Datum 20.02.2006

Kako postati korisnik?

Građani
Građani mogu koristiti elektroničke usluge Porezne uprave prijavom putem sustava NIAS (Nacionalni identifikacijski i autentifikacijski sustav) koji nudi različite vrste vjerodajnica:

-vjerodajnice sigurnosne razine 2-(primjerice ePass, ePošta, AAI@EduHr korisničko ime i lozinka) – omogućuju pristup ograničenom skupu usluga,
-vjerodajnice sigurnosne razine 3-(primjerice mToken, Fina Soft certifikat, token/m-token uređaji banaka koje su povezane sa sustavom NIAS) – omogućuju pristup svim uslugama osim onima koje zahtijevaju napredni elektronički potpis,
-vjerodajnice sigurnosne razine 4-(primjerice eOI - elektronička osobna iskaznica, AKD certifikat, FinaCert RDC osobni i poslovni certifikati) – omogućuju pristup svim uslugama.

Građani mogu koristiti sve osobne vjerodajnice dostupne unutar sustava NIAS.
Građanin koji je ujedno i osoba ovlaštena za zastupanje poslovnog subjekta (vlasnik obrta, direktor, član uprave,…) može koristiti i poslovnu vjerodajnicu za sebe kao građanina (npr. poslovni certifikat Fine ili AKD-a).

 
Poslovni korisnici

Korisnik elektroničkih usluga Porezne uprave za poreznog obveznika može biti osoba ovlaštena za zastupanje poslovnog subjekta (direktor, vlasnik obrta, član uprave,..) ili posrednik ovlašten od strane poreznog obveznika (npr. knjigovodstveni servis).
Korisnik aplikacije trebao bi ispuniti nekoliko preduvjeta za uspješno korištenje elektroničkih usluga Porezne uprave:

-vjerodajnice sigurnosne razine 2-(primjerice ePass, ePošta, AAI@EduHr korisničko ime i lozinka) – omogućuju pristup ograničenom skupu usluga,
-vjerodajnice sigurnosne razine 3-(primjerice mToken, Fina Soft certifikat, token/m-token uređaji banaka koje su povezane sa sustavom NIAS) – omogućuju pristup svim uslugama osim onima koje zahtijevaju napredni elektronički potpis,
-vjerodajnice sigurnosne razine 4-(primjerice eOI - elektronička osobna iskaznica, AKD certifikat, FinaCert RDC osobni i poslovni certifikati) – omogućuju pristup svim uslugama.

Osobe ovlaštene za zastupanje poslovnog subjekta mogu koristiti sve osobne i poslovne NIAS vjerodajnice za pristup sustavu ePorezna-JPPU. Sustav će prepoznati da se radi o ovlaštenoj osobi te će pokrenuti registraciju korisnika. U postupku registracije korisniku će se dodijeliti potrebna ovlaštenja.
Za dostavu obrazaca koji zahtijevaju elektronički potpis potrebno je posjedovati kvalificirani certifikat izdan od nacionalnog izdavatelja certifikata (elektronička osobna iskaznica, AKD / Fina osobni ili poslovni certifikati).

 
Digitalni certifikati

Potpisivanje obrazaca i zahtjeva u aplikaciji ePorezna-JPPU izvršava se elektroničkim potpisom.
Za elektronički potpis koriste se digitalni certifikati izdani od FINA-e ili certifikati na elektroničkoj osobnoj iskaznici (AKD HRIDCA) ili komercijalni osobni certifikati (AKD KIDCA), a mogu biti izdani korisniku na čip kartici ili USB uređaju.

Izuzetak su porezni obveznici koji dohodak i porez na dohodak utvrđuju u paušalnom iznosu te građani. Oni mogu obrasce i zahtjeve dostavljati s vjerodajnicom sigurnosne razine 3 sukladno članku 63. stavku 4. i 5. Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona (NN 45/19).

FINA i AKD su certificirani pružatelji usluga certificiranja u RH, registrirani kod Ministarstva gospodarstva.
Za nabavu FINA certifikata potrebno je u FINA-i predati zahtjev za izdavanje digitalnih certifikata.
Neke poslovne banke (RBA, Slatinska banka, OTP banka. PBZ banka i ZABA) na svojim čip-karticama ili drugim medijima za pohranu certifikata pored certifikata banke nude i opciju dodatnih certifikata FINA-e koji se mogu koristiti i za elektroničke usluge Porezne uprave.


Nakon što korisnik preuzme digitalne certifikate potrebno je instalirati programske podrške za čip-kartice ili USB key/tokene FINA-e ili poslovnih banaka prema dobivenim uputama.

AKD certifikati izdaju se na elektroničkim osobnim iskaznicama koje izdaje Ministarstvo unutarnjih poslova (MUP). Nakon preuzimanje elektroničke osobne iskaznice potrebno je izvršiti registraciju prema uputama MUP-a.
AKD izdaje i komercijalne certifikate (osobne i poslovne)čije izdavanje se može zatražiti u AKD-u.
 
Registracija
Registracija odgovornih osoba je automatska i pokreće se prilikom ulaska u aplikaciju za nekog poreznog obveznika dok se registracija opunomoćenika vrši putem obrasca punomoći.
Obrazac punomoći potrebno je popuniti putem web forme u aplikaciji ePorezna-JPPU. Popunjeni obrazac punomoći se preuzima u PDF obliku te se potpisuje i dostavlja u Poreznu upravu.
 
Dodjela ovlaštenja putem aplikacije
Porezni obveznik/Opunomoćitelj ima mogućnost ovlastiti drugu osobu da u njegovo ime u poreznom postupku poduzima radnje koje se odnose na korištenje elektroničkih usluga Porezne uprave.
Porezni obveznik može putem aplikacije ePorezna-JPPU u modulu administracije dodijeliti ovlaštenja drugoj osobi.
  Uputa za upravljanje ovlaštenjima 

Ako porezni obveznik nema niti jednu NIAS vjerodajnicu kojom bi mogao pristupiti sustavu ePorezna-JPPU može dodijeliti ovlaštenja i putem obrasca punomoći.
 
Registracija putem punomoći
Obrazac punomoći može se popuniti isključivo putem web obrasca dostupnog na Internet stranicama Porezne uprave u dijelu „Kako postati korisnik“.

Obzirom da se radi o web obrascu s kontrolama unosa i ispravnosti upisa podataka, popunjavanje obrasca se razlikuje obzirom da li obrazac popunjava opunomoćitelj ili opunomoćenik.

Ako je korisnik opunomoćenik odabire opciju „Ja sam opunomoćenik“, te aplikacija traži od korisnika da se prijavi putem NIAS-a onom vjerodajnicom koju će koristiti za elektroničke usluge kako bi se ispravno dodijelila ovlaštenja.

Ako je korisnik opunomoćitelj odabire opciju “Ja sam opunomoćitelj“, te se otvara ekran za popunjavanje obrasca punomoći u kojem je potrebno popuniti podatke o opunomoćitelju i o opunomoćeniku. Kod upisa OIBa- opunomoćenika se nudi automatska popuna podataka ovisno o odabiru.

Punomoć se predaje u područnom uredu ili ispostavi Porezne uprave (bez obzira na nadležni područni ured ili ispostavu Porezne uprave) isključivo ovlaštenoj službenoj osobi Porezne uprave koja je ovlaštena za zaprimanje punomoći i dodjelu ovlaštenja u sustavu ePorezna-JPPU.


Obrazac punomoći se ispunjava u tri istovjetna primjerka, po jedan za poreznog obveznika-opunomoćitelja, za opunomoćenika i službenu osobu.
Punomoć može biti predana i u jednom primjerku ukoliko opunomoćitelj i opunomoćenik neće zahtijevati primjerak ovjerene punomoći.
Porezni obveznik-opunomoćitelj ili opunomoćenik mogu ispunjene punomoći poslati i putem pošte. U tom slučaju potreban je samo jedan primjerak punomoći ovjeren od strane javnog bilježnika.

Više o proceduri i mogućnosti za opunomoćitelja/opunomoćenika u postupku predaje punomoći može se pronaći u dokumentu   „Aktivnosti vezane za davanje punomoći“.  
Odabirom usluge „Upravljanje ovlaštenjima“ smatra se da je punomoć dana za najvišu razinu ovlaštenja koja omogućuje opunomoćeniku pregledavanje, ukidanje i dodjeljivanje ovlaštenja trećoj osobi za bilo koju uslugu ePorezna-JPPU, ali za taj isti poslovni subjekt.


U vezi s poduzimanjem radnji koje se odnose na korištenje elektroničkih usluga Porezne uprave po opunomoćeniku, primjenjuju se odredbe Općeg poreznog zakona (NN 115/16, 106/18) i supsidijarno odredbe Zakona o općem upravnom postupku (Narodne novine, 47/09).
 
Ukidanje ovlaštenja i opoziv punomoći
Porezni obveznik koji je elektroničkim putem ovlastio ili putem punomoći opunomoćio drugu osobu da u njegovo ime u poreznom postupku poduzima radnje koje se odnose na korištenje elektroničkih usluga Porezne uprave, može putem aplikacije ePorezna-JPPU opozvati dana ovlaštenja u modulu administracije.
Porezni obveznik, koji je putem obrasca punomoći ovlastio (opunomoćio) drugu osobu da u njegovo ime u poreznom postupku poduzima radnje koje se odnose na korištenje elektroničkih usluga Porezne uprave, može i opozvati punomoć korištenjem obrasca   „Izjava o opozivu punomoći“.  
Izjavu o opozivu punomoći predaje službenoj osobi u ispostavi Porezne uprave.
 
Odregistracija ovlaštenika i otkaz punomoći
Opunomoćenik koji je putem obrasca punomoći ili elektroničkim putem dobio ovlaštenja u sustavu ePorezna, da u ime poreznog obveznika (opunomoćitelja) u poreznom postupku poduzima radnje koje se odnose na korištenje elektroničkih usluga Porezne uprave, može otkazati ovlaštenja korištenjem opcije „Odregistracija“ dostupne unutar aplikacije ePorezna-JPPU.
Ako korisnik više nema potrebnu vjerodajnicu za pristup sustavu, odregistracija je dostupna i bez prijave u sustav kroz izbornik na početnom ekranu za ulazak u aplikaciju (Ulaz/Odregistracija) gdje se otkaz ovlaštenja vrši preko email adrese korisnika.
Opunomoćenik koji je putem obrasca punomoći dobio ovlaštenja u sustavu ePorezna da u ime poreznog obveznika (opunomoćitelja) u poreznom postupku poduzima radnje koje se odnose na korištenje elektroničkih usluga Porezne uprave, može otkazati punomoć i korištenjem obrasca   „Izjava o otkazu punomoći“.  
Ispunjenu izjavu o otkazu punomoći predaje službenoj osobi u ispostavi Porezne uprave.
 
Automatska odregistracija
Kada korisnik više nije pravni zastupnik poreznog obveznika koji je pravna osoba, ili kad više nije pravni zastupnik pravne osobe na certifikatu preko kojeg je izvršena registracija za poreznog obveznika ili više nije fizička osoba niti građanin sa zatvorenom djelatnošću, a registriran je u sustavu, prilikom ulaska u aplikaciju nakon što korisnik odabere poreznog obveznika, odnosno sebe, sustav će izvršiti automatsku odregistraciju korisnika te će ga o tome obavijestiti.
Ako ne postoje uvjeti za ponovnu registraciju za tog poreznog obveznika isti se briše iz popisa za odabir poreznog obveznika.
 
Odjava korištenja elektroničke usluge
Porezni obveznik, odnosno osoba ovlaštena za zastupanje poslovnog subjekta (vlasnik obrta, direktor, član uprave,…) koja posjeduje ili je posjedovala vjerodajnicu za pristup sustavu, a koja je registrirana u sustavu ePorezna-JPPU elektroničkim putem može odjaviti korištenje elektroničke usluge Porezne uprave putem opcije „Odregistracija“ unutar aplikacije ePorezna-JPPU. Ako osoba više nema potrebnu vjerodajnicu za pristup sustavu, odregistracija je dostupna i bez prijave u sustav kroz izbornik na početnom ekranu za ulazak u aplikaciju (Ulaz/Odregistracija) gdje se odjava korištenja elektroničke usluge vrši preko email adrese korisnika.
Ako porezni obveznik, odnosno osoba ovlaštena za zastupanje poslovnog subjekta (vlasnik obrta, direktor, član uprave,…) ne posjeduje niti jednu NIAS vjerodajnicu te nema pristup email adresi preko koje je registrirana, odjava korištenja elektroničke usluge Porezne uprave moguća je i korištenjem obrasca   „Izjava o odjavi korištenja sustava ePorezna-JPPU“.  
Gore navedeno odnosi se na porezne obveznike koji su u tom trenutku osobe ovlaštene za zastupanje poslovnog subjekta, a žele se odregistrirati odnosno odjaviti iz sustava ePorezna-JPPU. Sustav Porezne uprave za porezne obveznike koji više nisu osobe ovlaštene za zastupanje poslovnog subjekta vrši automatsku odregistraciju.