Datum 05.01.2016

Obavijest o načinu podnošenja Godišnje prijave poreza na dohodak i posebnom postupku utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak za 2016. godinu

Korisnik olakšice/oslobođenja
OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA GODIŠNJE PRIJAVE POREZA NA DOHODAK I POSEBNOM POSTUPKU UTVRĐIVANJA GODIŠNJEG POREZA NA DOHODAK ZA 2016. GODINU

1.PRAVILA O OBVEZI ILI DOBROVOLJNOM PODNOŠENJU GODIŠNJE POREZNE PRIJAVE ZA 2016. GODINU

Odredbe članaka 39., 40. i 41. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 177/04, 73/08, 80/10, 114/11, 22/12, 144/12, Odluka USRH - 120/13,125/13, 148/13, Odluka USRH - 83/14, 143/14), koje se odnose na dohodak za koji se godišnja porezna prijava obvezno podnosi, dohodak za koji porezni obveznici nisu obvezni, ali mogu podnijeti godišnju poreznu prijavu i dohodak za koji se godišnja porezna prijava ne može podnijeti, ostale su iste odnosno neizmjenjene. To znači da će porezni obveznici podnositi poreznu prijavu za 2015. godinu po istim pravilima uključivanja dohotka u poreznu prijavu kao i za 2014. godinu. Izmjena se odnosi isključivo na način podnošenja godišnje porezne prijave za 2015. odnosno primjena posebnog postupka utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak u skladu s člankom 43.a Zakona o porezu na dohodak.

2.DOHODAK ZA KOJI SE OBVEZNO PODNOSI POREZNA PRIJAVA (OBRAZAC DOH) ZA 2015. GODINU

Obzirom da pravila o obvezi prijavljivanja dohotka u godišnjoj poreznoj prijavi za 2015. godinu nisu izmijenjena, već samo način podnošenja za određene dohotke, sljedeći porezni obveznici dužni su do 29.2.2016. podnijeti godišnju poreznu prijavu na Obrascu DOH za 2015.:

1. porezni obveznici koji su ostvarili dohodak od samostalne djelatnosti iz članka 18. Zakona i djelatnosti po osnovi kojih se dohodak utvrđuje i oporezuje kao dohodak od samostalne djelatnosti prema člancima 19. - 24. Zakona (obrtnici, slobodna zanimanja i ostali obveznici koji dohodak utvrđuju na temelju poslovnih knjiga),

2. porezni obveznici - članovi posade broda u međunarodnoj plovidbi koji su ostvarili dohodak od nesamostalnog rada po osnovi rada na brodu u međunarodnoj plovidbi, a koji su rezidenti, u skladu s člankom 85. stavkom 1. točkom 6. Pravilnika o porezu na dohodak (pomorci),

3. porezni obveznici za koje Porezna uprava ne raspolaže podacima o njihovom ostvarenom dohotku u 2015. godini, odnosno porezni obveznici, koji su u 2015. ostvarili oporeziv dohodak o kojem poslodavac, isplatitelj primitka ili sam porezni obveznik nije izvijestio Poreznu upravu u propisanom roku na propisanom izvješću (primjerice, porezni obveznici rezidenti Republike Hrvatske, koji su ostvarili dividendu iz inozemstva, temeljem koje nije plaćen predujam poreza u Hrvatskoj, iako je trebao biti plaćen, a niti je porezni obveznik o tome izvijestio Poreznu upravu na Obrascu JOPPD),

4. porezni obveznici koji prema članku 40. Zakona i članku 86. Pravilnika nemaju obvezu podnošenja porezne prijave, a ostvaruju razliku godišnjeg poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak za uplatu ili razlike nema, a nisu predali zahtjev za priznavanjem prava na porezne olakšice u posebnom postupku (Obrazac ZPP-DOH za 2015.) do 29.2.2016., čijom bi primjenom ostvarili pravo na povrat poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak.

Razvidno jest da porezni obveznici iz prethodno navednih točaka 1., 2. i 3. imaju, u skladu s člankom 39. Zakona o porezu na dohodak, obvezu podnošenja godišnje porezne prijave, te su, primjenjujući ista pravila kao i za 2014. godinu, u istoj poreznoj prijavi obvezni iskazati dohodak za koji imaju obvezu podnošenja godišnje porezne prijave i dohodak od nesamostalnog rada. Ostali možebitno ostvareni dohodak u 2015. nisu obvezni iskazati, ali ako iskažu ostali dohodak iz jednog izvora obvezni su iskazati ukupan dohodak ostvaren u 2015. godini.

Porezni obveznici iz prethodno navdene točke 4. nisu obvezni, u skladu s člankom 40. Zakona o porezu na dohodak, podnijeti poreznu prijavu za 2015. (isto kao i za 2014.), a pri tome bi ostvarili razliku poreza i prireza porezu na dohodak za uplatu ili razlike nema. Međutim, zbog korištenja određenih poreznih olakšica koje bi iskazali u poreznoj prijavi za 2015. umjesto razlike poreza i prireza porezu na dohodak za uplatu (ili bez razlike), ostvarili bi pravo na povrat preplaćenog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak. Ti porezni obveznici mogu, temeljno, te olakšice iskazati u novom Obrascu ZPP-DOH (do 29.2.2016.), te će se na njih primijeniti poseban postupak. Ali ukoliko Obrazac ZPP-DOH s iskazanim poreznim olakšicama ne podnesu do 29.2.2016. mogu iste olakšice iskazati na Obrascu DOH (standardna godišnja porezna prijava do 29.2.2016.) te će se i u tom slučaju na njih primijeniti poseban postupak utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak. Međutim, ističemo da je riječ o onim poreznim obveznicima koji nemaju obvezu podnošenja godišnje porezne prijave, podnošenjem iste ostvarili bi razliku poreza i prireza porezu na dohodak za uplatu ili razlike nema (obračun je 0,00 kuna), a žele iskoristiti određene porezne olakšice. Ostalim poreznim obveznicima koji također nemaju obvezu podnošenja godišnje porezne prijave, ali bi podnošenjem iste ostvarili razliku preplaćenog poreza i prireza porezu na dohodak za povrat, izravno će se izvršiti poseban postupak utvrđivanja godišnjeg poreza, pod uvjetom da Porezna uprava raspolaže podacima koji taj povrat poreza i prireza osiguravaju.


Grafički prikaz za koji se dohodak obvezno podnosi porezna prijava (Obrazac DOH) te za koji dohodak nema obveze podnošenja Obrasca DOH, ali se neće primijeniti niti poseban postupak utvrđivanja godišnjeg poreza ukoliko nije podnesen Obrazac ZPP-DOH:
3.POSEBAN POSTUPAK UTVRĐIVANJA GODIŠNJEG POREZA NA DOHODAK I PRIREZA POREZU NA DOHODAK ZA 2015. GODINU

Posebnim postupkom smatra se postupak čijom primjenom porezni obveznici, koji u poreznom razdoblju ostvare dohodak za koji se obvezno podnosi godišnja porezna prijava, uz propisana izuzeća, neće više imati obvezu podnošenja godišnje porezne prijave, već će Porezna uprava temeljem prikupljenih podataka u tijeku poreznog razdoblja, izvršiti godišnji obračun i poreznim obveznicima dostaviti privremeno porezno rješenje s utvrđenim porezom za uplatu ili za povrat. Isto će učiniti i za porezne obveznike koji bi dobrovoljnim podnošenjem godišnje porezne prijave ostvarili pravo na povrat preplaćenog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak. Međutim, poseban postupak neće se primjenjivati u onim slučajevima u kojima Porezna uprava ne raspolaže s dovoljno podataka o ostvarenom dohotku u prethodnoj godini.

Poseban postupak utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak primjenjuje se na:

1. porezne obveznike koji prema članku 39. Zakona i članku 85. Pravilnika imaju obvezu podnošenja godišnje porezne prijave,

2. porezne obveznike koji prema članku 40. Zakona i članku 86. Pravilnika nemaju obvezu podnošenja godišnje porezne prijave,

osim za porezne obveznike iz prethodne točke 2. ove Obavijesti.

Porezni obveznici iz prethodne točke 2., koji nisu obvezni podnijeti godišnju poreznu prijavu, ali žele iskoristiti pravo na porezne olakšice i to:

1.dio osobnog odbitka za uzdržavane članove uže obitelji i/ili djecu,

2.dio osobnog odbitka za utvrđenu invalidnost (vlastitu i/ili uzdržavanih članova uže obitelji i/ili djece),

3.uvećani dio osobnog odbitka po osnovi prebivališta na području jedinica lokalne samouprave razvrstanih u potpomognuta područja prema posebnom propisu i području Grada Vukovara,a za koje podaci nisu upisani na poreznoj kartici, te

4.dio osobnog odbitka za plaćene doprinose za zdravstveno osiguranje u tuzemstvu ili dana darovanja,

mogu podnijeti zahtjev za priznavanjem poreznih olakšica, najkasnije do 29.2.2016. za 2015. godinu, na Obrascu ZPP-DOH, koji je sastavni dio novih izmjena Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine broj 137/15) i koji će biti objavljen na Internet stranici Porezne uprave u dijelu „Obrasci“. Uz taj Obrazac moraju podnijeti i vjerodostojne isprave, kojima će dokazati to pravo, a koje su podnosili i uz godišnju poreznu prijavu, sukladno članku 67. i 89. Pravilnika o porezu na dohodak.
Temeljem toga, ako se godišnjim obračunom utvrdi da ostvaruju pravo na povrat poreza, na njih će se primijeniti poseban postupak.

Ukoliko pak porezni obveznici žele iskoristiti dio osobnog odbitka za dana darovanja ili za plaćene doprinose za osnovno zdravstveno osiguranje, morat će podnijeti Obrazac ZPP-DOH, budući da se isti ne mogu koristiti temeljem porezne kartice.

Na isti način mogu postupiti i porezni obveznici na koje će se primijeniti poseban postupak po nekoj drugoj osnovi (primjerice, ako su ostvarili dohodak od nesamostalnog rada kod dva poslodavca u tijeku istog mjeseca), a žele da im se dohodak umanji za prethodno navedene porezne olakšice, koje nisu iskoristili u tijeku poreznog razdoblja. Također, Obrazac ZPP-DOH mogu podnijeti i oni porezni obveznici koji žele dio osobnog odbitka za uzdržavane članove uže obitelji i/ili djecu preraspodijeliti u skladu s člankom 55. stavkom 2. Pravilnika, porezni obveznici – nasljednici koji podnose godišnju poreznu prijavu u ime umrle osobe i porezni obveznici koji su platili porez na dohodak u inozemstvu te žele da im se uračuna u tuzemnu poreznu obvezu.

Porezni obveznici na koje je primijenjen poseban postupak, a koji nisu podnijeli obrazac ZPP-DOH do 29.2.2016. za 2015. godinu te u privremenom poreznom rješenju o utvrđenom godišnjem dohotku nije iskazan porez plaćen u inozemstvu, neće izgubiti pravo da im se porez plaćen u inozemstvu uračuna u tuzemnu obvezu, već mogu podnijeti prigovor do kraja srpnja tekuće za prethodnu godinu (u 2016. taj je rok do 1.8.2016.), ako žele da im se taj porez uračuna u tuzemnu obvezu poreza na dohodak. Uz prigovor su dužni priložiti i vjerodostojne isprave u skladu s člankom 82. stavkom 2. Pravilnika te će Porezna uprava donijeti porezno rješenje.

Porezni obveznici koji zbog opravdanih razloga nisu u mogućnosti dostaviti potvrdu o porezu uplaćenom u inozemstvu u propisanom roku (primjerice ako se porezna godina razlikuje od kalendarske godine) istu mogu dostaviti do 30.11.2016. te su to obvezni napomenuti u prigovoru na privremeno porezno rješenje, kojeg su obvezni Poreznoj upravi dostaviti do kraja srpnja, a Porezna uprava će donijeti porezno rješenje u roku od 30 dana od dana zaprimanja potvrde o uplaćenom porezu, odnosno do kraja prosinca 2016. godine.

U slučaju da na porezne obveznike nije primijenjen poseban postupak (a nisu od toga izuzeti, odnosno ne spadaju u prethodno navedene 4 kategorije obveznika na koje se poseban postupak ne primjenjuje) i ako nisu dostavili podatke o uplaćenom porezu u inozemstvu do kraja veljače tekuće za prethodnu godinu na Obrascu ZPP-DOH, mogu do kraja srpnja tekuće za prethodnu godinu predati zahtjev Poreznoj upravi za izdavanjem privremenog poreznog rješenja u kojem će navesti podatke temeljem kojih smatraju da se na njih trebao primijeniti poseban postupak.

Grafički prikaz primjene posebnog postupka utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak za 2015.
4. Rok dostavljanja privremnog poreznog rješenja i rok za prigovor
Porezna uprava će na temelju evidencija i podataka kojima raspolaže te podataka iz Obrasca ZPP-DOH, utvrditi poreznom obvezniku godišnji dohodak ostvaren u 2015. godini te razliku poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak za uplatu (ako je porezni obveznik bio u obvezi podnošenja porezne prijave) ili za povrat, o čemu će izdati privremeno porezno rješenje, koje će dostaviti poreznom obvezniku prema adresi njegovog prebivališta iz službenih evidencija kojima raspolaže i to najkasnije do 30. 6.2016. Napominje se da se dostavom privremenog poreznog rješenja na navedenu adresu smatra da je izvršena osobna dostava.

Iznimno, ako porezni obveznik ne zaprimi privremeno porezno rješenje do 30.6.2016., a nije izuzet od posebnog postupka sukladno članku 43.a stavku 2. Zakona, može, do 1.8.2016., podnijeti zahtjev za izdavanjem privremenog poreznog rješenja u kojem će navesti podatke temeljem kojih smatra da se na njega trebao primijeniti poseban postupak.

Također, kada porezni obveznik utvrdi da su podaci iz privremenog poreznog rješenja nepotpuni ili netočni, odnosno kada smatra da ispunjava i druge propisane uvjete temeljem kojih može ostvariti određena prava, odnosno porezne olakšice, koje nisu obuhvaćene privremenim poreznim rješenjem, može podnijeti prigovor, najkasnije do 1.8.2016. Iznimno, ako porezni obveznici privremeno porezno rješenje zaprime nakon 30.6.2016., mogu podnijeti prigovor u roku od 30 dana od dana zaprimanja privremenog poreznog rješenja.

To znači da, ako je primijenjen poseban postupak i porezni obveznik utvrdi da mu, primjerice, nije uzet u obzir porez plaćen u inozemstvu, ili dio osobnog odbitka za uzdržavanu djecu, može na zaprimljeno privremeno porezno rješenje podnijeti prigovor da mu se temeljem toga umanji njegova porezna obveza ili uveća iznos za povrat, čak iako nije podnio zahtjev na Obrascu ZPP-DOH do kraja veljače. Međutim, potrebno je napomenuti da ukoliko nije primijenjen poseban postupak i porezni obveznik nije podnio zahtjev za priznavanjem prava na olakšice na Obrascu ZPP-DOH do kraja veljače tekuće za prethodnu godinu, nije više u mogućnosti iskoristiti to pravo.


Porezni obveznici iz članka 40. Zakona (koji nemaju obvezu podnošenja godišnje porezne prijave) na koje je primijenjen poseban postupak, mogu temeljem prigovora podnesenog do 1.8.2016., odustati od primjene posebnog postupka, u kojem slučaju će se privremeno porezno rješenje poništiti.

U ostalim slučajevima, o prigovoru odlučuje prvostupanjsko porezno tijelo rješenjem u roku od 30 dana od dana zaprimanja prigovora, a podnošenjem prigovora odgađa se izvršenje privremenog poreznog rješenja do donošenja rješenja po prigovoru. Prvostupanjsko porezno tijelo može o podnijetom prigovoru postupiti na 2 načina:

• ako nakon izvršene provjere podataka iskazanih u privremenom poreznom rješenju utvrdi da postoji osnova za izmjenu privremenog poreznog rješenja u skladu s navodima iz prigovora, donosi porezno rješenje protiv kojeg nije dopuštena žalba, a porezna obveza utvrđena poreznim rješenjem smatra se konačno utvrđenom poreznom obvezom i porezni obveznik je obvezan izvršiti uplatu poreza u roku od 15 dana od dana dostave tog rješenja, ili

• ako nakon izvršene provjere podataka iskazanih u privremenom poreznom rješenju utvrdi da navodi iz prigovora nisu osnovani, donosi porezno rješenje kojim se odbija prigovor te se protiv takvog rješenja može izjaviti žalba u roku 30 dana od dana dostave rješenja.

Ako porezni obveznici ne podnesu prigovor, ili ga podnesu izvan roka, obveza utvrđena privremenim poreznim rješenjem smatra se konačno utvrđenom poreznom obvezom te će Porezna uprava zadužiti porezne obveznike za utvrđenu razliku poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak za uplatu ili će im izvršiti povrat ako ispunjavaju uvjete za povrat preplaćenog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak sukladno Zakonu o porezu na dohodak i Općem poreznom zakonu. U tom slučaju porezni obveznik je obvezan dužnu razliku uplatiti najkasnije do 1.8.2016.

Ako porezni obveznik ne podnese prigovor, kako bi se u godišnji obračun uključio i dohodak za koji Porezna uprava nije imala saznanja, a koji je bio obvezan iskazati sukladno propisima važećima za to porezno razdoblje, te nakon što prođe rok za žalbu na rješenje Porezna uprava dobije podatak o tom dohotku, po službenoj dužnosti bez vremenskog ograničenja pokrenut će obnovu postupka u roku od 30 dana od dana kada, temeljem novih saznanja, utvrdi dohodak koji je porezni obveznik bio obvezan iskazati.
U slučaju provedbe posebnog postupka kojim je utvrđeno da bi troškovi utvrđivanja i naplate poreza bili nerazmjerni naplaćenom porezu na dohodak i prirezu porezu na dohodak, Porezna uprava neće poreznim obveznicima dostavljati privremeno porezno rješenje.

5. Osim ove Obavijesti, upute o popunjavanju, podnošenju i zaprimanju godišnje porezne prijave te provedbi posebnog postupka utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak za 2015. godinu objaviti će se na internet stranicama Porezne uprave.