Datum 19.5.2020.

DOSTAVA PODATAKA O POSLOVNIM PROSTORIMA

Pojašnjenje
POSLOVNI PROSTOR-je svaki zatvoreni ili otvoreni prostor, ali i svako pokretno mjesto (kombi i dostavna vozila) koje služi za obavljanje djelatnosti isporuke dobara te obavljanje usluga.

Za potrebe provedbe fiskalizacije zasebnim poslovnim prostorom može se smatrati dio ili više dijelova jednog poslovnog prostora u kojima se obavlja različita djelatnost.

Poslovnim prostorom smatra se i prostor kojeg obveznik fiskalizacije radi potrebe obavljanja djelatnosti koristi samo povremeno ili privremeno za potrebe održavanja sajmova, seminara ili provedbu sličnih djelatnosti.

Za djelatnosti koje se obavljaju na terenu obveznik fiskalizacije samostalno određuje potrebu zasebnog vođenja pokretnog poslovnog prostora ovisno o prirodi posla.

Obveznik fiskalizacije dužan je Ministarstvu financija, Poreznoj upravi dostaviti podatke o svim poslovnim prostorima u kojima se obavlja djelatnost.

Obveznik fiskalizacije dostavlja pojedinačno podatke za svaki poslovni prostor u kojem izdaje račune, a koji podliježu postupku fiskalizacije izdavanja računa, prije slanja računa koji se odnosi na taj poslovni prostor te podatke o proizvođaču i/ili održavatelju programskog rješenja prilikom uključivanja u sustav fiskalizacije.

Za potrebe provedbe postupka fiskalizacije izdavanja računa podatak o poslovnim prostorima mora sadržavati ove podatke:
1. OIB,
2. OZNAKU POSLOVNOG PROSTORA (mora biti označena na isti način kao što će se navoditi na samom računu u dijelu broja računa – oznaka poslovnog prostora),
3. ADRESU POSLOVNOG PROSTORA (za fiksni poslovni prostor obveznik odabire adresu poslovnog prostora, a za pokretni poslovni prostor/Internet trgovinu obveznik prijavljuje na adresu sjedišta obveznika),
4. TIP POSLOVNOG PROSTORA (kao tip poslovnog prostora navodit će se način poslovanja internetska trgovina, pokretna trgovina i slično, ako se djelatnost obavlja na terenu ili ako se radi o povremenim mjestima obavljanja djelatnosti),
5. VRSTU DJELATNOSTI KOJA SE OBAVLJA U POSLOVNOM PROSTORU (obveznik fiskalizacije podatak o vrsti djelatnosti koja se obavlja u poslovnom prostoru dostavlja prema važećem šifarniku koji sadrži nacionalnu klasifikaciju djelatnosti),
6. RADNO VRIJEME I RADNE DANE,
7. DATUM OTVARANJA POSLOVNOG PROSTORA (obveznik fiskalizacije podatak o datumu zatvaranja poslovnog prostora dostavlja ako se poslovni prostor privremeno ili trajno zatvara),
8. DATUM ZATVARANJA POSLOVNOG PROSTORA (obveznik fiskalizacije podatak o datumu zatvaranja poslovnog prostora dostavlja ako se poslovni prostor privremeno ili trajno zatvara),
9. STATUS POSLOVNOG PROSTORA,
10. OZNAKU O IZDAVANJU PRATEĆEG DOKUMENTA: ponuda, narudžba i slično (ovu oznaku ispunjava obveznik fiskalizacije koji odluči ili koji ima poslovnu potrebu izdavanja pratećih dokumenata za poslovni prostor u kojem bez propisane zakonske obveze koristi takav način poslovanja).

Obveznici fiskalizacije koji imaju poslovnu potrebu odnosno koji odluče izdavati prateće dokumente dužni su u roku do 30.05.2020. nadopuniti podatke o poslovnim prostorima koji se odnose na oznaku o izdavanju takvih dokumenata.


Ove podatke obveznik fiskalizacije dostavlja elektroničkim putem korištenjem elektroničkog servisa Porezne uprave (sustav ePorezna), po pojedinom poslovnom prostoru s početkom obveze fiskalizacije, a prije početka dostave računa.
Aplikacija ePorezna omogućuje obvezniku fiskalizacije unos podataka za novi poslovni prostor te promjenu podataka za postojeći poslovni prostor   (korisničke upute: Fiskalizacija-prijava poslovnih prostora). 

Tipovi promjena koje je potrebno dostaviti:
1. promjena adrese
2. promjena radnog vremena
3. promjena tipa poslovnog prostora
4. promjena djelatnosti
5. poslovni prostor se privremeno zatvara/trajno zatvara/ponovno otvara
6. promjena podataka o proizvođaču/održavatelju programskog rješenja.

Ako obveznik fiskalizacije u poslovnom prostoru obavlja više djelatnosti, dužan je kao pretežitu djelatnost navesti onu djelatnost od koje ostvaruje najveće prihode u tom poslovnom prostoru, a ostale djelatnosti koje obavlja u poslovnom prostoru navodi kao sporedne djelatnosti.

Obveznik fiskalizacije, u slučaju prijave podataka o radnom vremenu za internetsku trgovinu ili pokretnu trgovinu može navesti kao radno vrijeme podatak od 0 do 24 sata.

Iznimno, obveznik fiskalizacije koji po posebnom propisu nema obvezu korištenja sustava ePorezna, podatke dostavlja po pojedinom poslovnom prostoru putem   obrasca Prijave podataka u sustav fiskalizacije  neposredno nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema svom sjedištu ili prebivalištu. Tada prijavu podataka obavlja službena osoba u ispostavi Porezne uprave putem Obrasca prijave podataka u sustavu fiskalizacije temeljem ovlaštenja Porezne uprave.

Ako se promijene podaci po pojedinom poslovnom prostoru, a osobito ako se u nekom poslovnom prostoru djelatnost prestane obavljati ili obveznik fiskalizacije počinje obavljati djelatnost u novom poslovnom prostoru, ili ako promjeni djelatnost koju obavlja u poslovnom prostoru, obveznik fiskalizacije dužan je prije početka primjene promijenjenih podataka dostaviti podatke o promjenama.

Obveznici fiskalizacije isto tako dužni su Ministarstvu financija, Poreznoj upravi na isti način dostaviti podatak o proizvođaču i/ili održavatelju programskog rješenja.
Podatak o proizvođaču i/ili održavatelju programskog rješenja obveznika fiskalizacije obavezno sadrži OIB proizvođača i/ili održavatelja programskog rješenja.
Ako obveznik fiskalizacije nema podatak o OIB-u proizvođača i/ili održavatelju programskog rješenja jer se radi o stranoj fizičkoj ili pravnoj osobi bez OIB-a, dostavlja podatake proizvođača i/ili održavatelja programskog rješenja koji obavezno moraju sadržavati ime i prezime/naziv, adresu, oznaku države i identifikacijski broj strane fizičke ili pravne osobe iz države u kojoj ista ima poslovni nastan.