Datum 12.12.2005

Stranica 2

Redni broj: 4. PODACI O DOHOTKU I PLAĆENOM PREDUJMU POREZA I PRIREZA (u kunama i lipama)

  Dohodak 
  Dohodak fizičkih osoba koje u Republici Hrvatskoj obavljaju diplomatsko-konzularne dužnosti 
  Izvori dohotka 
  Neoporezive naknade, potpore i drugi primici 
  Primici na koje se ne plaća porez na dohodak 
  Primici koji se ne smatraju dohotkom 

  Dohodak od nesamostalnog rada 
 
Redni broj: 4.1.1. PLAĆA (prema obrascima IP)

Podaci o plaći odnosno ostvarenim primicima od nesamostalnog rada se popunjavaju prema zbroju podataka iskazanom u Obrascima IP s identifikatorom 1 i/ili 2 i/ili 4 koje su poslodavci odnosno isplatitelji plaće vodili za 2014. godinu te uručili poreznom obvezniku.

Porezni obveznik koji je u 2014. godini ostvario dohodak od nesamostalnog rada kod više poslodavaca i imao više Obrazaca IP, upisuje potrebne podatke u toliko redova koliko je Obrazaca IP imao (u svaki red zbrojne podatke iz samo jednog Obrasca IP).

Ako je porezni obveznik tijekom 2014. godine s osnove nesamostalnog rada ostvario dohodak kod 6 i više poslodavaca, pa je imao 6 i više Obrazaca IP, propisane podatke upisuje i na posebnom listu koji prilaže prijavi, ali u Obrazac DOH upisuje podatke o ukupno ostvarenom dohotku, uplaćenom porezu i prirezu kod svih poslodavaca prema podacima iz svih Obrazaca IP (upisanim pod 4.1.1., kao i na prilogu).

Podaci o plaćama iskazani u Obrascima IP s identifikatorom 3, koje su u 2014. godini, sukladno članku 61. stavku 10. Pravilnika, isplaćene po sudskim presudama, po nagodbi u tijeku sudskog postupka, odnosno po nagodbi sklopljenoj sa nadležnim državnim odvjetništvom u postupcima za mirno rješenje spora ili nagodbi sklopljenoj u postupku mirenja u individualnim radnim sporovima prema Zakonu o mirenju za protekla porezna razdoblja, pa su se pri obračunu i uplati predujma poreza na dohodak i prireza primjenjivali propisi koji su važili na dan kada je isplata trebala biti obavljena, ne unose se u godišnju poreznu prijavu.

OIB POSLODAVCA / ISPLATITELJA (stupac 2.)
Upisuje se osobni identifikacijski broj poslodavca/isplatitelja pravne osobe ili osobni identifikacijski broj poslodavca/isplatitelja fizičke osobe.

UKUPNI IZNOS PRIMITKA (stupac 3.)
Upisuje se podatak o iznosu (u kunama i lipama) ukupnog godišnjeg primitka od nesamostalnog rada po osnovi plaće tijekom 2014. godine, prema obrascima IP (stupac 3.).

OBVEZNI DOPRINOSI IZ PLAĆE (stupac 4.)
Upisuje se podatke o ukupnom iznosu (u kunama i lipama) uplaćenih obveznih doprinosa za mirovinsko osiguranje iz plaće tijekom 2014. godine, prema obrascima IP (stupac 4.).

DOHODAK (stupac 5.)
Upisuje se razlika između iznosa u stupcu 3 i iznosa u stupcu 4.

UPLAĆENI POREZ I PRIREZ (stupac 6.)
Upisuje se podatke o ukupnom iznosu (u kunama i lipama) uplaćenog predujma poreza na dohodak i prireza, prema obrascima IP (stupac 9.).

UKUPNO 4.1.1. (stupac 5. i 6.)
DOHODAK (stupac 5.)
Upisuje se podatak o iznosu (u kunama i lipama) ukupnog godišnjeg dohotka od nesamostalnog rada po osnovi plaća.

UPLAĆENI POREZ I PRIREZ (stupac 6.)
Upisuje se podatak o ukupnom iznosu (u kunama i lipama) uplaćenog predujma poreza na dohodak i prireza.

Pod 4.1.1. podatke o primicima od nesamostalnog rada (plaći) i propisanim izdacima (uplaćenim doprinosima za obvezno osiguranje prema posebnim propisima) te dohotku od nesamostalnog rada, iskazuju i porezni obveznici rezidenti koji su primitke od nesamostalnog rada ostvarili kao članovi posade broda u međunarodnoj plovidbi, ako su u poreznom razdoblju za koje podnose poreznu prijavu iz toga dohotka, u skladu s posebnim zakonom, obvezni platiti porez na dohodak po toj osnovi (ako je ukupan broj dana plovidbe manji od 183).
U tom slučaju u stupcu 3 iskazuju iznos primitka od nesamostalnog rada koji su po toj osnovi ostvarili u poreznom razdoblju, koji je prethodno umanjen za ukupni iznos pomorskog dodatka.
Podaci se popunjavanju prema potvrdi poslodavca i prema obrascima DPOM i EPOM.
Podatke o ostvarenom dohotku od nesamostalnog rada ne iskazuju članovi posade broda u međunarodnoj plovidbi koji su rezidenti ako, u skladu s posebnim zakonom, nisu iz toga dohotka u poreznom razdoblju obvezni platiti porez na dohodak.

 
Redni broj: 4.1.2. MIROVINA

  Umirovljenici 

Podaci se popunjavaju prema potvrdama koje izdaje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, u kojima je upisan podatak o godišnjem iznosu mirovine, razdoblju ostvarivanja mirovine, korištenom osobnom odbitku, iznosu uplaćenih doprinosa iz mirovine i iznosu uplaćenog predujma poreza i prireza iz mirovine koju je isplaćivao HZMO. Podaci se mogu popuniti i prema obavijesti o mirovini Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za isplaćene mirovine u 2014. godini. Ako je porezni obveznik ostvario i mirovinu od osiguravatelja, podaci o visini te mirovine i uplaćenom predujmu poreza i prireza upisuju se prema podacima iz Obrazaca IP.

Podaci o mirovinama ili razlikama mirovina iskazani u Obrascima IP s identifikatorom 3, koje je u 2014. godini isplatio Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje ili isplatitelj inozemnih mirovina iz sustava socijalnog osiguranja, za protekla porezna razdoblja, pa su se pri obračunu i uplati predujma poreza na dohodak i prireza primjenjivali propisi koji su važili na dan kada je isplata trebala biti obavljena odnosno kada je mirovina prema rješenju dospjela za isplatu, ne unose se u godišnju poreznu prijavu.

OIB ISPLATITELJA (stupac 2.)
Upisuje se osobni identifikacijski broj isplatitelja mirovine -HZMO i osiguravatelj, ako je porezni obveznik u 2014. godini ostvario uz mirovinu od HZMO i mirovinu od osiguravatelja, a na temelju prijašnjih uplata premija osiguranja na teret poslodavca za dokup mirovine i doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje.

RAZDOBLJE OSTVARIVANJA (stupac 3.)
Upisuje se razdoblje ostvarivanja mirovine.

UKUPNI IZNOS MIROVINE (stupac 4.)
Upisuje se iznos ukupno ostvarene mirovine.

OBVEZNI DOPRINOSI IZ MIROVINE (stupac 5.)
Upisuje se iznos izdataka po osnovi uplaćenih obveznih doprinosa iz primitka (mirovine) sukladno članku 134.a točki 2. Zakona o doprinosima (Narodne novine, broj 84/08, 152/08, 94/09, 18/11, 22/12 i 144/12, 148/13 i 41/14).

DOHODAK (stupac 6.)
Upisuje se iznos godišnjeg dohotka (razlika između primitaka iz stupca 4 i uplaćenih obveznih doprinosa iz stupca 5).

UPLAĆENI POREZ I PRIREZ (stupac 7.)
Upisuje se iznos uplaćenog predujma poreza na dohodak i prireza na godišnjoj razini, prema obrascima IP, odnosno potvrdama isplatitelja ili prema obavijesti o mirovini Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

UKUPNO 4.1.2. (stupac 6. i 7.)
DOHODAK (stupac 6.)
Upisuje se podatak o iznosu (u kunama i lipama) ukupnog godišnjeg dohotka od nesamostalnog rada po osnovi mirovina.

UPLAĆENI POREZ I PRIREZ (stupac 7.)
Upisuje se podatak o ukupnom iznosu (u kunama i lipama) uplaćenog predujma poreza na dohodak i prireza.
 
Redni broj: 4.1.3. UKUPNO DOHODAK OD NESAMOSTALNOG RADA, UPLAĆENI POREZ I PRIREZ (stupac 6. i 7.)

DOHODAK (stupac 6)
Upisuje se podatak o iznosu (u kunama i lipama) ukupno ostvarenom dohotku od nesamostalnog rada (plaće i mirovine).

UPLAĆENI POREZ I PRIREZ (stupac 7)
Upisuje se podatak o iznosu (u kunama i lipama) ukupno uplaćenom predujmu poreza i prireza po izvorima dohotka (plaći i mirovini).
 
Redni broj 4.1.4. OSTVARENI DOHODAK OD NESAMOSTALNOG RADA (PLAĆE I/ILI MIROVINE) NA KOJI SE NE PLAĆA POREZ NA DOHODAK PREMA STUPNJU INVALIDNOSTI HRVI

Podatke iskazuju hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata.
Upisuju se podaci o ostvarenom dohotku od nesamostalnog rada (plaće odnosno mirovine) na koji se ne plaća porez na dohodak razmjerno stupnju invalidnosti hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata.

  Hrvatski ratni vojni invalid iz Domovinskog rata 

STUPANJ INVALIDNOSTI HRVI (stupac 2.)
Upisuje se podatak o stupnju invalidnosti HRVI (postotak oštećenja organizma).

  HRVI - skupine 

IZNOS DOHOTKA (stupac 3.)
Upisuje se iznos (u kunama i lipama) dohotka ili dijela dohotka od nesamostalnog rada iskazanog pod 4.1.3. stupac 6 Obrasca DOH na koji se ne plaća porez na dohodak razmjerno stupnju invalidnosti.

Ako je osoba imala status hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata cijelu 2014. godinu u stupac 3 unosi ukupan iznos dohotka od nesamostalnog rada iz 4.1.3. stupca 6, a ako je taj status imala samo dio godine unosi dio dohotka iz 4.1.3. stupac 6 koji se odnosi na to razdoblje.

  Oslobođenja za HRVI iz Domovinskog rata i članove obitelji smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata - Oslobođenja HRVI 

UDIO (stupac 4.)
Upisuje se udjel iznosa dohotka od nesamostalnog rada (plaće i/ili mirovine) iz stupca 3. u sveukupnom dohotku pod 5. Obrasca DOH, u postotku.
Navedeni udio je osnova za utvrđivanje dijela ukupne godišnje obveze poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak koja se može umanjiti prema članku 53. stavku 1. Zakona.

Napominjemo da porezni obveznici – hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata, koji su sukladno članku 53. Zakona, koristili olakšicu umanjenja poreza na dohodak od nesamostalnog rada pri obračunu i uplati predujma poreza u tijeku poreznog razdoblja ili tu olakšicu žele iskoristiti podnošenjem godišnje porezne prijave u kojoj iskazuju ostvareni dohodak od nesamostalnog rada, obvezno popunjavaju podatke pod 4.1.4. Obrasca DOH, a podatke u Prilogu UPO Obrasca DOH mogu, ali nisu obvezni popuniti.