, ribarstva i akvakulture,
- Uredbe Komisije (EU) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. (SL L 352/9 od 24.12.2013.) koju primjenjuju porezni obveznici koji obavljaju djelatnost poljoprivrede,
- Uredbe Komisije (EU) br. 717/2014 od 27. lipnja 2014. (SL L 190/45 od 28.06.2014.) koji primjenjuju porezni obveznici koji obavljaju djelatnost ribarstava i akvakulture.

Gornja granica potpore male vrijednosti, u skladu s odgovarajućim pravilima o potporama male vrijednost utvrđuje se u bilo kojem razdoblju od tri fiskalne godine pri čemu iznosi na bazi povezanih poduzetnika (pojam „jedan poduzetnik“ u smislu Uredbi Komisije) ne smiju prijeći:
a) 200.000,00 eura za poduzetnike koji djeluju u svim sektorima (uključujući preradu i trženje poljoprivrednih proizvoda) osim onih koji djeluju u sektoru ribarstva i akvakulture te sektoru primarne poljoprivredne proizvodnje odnosno do 100.000,00 eura za poduzetnike koji obavljaju cestovni prijevoz tereta za najamninu ili naknadu,
b) 30.000,00 eura za poduzetnike koji djeluju u sektoru ribarstva i akvakulture,
c) 15.000,00 eura za poduzetnike koji djeluju u sektoru primarne poljoprivredne proizvodnje.

ZAJEDNIČKI DOHODAK – OIB nositelja zajedničke djelatnosti (stupac 4.)
Upisuje se osobni identifikacijski broj nositelja zajedničke djelatnosti.

ZAJEDNIČKI DOHODAK – Iznos dohotka/gubitka (stupac 5.)
Upisuje se podatak o ostvarenom dohotku/gubitku od obrta i s obrtom izjednačenih djelatnosti, slobodnih zanimanja, poljoprivrede i šumarstva i djelatnosti od koje se dohodak utvrđuje na način propisan za samostalnu djelatnost prema članku 19. do 24. Zakona za obveznika supoduzetnika.

U stupac 5 unose se podaci o ukupnom dohotku/gubitku supoduzetnika odnosno iznosu udjela u zajedničkom dohotku/gubitku prema prijavi dohotka od zajedničke djelatnosti (stupac 6 pod 10. Obrasca DOH-Z) odnosno rješenju nadležne ispostave Porezne uprave.

GUBITAK (stupac 6.)
Ako je (stupac 2 – stupac 3 + stupac 5) < 0 upisuje se podatak o iznosu (u kunama i lipama) gubitka u 2014. godini ostvarenom od samostalne djelatnosti nakon propisanih umanjenja.
Ostvareni gubitak iskazuje se s predznakom "minus" (-).

DOHODAK (stupac 7.)
Ako je (stupac 2 – stupac 3 + stupac 5) > ili = 0 upisuje se podatak o iznosu (u kunama i lipama) dohotka u 2014. godini ostvarenom od samostalne djelatnosti nakon propisanih umanjenja.

UPLAĆENI POREZ I PRIREZ (stupac 8.)
Upisuje se podatak o iznosu (u kunama i lipama) uplaćenog predujma poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak u 2014. godini na temelju rješenja Porezne uprave.

UKUPNO 4.2.1. (stupac 6., 7., i 8.)
GUBITAK (stupac 6.)
Upisuje se ukupan iznos (u kunama i lipama) gubitka u 2014. godini.

DOHODAK (stupac 7.)
Upisuje se ukupan iznos (u kunama i lipama) dohotka u 2014. godini.

UPLAĆENI POREZ I PRIREZ (stupac 8.)
Upisuje se ukupno uplaćeni iznos (u kunama i lipama) predujma poreza i prireza u 2014. godini.

Redni broj: 4.2.2. UMANJENJE ZA PRENESENI GUBITAK (4.2.5. stup. 4)
Upisuje se podatak o o iznosu prenesenog gubitka za koji se umanjuje dohodak ostvaren u 2014. godini. Podatak se unosi prema iskazanom podatku pod 4.2.5. stupac 4 dijela SD Obrasca DOH (umanjenje gubitka u tekućoj godini).

Redni broj: 4.2.3. UKUPNO DOHODAK (4.2.1. stup. 7. - 4.2.2.), UPLAĆENI POREZ I PRIREZ
DOHODAK (stupac 7.)
Upisuje se podatak o ukupnom iznosu (u kunama i lipama) dohotka od samostalne djelatnosti kao razlika između ostvarenog dohotka u 2014. godini (4.2.1. stupac 7) i umanjenja tog dohotka za preneseni gubitak (4.2.2. stupac 7).

UPLAĆENI POREZ I PRIREZ (stupac 8.)
Upisuje se podatak o ukupnom iznosu (u kunama i lipama) uplaćenog predujma poreza i prireza u 2014. godini.
 
Redni broj: 4.2.4. UMANJENJA DOHOTKA POJEDINCA

Upisuje se podatke o iznosima (u kunama i lipama) za dodatno umanjenje dohotka ili uvećanje gubitka pojedinca od samostalne djelatnosti.

PLAĆE NOVOZAPOSLENIH OSOBA
Upisuje se podatak o iznosu (u kunama i lipama) za dodatno umanjenje dohotka za plaće novozaposlenih osoba.

Državna potpora za izvođenje praktične nastave i vježbi naukovanja u sustavu vezanih obrta prema posebnim propisima
Upisuje se podatak o iznosu (u kunama i lipama) za dodatno umanjenje dohotka za državnu potporu za izvođenje praktične nastave i vježbi naukovanja u sustavu vezanih obrta prema posebnim propisima sukladno Zakonu o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu. Korisnik državne potpore može koristiti državnu potporu u obliku stope umanjenja u postotku, sukladno članku 6. stavcima 3. i 4. Zakona o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu, pod uvjetom da je korisnik državne potpore ostvario dohodak od samostalne djelatnosti prije dodatnih umanjenja. Ako je ostvaren gubitak, korisnik državne potpore ne može koristiti dodatno umanjenje iz članka 6. stavaka 3. i 4. toga Zakona

Državne potpore za obrazovanje i izobrazbu
Upisuje se podatak o iznosu (u kunama i lipama) za dodatno umanjenje dohotka za državnu potporu za obrazovanje i izobrazbu sukladno Zakonu o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu.

IZDATKE ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA
Upisuje se podatak o iznosu (u kunama i lipama) za dodatno umanjenje dohotka za izdatke za istraživanje i razvoj.

UKUPNO 4.2.4.
Upisuje se podatak o ukupnom iznosu dodatnog umanjenja dohotka ili uvećanja gubitka.
Pod 4.2.4. ne iskazuju se umanjenja dohotka od zajedničke djelatnosti iz Obrasca DOH - Z.
 
Redni broj: 4.2.5. GUBITAK OD SAMOSTALNE DJELATNOSTI ZA PRIJENOS


GODINA (stupac 2.)
Upisuje se podatak o godini nastanka prenesenog gubitka.

IZNOS PRENESENOG GUBITKA (stupac 3.)
Upisuje se podatak o iznosu prenesenog gubitka (u kunama i lipama) u godini njegovog nastanka.

UMANJENJE GUBITKA U TEKUĆOJ GODINI (stupac 4.)
Upisuje se podatak o umanjenju gubitka (u kunama i lipama) u tekućoj godini.

IZNOS GUBITKA U TEKUĆOJ GODINI (stupac 5.)
Upisuje se podatak o iznosu gubitka u tekućoj godini.

GUBITAK ZA PRIJENOS (stupac 6.)
Upisuje se iznos gubitka za prijenos.

Napominjemo da se sukladno članku 35. stavku 1. Zakona, porezni gubitak može utvrditi po osnovi obavljanja samostalnih djelatnosti iz članka 18. Zakona i ostalih djelatnosti od kojih se dohodak utvrđuje na način propisan za samostalne djelatnosti odnosno na temelju poslovnih knjiga prema članku 19. do 24. Zakona. Porezni gubitak može se nadoknaditi (odbiti) samo od dohotka po osnovi kojega je i utvrđen (članak 35. stavak 2. Zakona).

 
Redni broj: 4.2.6. DOHODAK OD SAMOSTALNE DJELATNOSTI OSTVAREN NA POTPOMOGNUTIM PODRUČJIMA I PODRUČJU GRADA VUKOVARA ZA KOJI SU PROPISANE OLAKŠICE

  Jedinice lokalne samouprave prema stupnju razvijenosti  

PRVA SKUPINA I GRAD VUKOVAR
IZNOS DOHOTKA (stupac 3.)
Upisuje se podatak o iznosu dohotka (u kunama i lipama) od samostalne djelatnosti ostvarenom na području prve skupine potpomognutih područja i na području Grada Vukovara.
Iskazuje se iznos dohotka ostvaren na tim područjima umanjen za dodatna umanjenja (za plaće novozaposlenih osoba, za državnu potporu sukladno Zakonu o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu i izdatke za istraživanje i razvoj) korištena na tim područjima i umanjen za možebitni preneseni gubitak ostvaren na tim područjima u prethodnim poreznim razdobljima.
Iskazani ukupni iznos dohotka u stupcu 3 pod 4.2.6. može biti manji ili jednak ukupnom dohotku od samostalne djelatnosti ostvarenom u 2014. godini pod 4.2.3. Obrasca DOH.

UDIO (stupac 4.)
Upisuje se udio ostvarenog dohotka iz stupca 3 u sveukupnom dohotku pod 5. Obrasca DOH, u postotku.
Navedeni udio je osnova za utvrđivanje dijela ukupne godišnje obveze poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak koja se može umanjiti prema članku 55. Zakona.

DRUGA SKUPINA
IZNOS DOHOTKA (stupac 3.)
Upisuje se podatak o iznosu dohotka (u kunama i lipama) od samostalne djelatnosti ostvarenom na području druge skupine potpomognutih područja.
Iskazuje se iznos dohotka ostvaren na tim područjima umanjen za dodatna umanjenja (za plaće novozaposlenih osoba, za državnu potporu sukladno Zakonu o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu i za izdatke za istraživanje i razvoj) korištena na tim područjima i umanjen za možebitni preneseni gubitak ostvaren na tim područjima u prethodnim poreznim razdobljima.
Iskazani ukupni iznos dohotka u stupcu 3 pod 4.2.6. može biti manji ili jednak ukupnom dohotku od samostalne djelatnosti ostvarenom u 2014. godini pod 4.2.3. Obrasca DOH.


UDIO (stupac 4.)
Upisuje se udio ostvarenog dohotka iz stupca 3 u sveukupnom dohotku pod 5. Obrasca DOH, u postotku.
Navedeni udio je osnova za utvrđivanje dijela ukupne godišnje obveze poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak koja se može umanjiti prema članku 55. Zakona.

____________________________________________________________

Ako je tijekom 2014. godine djelatnost obrta i slobodnog zanimanja, djelatnost poljoprivrede i šumarstva te iznajmljivanje imovine u cijelosti prestalo ili je prestalo u jednom dijelu (likvidacija djelatnosti, otuđenje djelatnosti ili dijela djelatnosti, prestanak djelatnosti, prelazak na paušalno oporezivanje prema odredbama članka 44. Zakona), a stjecatelj djelatnost nije nastavio ili ju nije nastavio u cijelosti, otuđitelju se utvrđuje i dohodak od otuđenja koji uvećava/umanjuje dohodak ostvaren obavljanjem djelatnosti (članak 31. Pravilnika).

Ako je porezni obveznik u 2014. godini po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti prešao s utvrđivanja dobiti na utvrđivanje dohotka obvezan je dohodak ostvaren tom djelatnošću ispraviti u skladu s odredbama članka 32. Pravilnika.

Obveznici pojedinci koji su ostvarili dohodak od samostalne djelatnosti iz članka 18. Zakona odnosno dohodak koji utvrđuju na način propisan za samostalnu djelatnost sukladno članku 19. do 24. Zakona, iskazuju iznos ostvarenog dohotka odnosno gubitka prema podacima iz poslovnih knjiga, odnosno pregledu poslovnih primitaka i izdataka za 2014. godinu. Pregled poslovnih primitaka i izdataka - izvadak iz poslovnih knjiga treba sadržavati sve poslovne primitke i poslovne izdatke grupirane prema načinu na koji su nastali (putem žiro računa, u gotovini ili u naravi) u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine (ili kraćem razdoblju obavljanja djelatnosti u 2014. godini), s tim da se posebno iskazuju izdaci otpisa (amortizacije), porezno priznati izdaci reprezentacije, a u slučaju otuđenja obrta, djelatnosti slobodnog zanimanja, poljoprivrede i šumarstva ili njihovog dijela, nakon kojeg se djelatnost ne nastavlja ili se ne nastavlja u cijelosti, treba posebno iskazati i sve izdatke koji se kod te poslovne promjene priznaju. Porezni obveznici iskazuju i podatak o broju zaposlenih radnika na dan 31. prosinca.

Porezni obveznici koji su po navedenim osnovama u 2014. godini bili i obveznici poreza na dodanu vrijednost, u iskazu iz poslovnih knjiga ne iskazuju poslovne primitke i poslovne izdatke prema načinu na koji su nastali u istoj godini, već iskazuju samo ukupni iznos poslovnih primitaka i izdataka te posebnim stavkama izdatke otpisa (amortizacije), reprezentacije te možebitno i izdatke vezane uz otuđenje djelatnosti.

U pregledu primitaka i izdataka nije potrebno navoditi nadnevke utvrđivanja primitaka i izdataka, jer su svi poslovni događaji kronološkim slijedom knjiženi u propisanim poslovnim knjigama (knjizi prometa, knjizi primitaka i izdataka, knjigama ulaznih i izlaznih računa koje se vode prema propisima o porezu na dodanu vrijednost), a za iste je obveznik dužan imati uredne i vjerodostojne isprave, kako o obavljenim gotovinskim uplatama, isplatama, bezgotovinskim plaćanjima i doznakama, tako i ispravama o nabavi, prodaji, obračunima, zapisnicima i drugom.

Obveznici poreza na dohodak koji obavljaju samostalnu djelatnost na potpomognutim područjima i području Grada Vukovara iskazuju (kao prilog godišnjoj poreznoj prijavi) posebno iznos dohotka/gubitka i iznos korištenih olakšica iz članka 56. i 57. Zakona na tim područjima, ako djelatnost obavljaju na više od jednog područja ili i izvan područja za koja su propisane porezne olakšice u tijeku poreznog razdoblja.

Porezni obveznici koji su tijekom 2014. godine ostvarili dohodak od samostalne djelatnosti slobodnog zanimanja obavljanjem kulturne i umjetničke djelatnosti prema članku 18. stavku 2. točki 4. Zakona (koji se utvrđuje u skladu s člankom 19. do 24. Zakona), u pregledu primitaka i izdataka ne iskazuju ostvarene primitke s naslova darovanja do 20.000,00 kuna godišnje u skladu s člankom 24. stavkom 2. Pravilnika. Osim toga, ovi porezni obveznici mogu, u skladu s člankom 46. stavkom 5. Pravilnika, poslovne primitke umanjiti za 25% od ostvarenog iznosa umjetničkog autorskog honorara, temeljem potvrde nadležne strukovne umjetničke udruge ili ovlaštene agencije, s podacima o autorskim djelima za koje imaju navedeno pravo, kao i visini iznosa ostvarenih primitaka za ta djela od kojih se može kao neoporezivo odbiti 25%. Navedene preslike potvrda obvezno se prilažu godišnjoj poreznoj prijavi.

Ako je obveznik koji podnosi godišnju poreznu prijavu za 2014. godinu u toj godini ostvario dohodak/gubitak od samostalne djelatnosti i kao pojedinac i kao supoduzetnik, treba iskazati oba iznosa dohotka/gubitka posebno, te njihov zbroj u stupcu 7 pod 4.2.1. Obrasca DOH, a u stupcu 8 uplaćeni iznos predujma poreza i prireza.

Podatke pod 4.2. odnosno dio SD Obrasca DOH popunjavaju dakle svi porezni obveznici koji su u 2014. godini ostvarili dohodak od samostalne djelatnosti koji su utvrđivali sukladno člancima 17. do 24. Zakona na temelju propisanih poslovnih knjiga.