Datum 14.2.2017.

Osobe koje stječu nekretnine u postupku vraćanja oduzete imovine i komasacije nekretnina

Korisnik olakšice/oslobođenja
Osobe koje stječu nekretnine u postupku vraćanja oduzete imovine i komasacije nekretnina.
 
Porezni obveznik
Stjecatelj nekretnine
 
Porez na koji se olakšica/oslobođenje odnosi
Porez na promet nekretnina
 
Porezna osnovica
Tržišna vrijednost nekretnine u trenutku nastanka porezne obveze (ukupan iznos naknade koju daje ili isplaćuje stjecatelj ako je približno jednaka cijenama koje se postižu ili se mogu postići na tržištu).
 
Porezna stopa
3%
 
Visina olakšice/oslobođenja
U 100% iznosu poreza
 
Propisani obrasci
Prijava prometa nekretnina nekretnina – dostavlja iznimno porezni obveznik ako ispravu o stjecanju nekretnine nije ovjerio javni bilježnik odnosno nije ju izdao sud ili drugo javnopravno tijelo.

Smatra se da je prijava prometa nekretnina izvršena dostavom isprava o prodaji ili drugom načinu otuđenja nekretnine ili javnobilježničkog akta, kao i svake druge isprave na osnovi koje dolazi do prometa nekretnine koju dostavlja javni bilježnik, te odluke kojima se stječe ili mijenja vlasništvo nekretnina u zemljišnim knjigama, odnosno u službenim evidencijama koju dostavljaju sudovi i druga javnopravna tijela, uz podatak o osobnom identifikacijskom broju sudionika postupka.

Iznimno porezni obveznik podnosi Prijavu prometa nekretnina u nadležnu ispostavu Porezne uprave na području gdje se nalazi nekretnina koja se stječe, ako isprava o stjecanju nekretnine nije ovjerena od strane javnog bilježnika odnosno, nije izdana od strane suda ili drugog javnopravnog tijela.
 
Potrebna dokumentacija
Porezni obveznik dostavlja iznimno:
-Prijavu prometa nekretnina
-Ispravu o stjecanju nekretnine (rješenje nadležnog tijela države o povratu imovine).

Ako iz isprave o stjecanju nisu razvidne činjenice bitne za utvrđenje porezne obveze, niti je te činjenice moguće utvrditi iz službenih evidencija poreznog tijela, porezni obveznik je dužan na poziv službene osobe dostaviti podatke potrebne za utvrđivanje porezne obveze, ali i druge podatke koje zatraži službena osoba.
 
Napomena (opća rubrika predviđena za posebnosti pojedinih olakšica/oslobođenja)
Ako su u ispravi o stjecanju nekretnina (koje podnose javni bilježnici, sudovi i druga javnopravna tijela i iznimno porezni obveznik) navedene sve činjenice bitne za utvrđenje porezne obveze, službena osoba Porezne uprave neposrednim rješavanjem i bez njihove provjere privremeno utvrđuje poreznu obvezu.
Ako iz isprave o stjecanju nisu razvidne činjenice bitne za utvrđenje porezne obveze, niti je te činjenice moguće utvrditi iz službenih evidencija poreznog tijela, porezni obveznik je dužan na poziv službene osobe dostaviti podatke potrebne za utvrđivanje porezne obveze, ali i druge podatke koje zatraži službena osoba, te kada službena osoba naknadnom provjerom utvrdi da postoji osnova za izmjenu porezne obveze utvrđene privremenim poreznim rješenjem, donijet će porezno rješenje kojim će utvrditi razliku naknadno utvrđene porezne obveze.
Kada službena osoba utvrdi sve činjenice bitne za utvrđenje porezne obveze temeljem članka, donosi porezno rješenje.

Po zaprimljenim ispravama o stjecanju nekretnina, na koje se ne plaća porez na promet nekretnina, porezno tijelo ne donosi rješenje.
Iznimno, porezno tijelo donosi rješenje ako se porezni obveznik oslobađa plaćanja poreza pod uvjetima propisanima posebnim propisom, ako se u slučaju neispunjenja tih uvjeta porez naknadno naplaćuje.
 
Zakonske odredbe (propis i članci)
Zakon o porezu na promet nekretnina (NN br. 115/16, 106/18)
Pravilnik o obrascu Prijave prometa nekretnina i Evidenciji prometa nekretnina (NN br. 1/17)