Datum 12.12.2005

Dohodak

Pojašnjenje
Dohodak je razlika između   primitaka  priteklih u   poreznom razdoblju  i   izdataka  nastalih u istom poreznom razdoblju, osim ako je Zakonom o porezu na dohodak drukčije uređeno.
Dohodak se utvrđuje kao godišnji dohodak ili konačan dohodak.

Godišnjim dohotkom smatra se dohodak koji ima izvor u primicima od nesamostalnog rada, samostalne djelatnosti i drugim primicima koji se ne smatraju konačnim.
Godišnji dohodak se utvrđuje na osnovi podataka iz godišnje prijave poreza na dohodak ili u posebnom postupku utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak koji provodi Porezna uprava po službenoj dužnosti ili na zahtjev poreznog obveznika.

Konačnim dohotkom smatra se dohodak koji ima izvor u primicima od imovine i imovinskih prava, kapitala i osiguranja te drugim primicima koji se smatraju konačnim.
Dohodak se može utvrđivati i u paušalnom iznosu te se tako utvrđeni dohodak smatra konačnim.
Za dohodak koji se smatra konačnim porezni obveznici ne mogu koristiti osobni odbitak niti podnijeti godišnju prijavu poreza na dohodak. Za taj se dohodak ne može provesti niti poseban postupak utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak.

Dohodak se može utvrđivati zajedničkim obavljanjem samostalne djelatnosti ili zajedničkim korištenjem imovine i imovinskih prava.
  Inozemni dohodak  je dohodak koji rezident ostvari u inozemstvu ili iz inozemstva.
Dohodak ostvaren u stranoj valuti preračunava se u kunsku protuvrijednost primjenom srednjeg tečaja Hrvatske narodne banke na dan isplate.