Datum 24.1.2018.

POSTUPAK FISKALIZACIJE IZDAVANJA RAČUNA

Pojašnjenje
1. RADI PROVEDBE POSTUPKA FISKALIZACIJE IZDAVANJA RAČUNA, KADA SE IZDAJU RAČUNI KOJI SE OSTVARUJU PROMETOM GOTOVINE OBVEZNIK FISKALIZACIJE DUŽAN JE IZDAVATI RAČUNE KOJI SADRŽE   JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR RAČUNA 

Izdavanje računa provodi se putem elektroničkih naplatnih uređaja koji omogućavaju korištenje programske podrške za elektroničko potpisivanje elemenata računa te vezu (Internet) za elektroničku razmjenu podataka s Ministarstvom financija, Poreznom upravom.

JIR se dodjeljuje elementima svakog pojedinačno dostavljenog računa u trenutku izdavanja računa.

Proces razmjene podataka, između obveznika fiskalizacije i   CIS  -a radi izdavanja računa koji sadrže jedinstveni identifikator računa započinje u trenutku kad operater na naplatnom uređaju izdaje kupcu račun.

Proces razmjene podataka sastoji se od sljedećih koraka:

1. pristupna točka (naplatni uređaj ili informacijski sustav) obveznika fiskalizacije priprema podatke za račun i temeljem istih izračunava zaštitni kod izdavatelja,
2. pristupna točka priprema XML poruku zahtjeva i elektronički ju potpisuje s privatnim ključem aplikacijskog certifikata koji je izdan obvezniku u svrhu fiskalizacije,
3. pristupna točka obveznika fiskalizacije inicira jednosmjernu sigurnu komunikaciju pri čemu se poslužitelj Porezne uprave predstavlja s poslužiteljskim certifikatom,
4. nakon uspješno uspostavljene sigurne komunikacije vrši se poziv servisa,
5. CIS zaprima i obrađuje poruku zahtjeva. Ako je zahtjev uspješno obrađen CIS priprema XML poruku odgovora koja sadrži JIR, elektronički ju potpisuje s privatnim ključem aplikacijskog certifikata fiskalcis i šalje pristupnoj točki obveznika fiskalizacije.
6. pristupna točka obveznika fiskalizacije zaprima poruku odgovora i provjerava elektronički potpis s javnim ključem aplikacijskog certifikata fiskalcis,
7. operater na naplatnom uređaju izdaje kupcu račun s ispisanim JIR-om.

Ako se prilikom obrade poruke zahtjeva dogodi greška CIS vraća XML poruku odgovora koja sadrži opis greške. U tom slučaju odgovor ne sadrži JIR i operater na naplatnom uređaju (blagajnik) izdaje kupcu račun bez JIR-a.

Poslovni proces izdavanja računa kupcu ne smije biti onemogućen zbog nastale greške. Obveznik fiskalizacije je dužan ispraviti nepravilnosti u slanju poruke i poruku naknadno dostaviti.

U svim slučajevima kad obveznik fiskalizacije nije dobio JIR za izdani račun obveznik je dužan naknadno ponoviti slanje poruke.

U trenutku kad obveznik dobije ispravnu poruku odgovora od CIS-a koja sadrži JIR može smatrati da je račun prijavljen Poreznoj upravi.


Poruke koje nisu dobile JIR treba dostaviti naknadno u periodu manjeg opterećenja, uzimajući u obzir zakonom propisan rok od 48 sati za dostavu računa.

Maksimalno vrijeme (time-out) koje pristupna točka obveznika fiskalizacije treba čekati poruku odgovora s JIR-om od CIS-a određuje obveznik.

Obveznik treba napraviti procjenu vremena uzimajući u obzir vrstu i dostupnost internetske veze koju koristi i poslovno prihvatljivo vrijeme za dobivanje odgovora. Kod procjene u obzir treba uzeti i maksimalno vrijeme od 2 sekunde u kojem CIS treba obraditi poruku zahtjeva i vratiti poruku odgovora (vrijeme od trenutka ulaska poruke zahtjeva u CIS do trenutka izlaska poruke odgovora iz CIS-a).

2. RADI PROVEDBE POSTUPKA FISKALIZACIJE IZDAVANJA RAČUNA OBVEZNIK FISKALIZACIJE DUŽAN JE DOSTAVITI PODATKE O SVIM   POSLOVNIM PROSTORIMA  U KOJIMA SE OBAVLJA DJELATNOST.

Obveznik fiskalizacije dužan je Ministarstvu financija, Poreznoj upravi dostaviti podatke o svim poslovnim prostorima u kojima se obavlja djelatnost.

Obveznik fiskalizacije dostavlja pojedinačno podatke za svaki poslovni prostor u kojem izdaje račune, a koji podliježu postupku fiskalizacije izdavanja računa, prije slanja računa koji se odnosi na taj poslovni prostor te podatke o proizvođaču i/ili održavatelju programskog rješenja prilikom uključivanja u sustav fiskalizacije.

Za potrebe provedbe postupka fiskalizacije izdavanja računa podatak o poslovnim prostorima mora sadržavati ove podatke:
1. OIB,
2. oznaku poslovnog prostora (mora biti označena na isti način kao što će se navoditi na samom računu u dijelu broja računa – oznaka poslovnog prostora),
3. adresu poslovnog prostora (za fiksni poslovni prostor obveznik odabire adresu poslovnog prostora, a za pokretni poslovni prostor/Internet trgovinu obveznik prijavljuje na adresu sjedišta obveznika),
4. tip poslovnog prostora (kao tip poslovnog prostora navodit će se način poslovanja internetska trgovina, pokretna trgovina i slično, ako se djelatnost obavlja na terenu ili ako se radi o povremenim mjestima obavljanja djelatnosti),
5. vrstu djelatnosti koja se obavlja u poslovnom prostoru (obveznik fiskalizacije podatak o vrsti djelatnosti koja se obavlja u poslovnom prostoru dostavlja prema važećem šifarniku koji sadrži nacionalnu klasifikaciju djelatnosti),
6. radno vrijeme i radne dane,
7. datum otvaranja poslovnog prostora (obveznik fiskalizacije podatak o datumu zatvaranja poslovnog prostora dostavlja ako se poslovni prostor privremeno ili trajno zatvara),
8. datum zatvaranja poslovnog prostora (obveznik fiskalizacije podatak o datumu zatvaranja poslovnog prostora dostavlja ako se poslovni prostor privremeno ili trajno zatvara),
9. status poslovnog prostora.

Ove podatke obveznik fiskalizacije dostavlja elektroničkim putem korištenjem elektroničkog servisa Porezne uprave (sustav ePorezna), po pojedinom poslovnom prostoru s početkom obveze fiskalizacije, a prije početka dostave računa.

Aplikacija ePorezna omogućuje obvezniku fiskalizacije unos podataka za novi poslovni prostor te promjenu podataka za postojeći poslovni prostor(   korisničke upute: Fiskalizacija-prijava poslovnih prostora   ).

Tipovi promjena koje je potrebno dostaviti:
1. promjena adrese
2. promjena radnog vremena
3. promjena tipa poslovnog prostora
4. promjena djelatnosti
5. poslovni prostor se privremeno zatvara/trajno zatvara/ponovno otvara
6. promjena podataka o proizvođaču/održavatelju programskog rješenja.

Ako obveznik fiskalizacije u poslovnom prostoru obavlja više djelatnosti, dužan je kao pretežitu djelatnost navesti onu djelatnost od koje ostvaruje najveće prihode u tom poslovnom prostoru, a ostale djelatnosti koje obavlja u poslovnom prostoru navodi kao sporedne djelatnosti.

Obveznik fiskalizacije, u slučaju prijave podataka o radnom vremenu za internetsku trgovinu ili pokretnu trgovinu može navesti kao radno vrijeme podatak od 0 do 24 sata.

Iznimno, obveznik fiskalizacije koji po posebnom propisu nema obvezu korištenja sustava ePorezna, podatke dostavlja po pojedinom poslovnom prostoru putem   obrasca Prijave podataka u sustav fiskalizacije  neposredno nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema svom sjedištu ili prebivalištu. Tada prijavu podataka obavlja službena osoba u ispostavi Porezne uprave putem Obrasc prijave podataka u sustavu fiskalizacije temeljem ovlaštenja Porezne uprave.

Ako se promijene podaci po pojedinom poslovnom prostoru, a osobito ako se u nekom poslovnom prostoru djelatnost prestane obavljati ili obveznik fiskalizacije počinje obavljati djelatnost u novom poslovnom prostoru, ili ako promjeni djelatnost koju obavlja u poslovnom prostoru, obveznik fiskalizacije dužan je prije početka primjene promijenjenih podataka dostaviti podatke o promjenama.

Obveznici fiskalizacije isto tako dužni su Ministarstvu financija, Poreznoj upravi na isti način dostaviti podatak o proizvođaču i/ili održavatelju programskog rješenja.
Podatak o proizvođaču i/ili održavatelju programskog rješenja obveznika fiskalizacije obavezno sadrži OIB proizvođača i/ili održavatelja programskog rješenja.
Ako obveznik fiskalizacije nema podatak o OIB-u proizvođača i/ili održavatelju programskog rješenja jer se radi o stranoj fizičkoj ili pravnoj osobi bez OIB-a, dostavlja podatake proizvođača i/ili održavatelja programskog rješenja koji obavezno moraju sadržavati ime i prezime/naziv, adresu, oznaku države i identifikacijski broj strane fizičke ili pravne osobe iz države u kojoj ista ima poslovni nastan.

3. OBVEZNIK FISKALIZACIJE RADI PROVEDBE POSTUPKA FISKALIZACIJE IZDAVANJA RAČUNA DUŽAN JE IZDAVATI RAČUNE PUTEM ELEKTRONIČKIH NAPLATNIH UREĐAJA.

Elektronički naplatni uređaji članka moraju omogućiti korištenje programske podrške za elektroničko potpisivanje elemenata računa te omogućiti vezu (internet) za elektroničku razmjenu podataka s Ministarstvom financija, Poreznom upravom.

Obveznik fiskalizacije radi provedbe postupka fiskalizacije izdavanja računa dužan je koristiti programsko rješenje koje omogućava postupanje u skladu s odredbama ovoga Zakona, odnosno programsko rješenje koje će onemogućiti postupke kojima se izbjegava postupak fiskalizacije izdavanja računa.

Obveznik fiskalizacije te proizvođač i/ili održavatelj programskog rješenja odgovorni su za ispravnost programskog rješenja.
Obveznik fiskalizacije može testirati podatke s računa.


Sve obveze propisane za izdavanje računa (sadržaj računa, broj računa) na odgovarajući način primjenjuju se i kod izdavanja računa za storniranje računa odnosno kod računa u kojima se iskazuje djelomični ili cjeloviti povrat robe ili usluga. Ako se po storniranju računa izvršava povrat plaćenih iznosa u gotovom novcu, moguće je provesti postupak fiskalizacije i po računima s iskazanim negativnim predznakom.