Datum 24.11.2005

Stranica 1

PODRUČNI URED, ISPOSTAVA, GODINA

PODRUČNI URED
Upisuje se nadležni područni ured Porezne uprave prema mjestu prebivališta ili uobičajenom boravištu poreznog obveznika.

  Prebivalište/uobičajeno boravište 

ISPOSTAVA
Upisuje se nadležni područni ured Porezne uprave prema mjestu prebivališta ili uobičajenom boravištu poreznog obveznika.

Ako je porezni obveznik tijekom 2014. godine mijenjao prebivalište ili uobičajeno boravište između općina ili gradova u Republici Hrvatskoj, mjerodavnim prebivalištem ili uobičajenim boravištem za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak, smatra se ona općina ili grad u kojemu je imao prebivalište ili uobičajeno boravište veći odnosno pretežiti dio godine.


GODINA
Upisuje se 2014. godina.
Ako je porezno razdoblje kraće od kalendarske godine, u Obrascu DOH navodi se porezno razdoblje od (dan i mjesec) do (dan i mjesec).

  Porezno razdoblje 
 
Redni broj: 1.OPĆI PODACI

Redni broj: 1.1. IME I PREZIME / IME RODITELJA:
Upisuje se ime i prezime i ime roditelja.

Redni broj: 1.2. ADRESA (mjesto, ulica i kućni broj):
Upisuje se adresa prebivališta ili uobičajenog boravišta (mjesto, ulica i kućni broj) koju porezni obveznik ima u trenutku sastavljanja i dostavljanja godišnje porezne prijave.

Redni broj: 1.3. OIB
Upisuje se osobni identifikacijski broj građana.

Redni broj: 1.4. UMIROVLJENIK (zaokružiti):
Zaokružuje se sa DA ili NE podatak o statusu umirovljenika i razdoblju umirovljenja u poreznom razdoblju.

  Umirovljenici 

Redni broj: 1.5. Potpomognuta područja i područje grada Vukovara (zaokružiti područje): P1 P2
Upisuje rezident koji ima prebivalište i boravi na području jedinica lokalne samouprave razvrstanih u potpomognuta područja prema posebnom propisu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske i na području grada Vukovara utvrđenog prema posebnom propisu o obnovi i razvoju grada Vukovara.

Ako porezni obveznik ima više prebivališta na potpomognutim područjima, mjerodavno je prebivalište obitelji.

P1 - zaokružuje porezni obveznik s prebivalištem na području jedinica lokalne samouprave razvrstana u I. skupinu po stupnju razvijenosti prema posebnom propisu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske i području Grada Vukovara.

P2 - zaokružuje porezni obveznik s prebivalištem na području jedinica lokalne samouprave razvrstana u II. skupinu po stupnju razvijenosti prema posebnom propisu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske.

  Jedinice lokalne samouprave prema stupnju razvijenosti - detaljnije  
  Rezident 

Redni broj: 1.6. PROMJENA PREBIVALIŠTA/UOBIČAJENOG BORAVIŠTA TIJEKOM GODINE
Upusuju se podaci o promjenama prebivališta ili uobičajenog boravišta u tuzemstvu ili inozemstvu tijekom 2014. godine (razdoblje, država, mjesto ulica i kućni broj), a ako se radi o potpomognutim područjima na kojima su propisane olakšice i odgovarajuću oznaku tih područja (kao P1 i P2).

Redni broj: 1.7. INVALID I HRVATSKI RATNI VOJNI INVALID IZ DOMOVINSKOG RATA (HRVI)
Upisuju se podaci o invalidnosti uključujući i podatke o invalidnosti hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata, promjene u svezi s invalidnosti, oznaka invalidnosti i to kao:
-I za primjenu faktora osobnog odbitka 0,3 osnovnoga osobnog odbitka za poreznog obveznika ako je osoba s invaliditetom ili
-I* za primjenu faktora osobnog odbitka 1,0 osnovnoga osobnog odbitka za poreznog obveznika, ako je osoba kojoj je rješenjem, na temelju posebnih propisa, utvrđena invalidnost po jednoj osnovi 100% i/ili koja radi invalidnosti ima, na temelju posebnih propisa, pravo na doplatak za pomoć i njegu (u tom slučaju porezni obveznik ne može koristiti faktor osobnog odbitka 0,3) te postotak invalidnosti utvrđen rješenjem ako se radi o hrvatskom ratnom vojnom invalidu iz Domovinskog rata.

Porezni obveznik može po osnovi invalidnosti ili tjelesnog oštećenja pod navedenim propisanim uvjetima u istom razdoblju koristiti ili faktor 0,3 ili faktor 1,0 osnovnog osobnog odbitka za invalidnost.

  HRVI 
  Osobe s invaliditetom 

Redni broj: 1.8. BROJ RAČUNA:
Rezidenti upisuju podatak o broju računa otvoren kod banke i naziv te banke.
Porezni obveznici popunjavaju dio pod 1.8. koji se odnosi na broj tekućeg ili žiroračuna koji je otvoren kod banke i to broj računa prema IBAN konstrukciji računa, radi ostvarivanja prava na povrat poreza i prireza preplaćenog putem predujma u 2014. godini, ako žele ostvariti bezgotovinski povrat (u kojem slučaju ne plaćaju proviziju).

Nerezidenti upisuju podatke o nerezidentnom računu otvorenom kod banke ovlaštene za poslovanje s inozemstvom.

  Nerezident 
  Rezident 

Redni broj: 1.9. PODACI O OPUNOMOĆENIKU / POREZNOM SAVJETNIKU
Upisuju se podaci o opunomoćeniku ili poreznom savjetniku – ime i prezime ili naziv, mjesto prebivališta ili uobičajenog boravišta odnosno sjedišta, adresa, te osobni identifikacijski broj.
 
Redni broj: 2. PODACI O UZDRŽAVANIM ČLANOVIMA UŽE OBITELJI

Rezident upisuje podatke o uzdržavanim članovima uže obitelji.

Ako u tijeku poreznog razdoblja uzdržavani član uže obitelji i/ili dijete za koje porezni obveznik u istom poreznom razdoblju koristi dio osobnog odbitka ostvari primitke u iznosu većem od iznosa peterostrukoga osnovnoga osobnog odbitka godišnje (za 2014.godinu 11.000,00 kuna), porezni obveznik koji je po toj osnovi koristio osobni odbitak, obvezan je podnijeti godišnju poreznu prijavu. U tom slučaju, porezni obveznik nema pravo u godišnjoj poreznoj prijavi koristiti osobni odbitak za te uzdržavane članove uže obitelji i djecu, a uzdržavani član uže obitelji i/ili dijete koji je ostvario oporezive primitke od kojih se utvrđuje dohodak, može podnijeti godišnju poreznu prijavu i koristiti osobni odbitak.

Ako u tijeku poreznog razdoblja uzdržavani član uže obitelji i/ili dijete za koje porezni obveznik u istom poreznom razdoblju koristi dio osobnog odbitka ostvari primitke u iznosu peterostrukoga osnovnoga osobnog odbitka godišnje (za 2014.godinu 11.000,00 kuna), ili manjem, godišnju poreznu prijavu za to porezno razdoblje, mogu podnijeti:
1. porezni obveznik – uzdržavatelj po osnovi ostvarenog dohotka i koristiti osobni odbitak za te uzdržavane članove uže obitelji i/ili djecu, i
2. porezni obveznik – uzdržavani član uže obitelji i/ili dijete po osnovi ostvarenog dohotka i koristiti pravo na osobni odbitak.

  Rezident 
  Uzdržavani članovi uže obitelji 

IME I PREZIME/SRODSTVO
Upisuje se ime i prezime i oznaka srodstva s uzdržavanim članovima (na primjer: prvo dijete, drugo dijete, itd.).

OIB
Upisuje se osobni identifikacijski broj građana uzdržavanog člana uže obitelji.

POTPOMOGNUTA PODRUČJA I PODRUČJE GRADA VUKOVARA (P1, P2)
Upisuje rezident za uzdržavanog člana s prebivalištem i boravkom na potpomognutom i na području Grada Vukovara za koja su propisane olakšice u odabranom razdoblju tijekom 2014. godine.

P1 - upisuje se za uzdržavanog člana s prebivalištem i boravkom na potpomognutom području prve skupine i području grada Vukovara.

P2 - upisuje se za uzdržavanog člana s prebivalištem i boravkom na potpomognutom području druge skupine .

Rezidentima koji imaju prebivalište i borave na potpomognutim područjima i području grada Vukovara za koja su propisane olakšice faktor osobnog odbitka za uzdržavane članove i djecu utvrđuje se od osnovnog osobnog odbitka za potpomognuta područja i područje grada Vukovara, ako ti članovi i djeca imaju prebivalište i borave na potpomognutim područjima i području grada Vukovara.

Ako obitelj poreznog obveznika ima prebivalište (stan) i boravi na potpomognutom području i području grada Vukovara, a porezni obveznik ima prebivalište (stan u vlasništvu ili posjedu) i boravi na području izvan potpomognutog područja i područja grada Vukovara, porezni obveznik ima pravo na uvećani osobni odbitak samo za uzdržavane članove uže obitelji koji borave i imaju prebivalište na tom području.

Ako obitelj poreznog obveznika ima prebivalište (stan) i boravi na područjima izvan potpomognutih područja i područja grada Vukovara, a porezni obveznik ima prebivalište (stan) i boravi na potpomognutom području i području grada Vukovara, porezni obveznik ima pravo na uvećani osobni odbitak samo za vlastito uzdržavanje.

  Jedinice lokalne samouprave prema stupnju razvijenosti - detaljnije  

INVALID (I ili I*)
Upisuju se oznaka invalidnosti i to:
I za primjenu faktora osobnog odbitka 0,3 osnovnoga osobnog odbitka za svakog uzdržavanog člana uže obitelji i svako dijete, ako su osobe s invaliditetom ili tjelesnim oštećenjem;
ili
I* za primjenu faktora osobnog odbitka 1,0 osnovnoga osobnog odbitka za svakog uzdržavanog člana uže obitelji i svako dijete, ako su osobe kojima je rješenjem, na temelju posebnih propisa, utvrđena invalidnost po jednoj osnovi 100% i/ili koji radi invalidnosti imaju, na temelju posebnih propisa, pravo na doplatak za pomoć i njegu (u tom slučaju za istu osobu koju uzdržava ne može koristiti faktor osobnog odbitka 0,3).

Pravo na uvećanje osobnog odbitka po osnovi invalidnosti ili tjelesnog oštećenja može se priznati djetetu ili poreznom obvezniku koji uzdržava dijete i na temelju vjerodostojnih isprava nadležnih tijela prema posebnim propisima kojima se utvrđuje potpuna (100%-tna) ili djelomična invalidnost ili tjelesno oštećenje djeteta.

  Osobe s invaliditetom 

RAZDOBLJE KORIŠTENJA OD / DO
Upisuje se razdoblje korištenja osobnog odbitka za uzdržavane članove u 2014. godini.
Razdoblje korištenja može biti cijela godina, ili dio godine.

OSOBNI ODBITAK DIJELI SE S OSOBOM
Upisuju se podaci ako je porezni obveznik u 2014. godini osobni odbitak dijelio s drugim osobama.

OSOBNI ODBITAK DIJELI SE S OSOBOM - OIB
Upisuje se osobni identifikacijski broj građana osobe s kojom se dijeli osobni odbitak.

OSOBNI ODBITAK DIJELI SE S OSOBOM - POSTOTAK OSOBNOG ODBITKA
Upisuje se postotak osobnog odbitka što pripada osobi s kojom se dijeli osobni odbitak.

  Raspodjela osobnog odbitka  

 
Redni broj 3. PODACI O UVEĆANJU OSOBNOG ODBITKA ZA

  Rezident 
  Osobni odbitak rezidenta 
  Nerezident 
  Osobni odbitak nerezidenta  
  Redoslijed korištenja izdatka i osobnog odbitka 

Redni broj: 3.1. PLAĆENE DOPRINOSE ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE U TUZEMSTVU
Rezident i nerezident upisuje iznos (u kunama i lipama) uplaćenog doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje u tuzemstvu ako nije drukčije osiguran, do visine propisanoga obveznog doprinosa za zdravstveno osiguranje.

Redni broj: 3.2. DANA DAROVANJA
Rezident i nerezident upisuje iznos (u kunama i lipama) danih darovanja u tuzemstvu u naravi i u novcu doznačenim na žiroračun, a u kulturne, odgojno-obrazovne, znanstvene, zdravstvene, humanitarne, športske i vjerske svrhe, udrugama i drugim osobama koje te djelatnosti obavljaju u skladu s posebnim propisima, do visine 2% primitaka za koje je za 2013. godinu podnesena godišnja porezna prijava i utvrđen godišnji porez na dohodak.

Iznimno, osobni odbitak se uvećava za darovanja dana iznad propisane visine, pod uvjetom da su dana prema odlukama nadležnih ministarstava o provedbi i financiranju posebnih programa i akcija, ali ne i za redovnu djelatnost primatelja darovanja.

Redni broj: 3.3. UKUPNO (3.1. +3. 2.)
Upisuje se ukupni iznos uvećanja osobnog odbitka iskazan pod 3.1. i 3.2.