Datum 02.01.2006

Pregled poslovnih primitaka i izdataka za 2012. godinu

Pojašnjenje
Pregled poslovnih primitaka i izdataka - izvadak iz poslovnih knjiga treba sadržavati sve poslovne primitke i poslovne izdatke grupirane prema načinu na koji su nastali (putem žiro računa, u gotovini ili u naravi) u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2012. godine (ili kraćem razdoblju obavljanja djelatnosti u 2012. godini), s tim da se posebno iskazuju izdaci otpisa (amortizacije), porezno priznatih izdataka reprezentacije, a u slučaju otuđenja obrta, djelatnosti slobodnog zanimanja, poljoprivrede i šumarstva ili njihovog dijela, nakon kojeg se djelatnost ne nastavlja ili se ne nastavlja u cijelosti, treba posebno iskazati i sve izdatke koji se kod te poslovne promjene priznaju.
Porezni obveznici iskazuju i podatak o broju zaposlenih radnika na dan 31. prosinca.

Porezni obveznici koji su po navedenim osnovama u 2012. godini bili i obveznici poreza na dodanu vrijednost, u iskazu iz poslovnih knjiga ne iskazuju poslovne primitke i poslovne izdatke prema načinu na koji su nastali u istoj godini, već iskazuju samo ukupni iznos poslovnih primitaka i izdataka te posebnim stavkama izdatke otpisa (amortizacije), premija osiguranja, reprezentacije te možebitno i izdatke vezane uz otuđenje djelatnosti.

U pregledu primitaka i izdataka nije potrebno navoditi nadnevke utvrđivanja primitaka i izdataka, jer su svi poslovni događaji kronološkim slijedom knjiženi u propisanim poslovnim knjigama (knjizi prometa, knjizi primitaka i izdataka, knjigama ulaznih i izlaznih računa koje se vode prema propisima o porezu na dodanu vrijednost), a za iste je obveznik dužan imati uredne i vjerodostojne isprave, kako o obavljenim gotovinskim uplatama, isplatama, bezgotovinskim plaćanjima i doznakama, tako i ispravama o nabavi, prodaji, obračunima, zapisnicima i drugom.

Obveznici poreza na dohodak koji obavljaju samostalnu djelatnost na područjima posebne državne skrbi, Gradu Vukovaru i brdsko – planinskim područjima iskazuju (kao prilog godišnjoj poreznoj prijavi) posebno iznos dohotka / gubitka i iznos korištenih olakšica na tim područjima, ako djelatnost obavljaju na više od jednog područja ili i izvan područja za koja su propisane porezne olakšice u tijeku poreznog razdoblja.

Porezni obveznici koji su tijekom 2012. godine ostvarili dohodak od samostalne djelatnosti odnosno dohodak koji utvrđuju na način propisan za samostalnu djelatnost, a imali su izdatke s osnove uplaćenih premija osiguranja, imaju pravo osim poslovnih izdataka iskazati (u poslovnim knjigama i pregledu primitaka i izdataka) i izdatke po toj osnovi, uz uvjet da o istom poreznoj prijavi prilože za dokaz odgovarajuće isprave te ako ti izdaci nisu korišteni umanjenjem dohotka pojedinca iskazanog u Obrascu DOH-Z.

Porezni obveznici koji su tijekom 2012. godine ostvarili dohodak od samostalne djelatnosti slobodnog zanimanja obavljanjem kulturne i umjetničke djelatnosti (koji se utvrđuje na temelju poslovnih knjiga), u pregledu primitaka i izdataka ne iskazuju ostvarene primitke s naslova darovanja do 20.000,00 godišnje.
Osim toga, ovi porezni obveznici mogu poslovne primitke umanjiti za 25% od ostvarenog iznosa umjetničkog autorskog honorara, temeljem potvrde nadležne strukovne umjetničke udruge ili ovlaštene agencije, s podacima o autorskim djelima za koje imaju navedeno pravo, kao i visini iznosa ostvarenih primitaka za ta djela od kojih se može kao neoporezivo odbiti 25%.
Navedene preslike potvrda obvezno se prilažu godišnjoj poreznoj prijavi.