Datum 12.12.2005

Primici na koje se ne plaća porez na dohodak u 2014.g.

Pojašnjenje
Primicima u 2014. godini na koje se ne plaća porez na dohodak i to:
1. - naknadu razlike plaće za vrijeme vojne službe u Oružanim snagama Republike Hrvatske,
2. - naknadu plaće pripadnicima civilne zaštite i drugim osobama za djelatnost u okviru civilne zaštite i zaštite od elementarnih nepogoda,
3. - naknadu plaće za vrijeme privremene nezaposlenosti i spriječenosti za rad isplaćenu na teret sredstava obveznih osiguranja,
4. - nagrade učenicima za vrijeme praktičnog rada i naukovanja do 1.600,00 kn mjesečno,
5. - nagrade učenicima i studentima osvojene na natjecanjima u okviru obrazovnog sustava i organiziranim školskim i sveučilišnim natjecanjima,
6. - primitke učenika i studenata na redovnom školovanju za rad preko učeničkih i studentskih udruga, po posebnim propisima, a do 50.000,00 kn godišnje,
7. - naknade štete zbog posljedica nesreće na radu prema odluci suda ili nagodbi u tijeku sudskog postupka, ako je naknada određena u jednokratnom iznosu te prema nagodbi sklopljenoj sa nadležnim državnim odvjetništvom u postupcima za mirno rješenje spora i nagodbi postignutoj u postupku mirenja u individualnim radnim sporovima prema Zakonu o mirenju ako je naknada određena u jednokratnom iznosu i isplaćena nakon 9. prosinca 2009.
8. - naknade i nagrade što ih osuđene osobe primaju za rad u kazneno-popravnim ustanovama i domovima za preodgoj,
9. - primitke radnika i fizičkih osoba koje ostvaruju plaću po osnovi naknada, potpora i nagrada što im isplaćuje poslodavac i isplatitelj plaće, do propisanih iznosa,
10. - primitke po osnovi naknada, potpora i nagrada osoba koje obavljaju samostalne djelatnosti i drugih djelatnosti koje se oporezuju na način propisan za samostalnu djelatnost, do propisanih iznosa,
11. - primitke po osnovi službenih putovanja fizičkih osoba koje ne ostvaruju primitke po osnovi nesamostalnog rada ili primitke od kojih se utvrđuje drugi dohodak, u neprofitnim organizacijama uz naknadu, a do propisanog iznosa,
12. - stipendije učenicima i studentima za redovno školovanje u tuzemstvu i inozemstvu na srednjim, višim i visokim školama i fakultetima, ukupno do 1.600,00 kn mjesečno ili stipendije studenata na sveučilištima i fakultetima u tuzemstvu i inozemstvu, ukupno do visine 4.000,00 kuna mjesečno, koje se dodjeljuju studentima za izvrsna postignuća u znanju i u ocjenama na sveučilištima, a koji su za dodjelu stipendija izabrani na javnim natječajima kojima mogu pristupiti svi studenti pod jednakim uvjetima,
13. - stipendije studenata za redovno školovanje na višim i visokim školama i fakultetima i poslijediplomanata te poslijedoktoranata za koje su sredstva planirana u državnom proračunu Republike Hrvatske i stipendije koje se isplaćuju, odnosno dodjeljuju iz proračuna Europske unije, uređene posebnim međunarodnim sporazumima i to studentima za redovno školovanje na visokim učilištima,
14. - sportske stipendije koje se prema posebnim propisima isplaćuju sportašima za njihovo sportsko usavršavanje, do ukupno 1.600,00 kn mjesečno,
15. - sindikalne socijalne pomoći koje se isplaćuju iz sredstava sindikalne članarine članovima sindikata,
16. - naknade sportašima amaterima prema posebnim propisima do 1.600,00 kuna mjesečno,
17. - nagrade za sportska ostvarenja prema posebnim propisima do 20.000,00 kuna godišnje,
18. - premije dobrovoljnoga mirovinskog osiguranja koje poslodavac uplaćuje u korist svojeg radnika, uz njegov pristanak, tuzemnom dobrovoljnom mirovinskom fondu, koji je registriran u skladu s propisima koji uređuju dobrovoljno mirovinsko osiguranje, do visine 500,00 kuna za svaki mjesec poreznog razdoblja, odnosno ukupno do 6.000,00 kuna godišnje,
19. - stipendije studentima izabranima na javnim natječajima kojima mogu pristupiti svi studenti pod jednakim uvjetima, za redovno školovanje na visokim učilištima koje isplaćuju, odnosno dodjeljuju zaklade, fundacije, ustanove i druge institucije registrirane u Republici Hrvatskoj za odgojno-obrazovne ili znanstveno-istraživačke svrhe, koje djeluju u skladu s posebnim propisima, osnovane s namjenom stipendiranja,
20. - primitke od dividendi i udjela u dobiti na temelju udjela u kapitalu do ukupno 12.000,00 kuna godišnje,
21. - primitke koji se kao bespovratna sredstva isplaćuju iz fondova i programa Europske unije putem tijela akreditiranih u skladu s pravilima Europske unije u Republici Hrvatskoj za provedbu aktivnosti mobilnosti u okviru programa i fondova Europske unije, a u svrhe obrazovanja i stručnog usavršavanja, u skladu s financijskom uredbom Europske komisije, do propisanih iznosa,
22. - obiteljske mirovine odnosno novčane naknade u visini obiteljske mirovine koje se prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji isplaćuju članovima obitelji smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata (članak 53. stavak 2. Zakona),
23. - primici po osnovi obračunanih propisanih zateznih kamata isplaćenih s osnove plaće ili mirovine koje se isplaćuju po sudskoj presudi te sukladno čl.15. st. 3. Zakona ne podliježu oporezivanju.

  Neoporezive naknade, potpore i drugi primici