Datum 30.1.2018.

Obrazac ZPP-DOH

Obrazac ZPP-DOH
Porezni obveznici koji na poreznoj kartici nemaju upisane podatke o uzdržavanim članovima uže obitelji i/ili djeci, stupnju i vrsti utvrđene invalidnosti i/ili prebivalištu na području jedinica lokalne samouprave razvrstanih u potpomognuta područja I. skupine prema posebnom propisu i području grada Vukovara i/ili podatke o uvećanju osobnog odbitka za plaćene doprinose za zdravstveno osiguranje ili dana darovanja, mogu do kraja veljače tekuće za prethodnu godinu podnijeti nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema prebivalištu odnosno uobičajenom boravištu obrazac za priznavanje prava u posebnom postupku na Obrascu ZPP-DOH ako žele iskoristiti ta prava. U tom slučaju na porezne obveznike će se primijeniti poseban postupak uzimajući u obzir podatke iz navedenog obrasca.

  Porezna kartica 
  Uzdržavani članovi 
  Uzdržavano dijete 
  Prebivalište/uobičajeno boravište 
  Jedinice lokalne samouprave prema stupnju razvijenosti-detaljnije 
  Poseban postupak utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak 
 
Nadležna ispostava i opći podaci


Područni ured i ispostava

Upisuje se nadležni područni ured i ispostava Porezne uprave prema prebivalištu ili uobičajenom boravištu poreznog obveznika.

Ako je porezni obveznik tijekom godine mijenjao prebivalište ili uobičajeno boravište između općina ili gradova u Republici Hrvatskoj, mjerodavnim prebivalištem ili uobičajenim boravištem za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak, smatra se ona općina ili grad u kojemu je imao prebivalište ili uobičajeno boravište veći odnosno pretežiti dio godine.

  Prebivalište/uobičajeno boravište 

Ime i prezime

Upisuje se ime i prezime poreznog obveznika.

OIB

Upisuje se osobni identifikacijski broj građana.

Adresa

Upisuje se adresa prebivališta ili uobičajenog boravišta (mjesto, ulica i kućni broj) poreznog obveznika.

Broj telefona

Upisuje se broj telefona poreznog obveznika.
 
Potpomognuta područja i područje grada Vukovara


Upisuje rezident koji ima prebivalište i boravi na području jedinica lokalne samouprave razvrstanih u I skupinu potpomognutih područja po stupnju razvijenosti prema posebnom zakonu i području grada Vukovara.

  Jedinice lokalne samouprave prema stupnju razvijenosti I skupina 

 
Vlastita invalidnost/tjelesno oštećenje


Upisuju se podaci o invalidnosti uključujući i podatke o invalidnosti hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata, promjene u svezi s invalidnosti, oznaka invalidnosti i to kao I za primjenu faktora osobnog odbitka 0,4 osnovnoga osobnog odbitka za poreznog obveznika ako je osoba s invaliditetom ili kao I* za primjenu faktora osobnog odbitka 1,5 osnovnoga osobnog odbitka za poreznog obveznika, ako je osoba kojoj je rješenjem, na temelju posebnih propisa, utvrđena invalidnost po jednoj osnovi 100% i/ili koja radi invalidnosti ima, na temelju posebnih propisa, pravo na doplatak za pomoć i njegu, odnosno pravo na osobnu invalidninu (u tom slučaju porezni obveznik ne može koristiti faktor osobnog odbitka 0,4) te postotak invalidnosti utvrđen rješenjem ako se radi o hrvatskom ratnom vojnom invalidu iz Domovinskog rata.

  Osobe s invaliditetom 
 
Uzdržavani članovi uže obitelji


Rezident upisuje podatke o uzdržavanim članovima uže obitelji.

  Uzdržavani članovi uže obitelji 
  Uzdržavano dijete 

Ime i prezime/srodstvo

Upisuje se ime i prezime i oznaka srodstva s uzdržavanim članovima (na primjer: dijete, bračni drug itd.).

OIB

Upisuje se osobni identifikacijski broj građana uzdržavanog člana uže obitelji ili uzdržavanog djeteta.

Invalid

Upisuju se oznaka invalidnosti i to:
I za primjenu faktora osobnog odbitka 0,4 osnovnoga osobnog odbitka za svakog uzdržavanog člana uže obitelji i svako dijete, ako su osobe s invaliditetom ili tjelesnim oštećenjem.
ili
I* za primjenu faktora osobnog odbitka 1,5 osnovnoga osobnog odbitka za svakog uzdržavanog člana uže obitelji i svako dijete, ako su osobe kojima je rješenjem, na temelju posebnih propisa, utvrđena invalidnost po jednoj osnovi 100% i/ili koji radi invalidnosti imaju, na temelju posebnih propisa, pravo na doplatak za pomoć i njegu odnosno pravo na osobnu invalidninu (u tom slučaju za istu osobu koju uzdržava ne može koristiti faktor osobnog odbitka 0,4).

  Osobe s invaliditetom 

Pravo na uvećanje osobnog odbitka po osnovi invalidnosti ili tjelesnog oštećenja može se priznati djetetu ili poreznom obvezniku koji uzdržava dijete i na temelju vjerodostojnih isprava nadležnih tijela prema posebnim propisima kojima se utvrđuje potpuna (100%-tna) ili djelomična invalidnost ili tjelesno oštećenje djeteta.

Razdoblje korištenja

Upisuje se razdoblje korištenja osobnog odbitka za uzdržavane članove u godini. Razdoblje korištenja može biti cijela godina, ili dio godine.

Osobni odbitak dijeli se s osobom

Upisuje se ako je porezni obveznik u godini osobni odbitak dijelio s drugim osobama ili to želi učiniti po godišnjem obračunu.

  Raspodjela osobnog odbitka 

OIB

Upisuje se osobni identifikacijski broj osobe s kojom se dijeli osobni odbitak.

Postotak osobnog odbitka

Upisuje se postotak osobnog odbitka što pripada osobi s kojom se dijeli osobni odbitak.
 
Plaćeni doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje i dana darovanja


Porezni obveznik upisuje iznos (u kunama i lipama) uplaćenog doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje u tuzemstvu ako nije drukčije osiguran, do visine propisanoga obveznog doprinosa za zdravstveno osiguranje.

Dana darovanja

Porezni obveznik upisuje iznos (u kunama i lipama) danih darovanja u tuzemstvu u naravi i u novcu doznačenim na žiroračun, a u kulturne, odgojno-obrazovne, znanstvene, zdravstvene, humanitarne, športske i vjerske svrhe, udrugama i drugim osobama koje te djelatnosti obavljaju u skladu s posebnim propisima, do visine 2% primitaka za koje je u tekućoj godini podnesena godišnja porezna prijava i utvrđen godišnji porez na dohodak ili je proveden posebni postupak utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak. Iznimno, osobni odbitak se uvećava za darovanja dana iznad propisane visine, pod uvjetom da su dana prema odlukama nadležnih ministarstava o provedbi i financiranju posebnih programa i akcija, ali ne i za redovnu djelatnost primatelja darovanja.

 
Pokretanje posebnog postupka u ime i za račun ostavitelja
Podaci o poreznom obvezniku/ostavitelju


Ime i prezime

Upisuje se ime i prezime poreznog obveznika/ostavitelja.

OIB

Upisuje se OIB poreznog obveznika/ostavitelja.

Datum smrti

Upisuje se datum smrti poreznog obveznika/ostavitelja.
 
Podaci o nasljednicima


Ime i prezime

Upisuje se ime i prezime nasljednika.

OIB

Upisuje se OIB nasljednika.

IBAN broj računa nasljednika

Nasljednik upisuje broj svog tekućeg ili žiro računa u IBAN konstrukciji.

Udio u nasljeđenom djelu

Ovisno o tome koliko ih postoji, nasljednici upisuju svoj udio u nasljeđenom djelu.
 
Uračunavanje poreza plaćenog u inozemstvu u posebnom postupku


  članak 80. Zakona o porezu na dohodak  
 
Prilozi i napomene
Prilozi uz ZPP-DOH


za III.1. - potvrde o prebivalištu i boravku na potpomognutim područjima i području Grada Vukovara,
za III.2. - rješenja o invalidnosti donesena u skladu s posebnim propisima o mirovinskom osiguranju, zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, socijalnoj skrbi, odgoju i obrazovanju te drugim propisima kojima je utvrđena invalidnost ili tjelesno oštećenje i/ili koji zbog invalidnosti ili tjelesnog oštećenja imaju pravo na doplatak za pomoć i njegu
za III.3. - izvaci i potvrde iz matice rođenih, vjenčanih i umrlih, izvaci i potvrde iz registra životnog partnerstva, potvrde o usvojenju djeteta i skrbništvu, pravomoćne sudske odluke, javne i ovjerovljene isprave, rješenja suda o plaćanju alimentacije za bivšeg bračnog i izvanbračnog druga/ životnog i neformalnog životnog partnera, izjave o omjeru (postotku) raspodjele osobnog odbitka, potvrde mjerodavnih tijela i inozemstvu i dr.
za III.4. - preslike naloga o doznaci u novcu i/ili ugovora odnosno potvrda o danim darovanjima u drugim dobrima i uslugama, preslike naloga o uplati doprinosa
za IV. - pravomoćno rješenje o nasljeđivanju
za V.1. - potvrde inozemnog poreznog tijela o uplaćenom porezu u inozemstvu ili potvrde za to ovlaštene osobe o uplaćenom porezu u inozemstvu