Datum 14.12.2005

Drugi dohodak

Pojašnjenje
DRUGI DOHODAK KOJI SE NE SMATRA KONAČNIM
Drugi dohodak je razlika između svakoga pojedinačnog primitka umanjen za propisane izdatke.

Drugi dohodak ostvaruje se po osnovi primitaka koji se ne smatraju primicima određenim po osnovi:
1. nesamostalnog rada iz   čl.21. Zakona o porezu na dohodak 
2. samostalne djelatnosti iz   čl. 29. Zakona o porezu na dohodak 
3. imovine i imovinskih prava iz   čl. 56. – 59. Zakona o porezu na dohodak 
4. kapitala iz   čl. 64. – 69. Zakona o porezu na dohodak  .

Primici-što se osobito smatraju primicima od kojih se utvrđuje drugi dohodak:

1. primici po osnovi djelatnosti članova skupština i nadzornih odbora trgovačkih društava, upravnih odbora, upravnih vijeća i drugih njima odgovarajućih tijela drugih pravnih osoba, članova povjerenstava i odbora koje imaju ta tijela sudaca porotnika koji nemaju svojstvo djelatnika u sudu,

2. autorske naknade isplaćene prema zakonu kojim se uređuju autorska i srodna prava,

3. primici po osnovi djelatnosti športaša,

4. primici po osnovi djelatnosti trgovačkih putnika, agenata, akvizitera, športskih sudaca i delegata, tumača, prevoditelja, turističkih djelatnika, konzultanata, sudskih vještaka, te druge slične djelatnosti,

5. primici u naravi - korištenje zgrada, prometnih sredstava, povoljnije kamate pri odobravanju kredita i druge pogodnosti,

6. nagrade učenicima za vrijeme praktičnog rada i naukovanja i naknade učenicima za vrijeme dualnog obrazovanja 1.750,00 kn mjesečno,

7. primici učenika i studenata na redovitom školovanju za rad preko učeničkih i studentskih udruga prema posebnim propisima 15.000,00 kn godišnje,

(Ako učenik ili student na redovnom školovanju u tijeku poreznog razdoblja (kalendarske godine) po osnovi ukupnih isplata za rad preko učeničkih i studentskih udruga po posebnim propisima, ostvari pojedinačni ili ukupni primitak umanjen za naknadu za posredovanje, veći od 63.000,00 kn, uvećanog za iznos godišnjeg osnovnog osobnog odbitka na razliku primitka iznad toga iznosa utvrđuje se drugi dohodak.)

8. stipendije učenicima i studentima za redovito školovanje na srednjim školama, preddiplomskim, diplomskim ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima, odnosno preddiplomskim ili specijalističkim diplomskim stručnim studijima, iznad 1.750,00 kn mjesečno,

9. športske stipendije koje se prema posebnim propisima isplaćuju športašima za njihovo športsko usavršavanje iznad 1.750,00 kn mjesečno,

10. naknade iznad 1.750,00 kn mjesečno što se dodjeljuju športašima amaterima prema posebnim propisima i nagrade iznad 20.000,00 kn godišnje za športska ostvarenja što se dodjeljuju prema posebnim propisima,

11. ostali posebno nenavedeni primici koje fizičkim osobama isplaćuju ili daju pravne i fizičke osobe (obveznici poreza na dobit i obveznici poreza na dohodak koji obavljaju samostalne djelatnosti) i drugi isplatitelji i davatelji.

Neoporezivi iznosi stipendija, nagrada i naknada fizičkih osoba koje ostvaruju drugi dohodak
Oporezivim primicima fizičkih osoba koje ostvaruju drugi dohodak ne smatraju se iznosi što ih isplaćuju isplatitelji do propisanih iznosa i to ukupno do:


Izdacima-koji se priznaju pri utvrđivanju drugog dohotka = smatraju se uplaćeni doprinosi za obvezna osiguranja iz primitaka.
Iznimno, pri utvrđivanju drugog dohotka izdaci se, prije ovih izdataka, ako su obračunani i plaćeni prema posebnim propisima, priznaju u visini 30 % ostvarenih primitaka fizičkim osobama po osnovi:

1. autorskih naknada isplaćenih prema posebnom zakonu kojim se uređuju autorska i srodna prava, uključujući i naknade za isporučeno umjetničko djelo osobama koje obavljaju umjetničku i kulturnu djelatnost (za priznavanje izdatka, isplatitelji primitaka obvezni su posjedovati vjerodostojne isprave-ugovore o autorskom djelu i drugo),

(U skladu s člankom 22. Zakona o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, fizičkim osobama koje ostvaruju autorske naknade za umjetničko djelo, priznaje se uz izdatak (30%) i 25 % neoporezivog dijela od ostvarene naknade za umjetničko djelo. Za priznavanje izdatka isplatitelji primitaka obvezni su posjedovati potvrdu nadležne strukovne umjetničke udruge ili ovlaštene agencije da se radi o umjetničkom djelu. Podatke o strukovnim umjetničkim udrugama i ovlaštenim agencijama daje nadležno ministarstvo za kulturu.)

2. profesionalnih djelatnosti novinara, umjetnika i športaša koji su osigurani po toj osnovi i doprinose za obvezna osiguranja plaćaju prema rješenju, i/ili
3. primitaka nerezidenata za obavljanje umjetničke, artističke, zabavne, sportske, književne i likovne djelatnosti te djelatnosti u svezi s tiskom, radijem i televizijom te zabavnim priredbama.

Porezni obveznik koji ostvaruje drugi dohodak po osnovi djelatnosti može na vlastiti zahtjev, upisom u registar poreznih obveznika, utvrđivati dohodak na način propisan za samostalne djelatnosti. Zahtjev za promjenom načina utvrđivanja i oporezivanja dohotka porezni obveznik obvezan je podnijeti na početku ostvarivanja dohotka, na početku obavljanja djelatnosti ili do kraja tekuće godine za iduću godinu.
Tada porezni obveznik ne može koristiti izdatke u visini od 30% ostvarenih primitaka fizičkim osobama po gore navedenim osnovama.
Ti izdaci priznaju se pri utvrđivanju predujma poreza na dohodak od drugog dohotka.

Utvrđivanje predujma poreza na dohodak od drugog dohotka
Predujam poreza na dohodak od drugog dohotka plaća se po odbitku, po stopi od 24% bez priznavanja osobnog odbitka.

Iznimno, predujam poreza na dohodak od drugog dohotka po osnovi primitaka učenika i studenata na redovitom školovanju za rad preko učeničkih i studentskih udruga plaća se po odbitku, po stopi od 24% od osnovice koju čini iznos primitka iznad propisanog neoporezivog iznosa primitaka učenika i studenata na redovitom školovanju za rad preko učeničkih i studentskih udruga i iznosa godišnjeg osnovnog osobnog odbitka (63.000,00 kn).

Predujam poreza na dohodak od drugog dohotka obračunavaju, obustavljaju i uplaćuju isplatitelji prilikom svake isplate i istodobno s isplatom.

DRUGI DOHODAK KOJI SE SMATRA KONAČNIM
Drugi dohodak po osnovi povrata doprinosa
Drugim dohotkom smatra se primitak po osnovi povrata doprinosa.
Primitkom po osnovi povrata doprinosa smatra se iznos vraćenog doprinosa iz osnovice za obvezno mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti, a koji je, za određeno razdoblje obračuna doprinosa, obračunan i uplaćen iz iznosa koji prelazi iznos najviše godišnje osnovice prema zakonu kojim se uređuju doprinosi za obvezna osiguranja.
Pri utvrđivanju drugog dohotka po osnovi povrata doprinosa ne priznaju se izdaci.
Porez na dohodak po osnovi povrata doprinosa obračunava, obustavlja i uplaćuje Porezna uprava nadležna prema mjestu prebivališta ili uobičajenog boravišta poreznog obveznika, kao porez po odbitku, i to iz iznosa vraćenih doprinosa za obvezno mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti prema zakonu kojim se uređuju doprinosi za obvezna osiguranja po stopi od 36%.

Drugi dohodak po osnovi razlike vrijednosti imovine i visine sredstava kojima je stečena
Drugim dohotkom smatra se primitak utvrđen kao razlika između vrijednosti stečene imovine i značajnih izdataka učinjenih osobito za luksuz, zabavu i razonodu s jedne strane (stečena imovina) i dokazane visine sredstava za njezino stjecanje i stjecanje tih izdataka s druge strane.
Porez na dohodak od drugog dohotka obračunava Porezna uprava po stopi od 36%.
Obračunani porez na dohodak uvećava se za 50%.
O utvrđenom i obračunanom porezu na dohodak Porezna uprava donosi porezno rješenje.
Porezni obveznik kojem je utvrđen i obračunan drugi dohodak obvezan je isti uplatiti u roku od 15 dana od dana dostave poreznog rješenja.

  Usporedba podataka 
  Prikupljanje podataka 

Drugi dohodak po osnovi privremenih odnosno povremenih sezonskih poslova u poljoprivredi
Drugim dohotkom smatraju se primici ostvareni po osnovi privremenih odnosno povremenih sezonskih poslova u poljoprivredi sukladno posebnom propisu kojim se uređuje tržište rada.
Pri utvrđivanju drugog dohotka ne priznaju se izdaci.
Porez na dohodak od drugog dohotka plaća se po odbitku, po stopi od 12%.
Porez na dohodak obračunavaju, obustavljaju i uplaćuju isplatitelji do posljednjeg dana u mjesecu u kojem je izvršena isplata odnosno davanje.

Isplatitelji su obvezni o isplaćenim primicima po osnovi kojih se utvrđuje drugi dohodak i obustavljenom i uplaćenom porezu na dohodak dostavljati Poreznoj upravi izvješća u propisanom roku na propisanom obrascu.