Datum 14.12.2005

Drugi dohodak

Pojašnjenje
Drugi dohodak se utvrđuje po osnovi primitaka što se ne smatraju primicima od:
1. nesamostalnog rada,
2. samostalne djelatnosti,
3. imovine i imovinskih prava,
4. kapitala, i
5. osiguranja.

DRUGI DOHODAK = PRIMICI - IZDACI

Primici što se osobito smatraju primicima od kojih se utvrđuje drugi dohodak:

- Primici po osnovi djelatnosti članova skupština i nadzornih odbora trgovačkih društava, upravnih odbora, upravnih vijeća i drugih njima odgovarajućih tijela drugih pravnih osoba, članova povjerenstava i odbora koje imaju ta tijela,

- Primici sudaca porotnika koji nemaju svojstvo djelatnika u sudu (nisu osigurani po osnovi obavljanja tih djelatnosti),

- Primici od autorskih naknada isplaćenih prema zakonu kojim se uređuju autorska i srodna prava (nisu plaća niti primici od slobodnih zanimanja),

- Primici po osnovi djelatnosti sportaša (nisu plaća niti primici od slobodnih zanimanja),

- Primici po osnovi djelatnosti trgovačkih putnika, agenata, akvizitera, sportskih sudaca i delegata, tumača, prevoditelja, turističkih djelatnika, konzultanata, sudskih vještaka, te drugih sličnih djelatnosti, a porezni obveznici nisu osigurani po osnovi obavljanja tih djelatnosti i dohodak od tih djelatnosti ne utvrđuju na temelju propisanih poslovnih knjiga,

- Primici u naravi izvan radnog odnosa (korištenje zgrada, prometnih sredstava, povoljnije kamate pri odobravanju kredita i druge pogodnosti),

- Nagrade učenicima za vrijeme praktičnog rada i naukovanja iznad 1.750,00 kn mjesečno,

- Stipendije učenicima i studentima za redovno školovanje na srednjim školama i preddiplomskim, diplomskim ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima, odnosno preddiplomskim ili specijalističkim diplomskim stručnim studijima, iznad 1.750,00 kn mjesečno,
(Iznimno, neoporezivim primicima smatraju se i stipendije što su na javnim natječajima dodijeljene studentima na hrvatskim sveučilištima iznad 4.000,00 kuna mjesečno za izvrsna postignuća u znanju i u ocjenama na sveučilištima.)

- Primici učenika i studenata na redovnom školovanju za rad preko učeničkih i studentskih udruga prema posebnim propisima iznad 15.000,00 kn godišnje,

- Športske stipendije što se prema posebnim propisima isplaćuju sportašima za njihovo sportsko usavršavanje iznad 1.750,00 kn mjesečno,

- Naknade iznad 1.750,00 kn mjesečno što se dodjeljuju sportašima amaterima prema posebnim propisima,

- Nagrade iznad 20.000,00 kn godišnje za sportska ostvarenja što se dodjeljuju prema posebnim propisima,

- Ostali posebno nenavedeni primici koje fizičkim osobama isplaćuju ili daju pravne i fizičke osobe (obveznici poreza na dobit i obveznici poreza na dohodak koji obavljaju samostalne djelatnosti) i drugi isplatitelji i davatelji, a nisu primici što se smatraju dohotkom, niti primici na koje se ne plaća porez na dohodak i ne smatraju se primicima određenim po osnovi nesamostalnog rada, samostalne djelatnosti, imovine i imovinskih prava, kapitala i osiguranja.
(Povrat doprinosa smatra se primitkom od drugog dohotka, ali ne ulazi u godišnju poreznu osnovicu i po toj se osnovi ne može podnijeti godišnju prijavu poreza.)

Izdaci po osnovi drugog dohotka = Uplaćeni obvezni doprinosi iz primitaka

Iznimno, pri utvrđivanju drugog dohotka izdaci se, ako su obračunani i plaćeni prema posebnim propisima, priznaju u visini 30 % ostvarenih primitaka fizičkim osobama po osnovi:

a) autorskih naknada isplaćenih prema posebnom zakonu kojim se uređuju autorska i srodna prava uključujući i naknade za isporučeno umjetničko djelo osobama koje obavljaju umjetničku i kulturnu djelatnost,
b) profesionalnih djelatnosti novinara, umjetnika i sportaša koji su osigurani po toj osnovi i doprinose za obvezna osiguranja plaćaju prema rješenju, i
c) primitaka nerezidenata za obavljanje umjetničke, artističke, zabavne, sportske, književne i likovne djelatnosti te djelatnosti u svezi s tiskom, radijem i televizijom te zabavnim priredbama.

Iznimno, ne postoji obveza doprinosa prema primicima od kojih se utvrđuje drugi dohodak prema sljedećim vrstama primitaka:
a) nagrada za rad učeniku, odnosno nagrada redovitom studentu za vrijeme praktičnog rada i naukovanja,
b) primitak za rad učenika, odnosno studenta preko posrednika pri zapošljavanju učenika i redovitih studenata,
c) stipendija učeniku odnosno studentu,
d) sportska stipendija,
e) potpora obitelji za slučaj smrti radnika,
f) potpora za školovanje djetetu bivšeg radnika ili poginulog branitelja iz Domovinskog rata do 15. godine života, odnosno do završetka osmogodišnjeg školovanja,
g) stalna mjesečna nagrada koja se isplaćuje članu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, sukladno posebnom propisu,
h) naknada sportskom sucu i delegatu,
i) novčane pomoći i pomoći u naravi što ih, na temelju odredaba svojih općih akata, isplaćuju ili daju općina, grad, županija i Grad Zagreb u svrhu zaštite majčinstva, roditeljske njege novorođenog djeteta, podizanja i odgoja djeteta a koje su namijenjene roditelju ili drugoj osobi koja se brine o djetetu, sukladno posebnom propisu,
j) primitak za rad osobe mlađe od 15 godina života,
k) renta koju bivši poslodavac isplaćuje po sudskoj presudi članu obitelji bivšeg radnika,
l) novčana naknada koju mobiliziranom a nezaposlenom građaninu isplaćuje tijelo koje je naložilo mobilizaciju, sukladno posebnom propisu, i
m) primitak od kojega se utvrđuje drugi dohodak isplaćen umirovljeniku.