Datum 17.02.2014

Osobni odbitak - potpomognuta područja i područje Grada Vukovara - na snazi do 31. prosinca 2016.

Korisnik olakšice/oslobođenja
Rezident koji ima prebivalište i boravi na potpomognutim područjima i području Grada Vukovara.
  Rezident 
  Prebivalište / Uobičajeno boravište 
  Jedinice lokalne samouprave prema stupnju razvijenosti - detaljnije 
 
Porez na koji se olakšica odnosi
Porez na dohodak
 
Porezni obveznik
Rezident koji ostvaruje oporezivi dohodak.
  Dohodak 
  Izvori dohotka 
  Primici što se ne smatraju dohotkom 
  Primici na koje se ne plaća porez na dohodak 
  Neoporezive naknade, potpore i drugi primici 
 
Porezna osnovica
POREZNA OSNOVICA REZIDENTA: ukupni iznos dohotka od nesamostalnog rada, dohotka od samostalne djelatnosti, dohotka od imovine i imovinskih prava, dohotka od kapitala, dohotka od osiguranja i drugog dohotka, koji ostvari u tuzemstvu i u inozemstvu, a umanjen za osobni odbitak za rezidenta.
 
Porezna stopa
Porezne stope i razredi

 
Visina olakšice/oslobođenja
Osobni odbici

  Osobe s invaliditetom 
  Umirovljenici 
  Uzdržavani članovi uže obitelji 
  Uzdržavano dijete 
  Drugi uzdržavani članovi uže obitelji 
 
Razdoblje obračunavanja olakšice/oslobođenja (kalendarska godina, mjesec)
Kalendarska godina
 
Način ostvarivanja olakšice/oslobođenja
U konačnom obračunu poreza na dohodak na temelju podnesene godišnje prijave poreza na dohodak.
 
Propisani obrasci
Godišnja prijava poreza na dohodak.
 
Rokovi podnošenja obrazaca
Do kraja veljače tekuće godine za prethodnu godinu.
 
Potrebna dokumentacija
GODIŠNJA POREZNA PRIJAVA

Ako porezni obveznik nema obrazac PK ili mu u postojećem obrascu PK nisu upisani podaci o prebivalištu i boravku na potpomognutim područjima ili području Grada Vukovara (kao i/ili članovima njegove uže obitelji), te ostali podaci o uzdržavanim članovima uže obitelji i/ili invalidnosti, potrebno je uz godišnju poreznu prijavu priložiti naredne isprave:

-presliku osobne iskaznice ili potvrda o prebivalištu i uobičajenom boravištu
-izvatke i potvrde iz matice rođenih, vjenčanih i umrlih
-potvrdu o usvojenju djeteta i skrbništvu
-rješenje suda o plaćanju alimentacije za bivšeg bračnog druga
-potvrdu nadležnog tijela za zapošljavanje, rješenje o utvrđenom invaliditetu
-potvrdu o školovanju na školama i fakultetima
-potvrdu o prebivalištu za uzdržavane članove
-podatke o dohotku i drugim primicima uzdržavanih osoba na osnovi kojih se može procijeniti mogu li se smatrati uzdržavanima.
 
Napomena (opća rubrika predviđena za posebnosti pojedinih olakšica/oslobođenja)
UVIJET ZA KORIŠTENJE UVEĆANOG OSOBNOG ODBITKA:
Uvjet za korištenje osobnog odbitka za potpomognuta područja ili područje Grada Vukovara je da porezni obveznik i/ili članovi njegove uže obitelji imaju prebivalište i borave na tim područjima.

Uvećani osobni odbitak može se koristiti u godišnjem obračunu poreza na dohodak po podnesenoj godišnjoj prijavi, a u tijeku poreznog razdoblja pri utvrđivanju predujma poreza na dohodak od nesamostalnog rada može koristiti osobni odbitak iz članka 36. stavaka 1. i 2. Zakona o porezu na dohodak (2.600,00 kuna mjesečno).

Ako porezni obveznik ima više prebivališta na potpomognutim područjima ili području Grada Vukovara, mjerodavno je prebivalište obitelji (članak 38. stavci 1. i 2. Općeg poreznog zakona).

Ako OBITELJ poreznog obveznika ima prebivalište (stan) i boravi NA potpomognutom području ili području Grada Vukovara, a POREZNI OBVEZNIK ima prebivalište (stan u vlasništvu ili posjedu) i boravi na području IZVAN potpomognutog područja i izvan područja Grada Vukovara, porezni obveznik ima pravo na uvećani osobni odbitak samo za uzdržavane članove uže obitelji koji borave i imaju prebivalište na tom području.

Ako OBITELJ poreznog obveznika ima prebivalište (stan) i boravi na područjima IZVAN potpomognutog područja i izvan područja Grada Vukovara, a POREZNI OBVEZNIK ima prebivalište (stan) i boravi NA potpomognutom području ili području Grada vukovara, porezni obveznik ima pravo na uvećani osobni odbitak za vlastito uzdržavanje.
U tom slučaju osobni odbitak za uzdržavanje članova uže obitelji koristi od osnovice iz članka 36. Zakona o porezu na dohodak (2.600,00 kuna mjesečno).

Porezni obveznik može podatke koji utječu na pravo korištenja uvećanog osobnog odbitka, na temelju vjerodostojnih isprava upisati u poreznu karticu (Obrazac PK) ako ostvaruje primitke po osnovi nesamostalnog rada, neovisno što pravo na uvećani osobni odbitak može koristiti u godišnjem obračunu poreza na dohodak po podnesenoj godišnjoj poreznoj prijavi.
Ako porezni obveznik podnese godišnju poreznu prijavu, a u tijeku poreznog razdoblja nije došlo do promjena koje utječu na visinu osobnog odbitka upisanog u poreznoj kartici (Obrazac PK), porezni obveznik NIJE OBVEZAN uz godišnju poreznu prijavu priložiti vjerodostojne isprave kojima dokazuje pravo na osobni odbitak.

Porezna uprava može od poreznog obveznika zatražiti isprave kojima se dokazuje pravo na osobni odbitak, neovisno o podacima iskazanim u poreznoj kartici (Obrazacu PK).
  Osobni odbitak 
  Prebivalište / Uobičajeno boravište 
  Jedinice lokalne samouprave prema stupnju razvijenosti - detaljnije 
 
Zakonske odredbe
Zakon o porezu na dohodak (NN br. 177/04, 73/08, 80/10, 114/10, 22/12, 144/12, Odluka USRH-120/13, 125/13, 148/13, 143/14, 136/15, 115/16)
Pravilnik o porezu na dohodak (NN br. 95/05, 96/06, 68/07, 146/08, 2/09, 9/09, 146/09, 123/10, 137/11, 61/12, 79/13, 160/13, 157/14, 137/15, 10/17, 128/17)
Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 147/14, 123/17)
Zakon o obnovi i razvoju Grada Vukovara („Narodne novine“ broj 44/01, 90/05, 80/08, 38/09, 148/13)
Zakon o područjima posebne državne skrbi („Narodne novine“ broj 86/08, 57/11, 51A/13, 148/13, 76/14)
 
Link na drugi dokument o olakšicama/oslobođenjima
  Osobni odbitak ili neoporezivi dio dohotka