Datum 20.02.2006

Kako postati korisnik ePorezna?

Poslovni korisnici

Korisnik elektroničkih usluga Porezne uprave za poreznog obveznika može biti osoba ovlaštena za zastupanje poslovnog subjekta (direktor, vlasnik obrta, član uprave,..) ili opunomoćenik ovlašten od strane poreznog obveznika (npr. knjigovodstveni servis). Korisnik aplikacije treba ispuniti nekoliko preduvjeta za uspješno korištenje elektroničkih usluga Porezne uprave:

•Posjedovanje čip kartice (engl. Smart Card) ili drugog medija za certifikate (USB token i sl.) FINA-e ili poslovnih banaka koji sadrže digitalne certifikate Fine, a također se mogu koristiti i certifikati na elektroničkim osobnim iskaznicama,

•Posjedovanje čitača čip kartice (ukoliko su certifikati pohranjeni na čip kartici),

•Instalacija potrebnih softverskih komponenti za čitač čip kartice, USB-token ili dr. prema navodima proizvođača,

•Računalo barem minimalno preporučene konfiguracije,

•Registracija poslovnog subjekta u sustav ePorezna-JPPU.

 
Digitalni certifikati

Potpisivanje obrazaca i zahtjeva u aplikaciji ePorezna-JPPU izvršava se elektroničkim potpisom. Za elektronički potpis koriste se digitalni certifikati izdani od FINA-e ili certifikati na elektroničkoj osobnoj iskaznici (AKD), a mogu biti izdani korisniku na čip kartici ili USB uređaju.

FINA i AKD su certificirani pružatelji usluga certificiranja u RH, registrirani kod Ministarstva gospodarstva. Za nabavu FINA certifikata potrebno je u FINA-i predati zahtjev za izdavanje digitalnih certifikata. Neke poslovne banke (RBA, Slatinska banka, OTP banka. PBZ banka i ZABA) na svojim čip-karticama ili drugim medijima za pohranu certifikata pored certifikata banke nude i opciju dodatnih certifikata FINA-e koji se mogu koristiti i za elektroničke usluge Porezne uprave.


Nakon što korisnik preuzme digitalne certifikate potrebno je instalirati programske podrške za čip-kartice ili USB key/tokene FINA-e ili poslovnih banaka prema dobivenim uputama.

AKD certifikati izdaju se na elektroničkim osobnim iskaznicama koje izdaje Ministarstvo unutarnjih poslova (MUP). Nakon preuzimanje elektroničke osobne iskaznice potrebno je izvršiti registraciju prema uputama MUP-a.

Korisniku se nude dvije opcije registracije:

Elektronička registracija:
dostupna za poreznog obveznika, odnosno osobu ovlaštenu za zastupanje poslovnog subjekta (vlasnik obrta, direktor, član uprave...) koja posjeduje digitalni certifikat. U postupku se poreznom obvezniku automatski dodijele ovlaštenja, registracija je trenutna i potrebno ju je provesti samo jednom. Odmah po provedenoj registraciji porezni obveznik može koristiti aplikaciju. Porezni obveznik/korisnik putem elektroničke usluge „Upravljanje ovlaštenjima“ u aplikaciji može sam upravljati ovlaštenjima za svoj poslovni subjekt, dodjeljivati i ukidati ovlaštenja drugim korisnicima. Za elektroničku registraciju potrebno je na početnoj stranici odabrati opciju „Ulaz za poslovne korisnike“, zatim odabrati opciju „Registracija“ te „Elektronička registracija“. Elektronička registracija dostupna je i na izravnoj poveznici

  https://e-porezna.porezna-uprava.hr/Registracija.aspx 

Registracija putem punomoći:
omogućuje dodjelu ovlaštenja u slučaju kada porezni obveznik-opunomoćitelj nema mogućnost dodijeliti ovlaštenja elektroničkim putem odnosno kada nema potrebno sredstvo za autentifikaciju (nema digitalni certifikat i nije registriran u sustavu). U tom slučaju potrebno je popuniti obrazac punomoći, vlastoručno ga potpisati od strane opunomoćitelja i opunomoćenika te dostaviti u ispostavu Porezne uprave. Obrazac punomoći može se popuniti putem web obrasca koji je dostupan na početnoj stranici unutar ulaza za poslovne subjekte pod opcijom „Registracija“ gdje je potrebno odabrati „Punomoć“. Obrazac punomoći dostupan je i na izravnoj poveznici:

Ako popunjava opunomoćenik (traži se prijava certifikatom kojeg će opunomoćenik koristiti – podaci iz certifikata automatski će biti popunjeni na obrascu punomoći):
  https://e-porezna.porezna-uprava.hr/Punomoc.aspx?popunjavatelj=opunomocenik  

Ako popunjava opunomoćitelj:
  https://e-porezna.porezna-uprava.hr/Punomoc.aspx?popunjavatelj=opunomocitelj  

Ako se na punomoći odabere usluga „Upravljanje ovlaštenjima“ smatra se da je punomoć dana za najvišu razinu ovlaštenja koja omogućuje opunomoćeniku pregledavanje, ukidanje i dodjeljivanje ovlaštenja trećoj osobi za bilo koju uslugu ePorezna-JPPU, ali za taj isti poslovni subjekt.

U vezi s poduzimanjem radnji koje se odnose na korištenje elektroničkih usluga Porezne uprave po opunomoćeniku, primjenjuju se odredbe Općeg poreznog zakona (NN 147/08, 18/11, 78/12, 136/12) i supsidijarno odredbe Zakona o općem upravnom postupku (Narodne novine, 47/09).

Procedura dostave punomoći u Poreznu upravu opisana je u dokumentu
  „Aktivnosti vezane za davanje punomoći“ 

Osim opunomoćenja korištenjem obrasca punomoći, porezni obveznik može ovlastiti opunomoćenika tako da opunomoćenik preda na uvid Generalnu/Opću punomoć službenoj osobi Porezne uprave ovlaštenoj za zaprimanje punomoći i dodjelu ovlaštenja. Prema opsegu ovlaštenja danih opunomoćeniku u Generalnoj/Općoj punomoći službena osoba Porezne uprave će zaprimiti punomoć ukoliko ista ispunjava potrebne pretpostavke i za zastupanje poreznog obveznika u okviru elektroničkih usluga ePorezna-JPPU. Punomoć se odnosi samo na ovlaštenje opunomoćenika da poreznom obvezniku-opunomoćitelju pruži uslugu korištenje elektroničkih usluga Porezne uprave.

Porezni obveznik, koji je putem obrasca punomoći ovlastio (opunomoćio) drugu osobu da u njegovo ime u poreznom postupku poduzima radnje koje se odnose na korištenje elektroničkih usluga Porezne uprave, može opozvati punomoć korištenjem
  „Izjave o opozivu punomoći“ 
Dobivenu punomoć može otkazati i sam opunomoćenik korištenjem istog obrasca.

Porezni obveznik, odnosno osoba ovlaštena za zastupanje poslovnog subjekta (vlasnik obrta, direktor, član uprave…) koja posjeduje ili je posjedovala digitalne certifikate te se sama elektroničkim putem registrirala u sustav ePorezna-JPPU može odjaviti korištenje elektroničke usluge Porezne uprave putem obrasca
  „Izjava o odjavi korištenja sustava ePorezna-JPPU“ 
Time će se odregistrirati iz sustava ePorezna-JPPU. Ukoliko porezni obveznik još uvijek posjeduje važeći digitalni certifikat može se odregistrirati i elektroničkim putem.